כשלים בקופות גמל - סלייס גמל - הקפאת ניוד ופדיון כספים, נוספת, של עשרה ימים

רשות שוק ההון - הארכת תופת הקפאת התחייבויות החברה

 

 

 
אפי סנדרוב, צילום: דרור סיתהכלאפי סנדרוב, צילום: דרור סיתהכל
 

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/01/2024

ביום 26 בדצמבר 2023 הודיע הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון (בפועל), עמית גל, על מינויו של מר אפי סנדרוב כמנהל מורשה בחברת סלייס גמל בע"מ. ההחלטה על מינוי המנהל המורשה התקבלה בעקבות כשלים ואי סדרים רבים שנתגלו בהתנהלות החברה.

עם מינויו, הורה המנהל המורשה, בהתאם להוראות הדין ולאחר אישור שקיבל מהממונה, על הקפאת מילוי התחייבויות החברה למשך 10 ימים וזאת עד ליום 5 בינואר 2024. ביום 5 בינואר 2024 האריך הממונה את תקופת הקפאת ההתחייבויות בעשרה ימים נוספים, וזאת עד ליום 15 בינואר 2024. הקפאת ההתחייבויות נועדה לאפשר למנהל המורשה זמן מספק לבחינת החלופות הקיימות להמשך פעילות החברה ולבחירת החלופה המיטבית שתביא למיצוי זכויות העמיתים.

מאחר ובתום תקופה זו נמצא כי נדרש למנהל המורשה זמן נוסף לבחינת החלופות ולבחירת אופן הפעולה המיטבי, הסכים הממונה להאריך את תקופת הקפאת התחייבויות החברה לתקופה נוספת של עשרה ימים וזאת עד ליום 25 בינואר 2024.

במהלך תקופה זו לא תבצע החברה פעולות של ניוד ופדיון כספים.

המנהל המורשה פועל ממועד מינויו באופן אינטנסיבי לתיקון הכשלים שהתגלו ולהשבת פעילות החברה למתכונת סדירה בהקדם האפשרי, במטרה להעניק מענה מיטבי לכל עמיתי קופות הגמל של החברה ולהבטיח את השמירה על כספם. הרשות מקבלת דיווחים מהמנהל המורשה על ההתקדמות בפעילותו ויש לה אמון מלא ביכולתו להשיב את החברה לפעילות תקינה בזמן הקצר האפשרי.
x