קוים מנחים לבחינת מהותיות של טעות בדוחות כספיים

ועמדה משפטית בדבר אופן פרסום דוחות כספיים מתוקנים

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
07/02/2024

בחודש דצמבר 2005 פרסם סגל רשות ניירות ערך ("הרשות") את החלטה מספר 99-4 בנושא מהותיות לצורך תיקון טעויות בדוחות כספיים (להלן: "ההחלטה הקודמת"), אשר קבעה קווים מנחים לבחינת מהותיות כאמור. ההחלטה הקודמת עודכנה בשנים 2013 ו- 2016.

סגל הרשות החליט בחודש פברואר 2024 להחליף את העמדה בנוסח חדש אשר משקף את עמדתו העדכנית של הסגל בנוגע לאופן שבו יש להעריך אם טעות בדוחות הכספיים היא מהותית. העמדה החדשה אף כוללת התייחסות לנושאים שאליהם ההחלטה הקודמת לא התייחסה בצורה מפורשת.

החידושים והשינויים העיקריים בהחלטה זו בהשוואה להחלטה הקודמת הם:

להמשך לחצו כאן

x