בנק הפועלים ולאומי קנס במיליונים - בנק הפועלים לא הכניס לקוחות לסניף - וחטף קנס מצמרר

בנק הפועלים לא עמד בהוראת הפיקוח המחייבת הכנסת לקוחות לסניף וקבלת שירות מקצועי בשעות הפעילות - הפיקוח על הבנקים הטיל עיצומים כספיים על בנק הפועלים, בנק לאומי וחברת ישראכרט

 

 
 צילום סניף בנק הפועלים, קרדיט: אביב גוטליבצילום סניף בנק הפועלים, קרדיט: אביב גוטליב צילום סניף בנק הפועלים, קרדיט: אביב גוטליבצילום סניף בנק הפועלים, קרדיט: אביב גוטליב
 

דניאל דותן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
12/02/2024

הפיקוח על הבנקים ביצע מגוון בקרות צרכניות במטרה לבחון את תקינות ההתנהלות של הגופים המפוקחים מול הלקוחות בערוצי השירות השונים ללקוח. תהליכי הבקרה נערכו  על ידי בדיקות נתונים ומידע, ביצוע מדגם של תיקי לקוחות וכן על ידי ביקורים של לקוחות סמויים בשטח על ידי צוותי הפיקוח על הבנקים. הבקרות נערכו כחלק מתפיסת הפיקוח לשיפור ההוגנות, בין היתר, על ידי הגברת הבקרה והאכיפה הצרכנית.

המפקח על הבנקים, מר דניאל חחיאשוילי: "הפיקוח על הבנקים רואה בהוגנות המערכת הבנקאית בהתנהלותה עם לקוחותיה ערך מרכזי בתפיסת תפקידו. אנו רואים חשיבות עליונה בציות להוראות הדין הצרכני בדגש על שירות מקצועי, זמין ואיכותי ללקוחות בכל ערוצי השירות הבנקאיים. נמשיך לפעול במגוון הכלים שברשותנו לאכיפת ההוראות בשלל הנושאים הצרכניים, זאת כחלק מפעילותנו להבטחת תרבות ארגונית הוגנת במערכת הבנקאית".

מתוך שורה של בקרות שנערכו, נמצאה התנהלות תקינה במגוון תחומים במערכת הבנקאית ולצד זאת, במקרים שבהם נמצאה הפרת הוראות הדין הובילו ממצאי הבקרות להטלת העיצומים הכספיים ע"י הפיקוח להלן:

בנק הפועלים לא עמד בהוראת הפיקוח המחייבת הכנסת לקוחות לסניף וקבלת שירות מקצועי בשעות הפעילות, וזאת גם אם לא תיאמו תור מראש, והוטל עליו עיצום כספי בסך 1,000,000 ש"ח בגין ההפרה.

בשנת 2023 ביצעו עובדי הפיקוח על הבנקים בדיקות סמויות בסניפי הבנקים השונים. אנשי הפיקוח יצאו לשטח וביקשו להיכנס לסניפים ולקבל שירות ללא קביעת תור. הצורך לבחינת הנושא עלה, בין היתר, בעקבות תלונות של לקוחות שהתקבלו בפיקוח על הבנקים, שהלינו על אי הכנסתם לסניפים ללא קביעת תור מראש.

במסגרת תהליכי בקרה צרכנית שביצע, הפיקוח על הבנקים מצא שבנק הפועלים לא עמד בהוראת הפיקוח[1] המחייבת הכנסת לקוחות לסניף וקבלת שירות מקצועי בשעות הפעילות, וזאת גם אם לא תיאמו תור מראש. הבקרה העלתה הפרה מהותית בבנק הפועלים לאור המקרים בהם המבקרים הסמויים, אשר לא קבעו תור מראש, לא הוכנסו לסניפי בנק הפועלים. לאור ממצאים אלו הטיל עליו המפקח על הבנקים עיצום כספי בסך 1,000,000 ש"ח בגין ההפרה.
עמדת הפיקוח היא שאין כל מניעה שתאגיד בנקאי יפעיל מערכת לזימון תורים, שהינה מערכת יעילה ואפקטיבית לניהול מופע לקוחות, ואף ראוי כי התאגידים יקדמו מערכות אלה. עם זאת, על התאגידים הבנקאיים לאפשר כניסה חופשית ללקוחות אשר בחרו שלא לעשות שימוש במערכת שכזו.

בנק לאומי לא עמד בהוראת הפיקוח בנושא גביית חובות והוטל עליו עיצום כספי בסך של 1,000,000 ש"ח בגין שתי הפרות.

במסגרת בקרה יזומה שביצע הפיקוח על הבנקים במספר תאגידים בנקאיים במערכת הבנקאית לבדיקת יישום החובות האמורות בהוראת הפיקוח בעניין גביית חובות מלקוחות עלה כי בנק לאומי לא עמד בדרישות ההוראה. בהתאם, הפיקוח הטיל על הבנק עיצום כספי בסך 1,000,000 ש"ח בגין שתי הפרות בחובות הדיווח להוצאה לפועל, בהתאם לסעיפים 25 ו-26 להוראה: העיצום הכספי הוטל בגין מקרים בהם עלו ליקויים בדיווח להוצאה לפועל על תקבולים ששולמו על חשבון החוב ונרשמו בספרי הבנק, ובגין דיווח להוצאה לפועל בזמן שאינו סביר על הסדרי חוב שנערכו בין הבנק ללקוח.

חברת ישראכרט לא עמדה בהוראת החוק המחייבת מתן מענה אנושי במוקד הטלפוני בתוך 6 דקות בכל הנוגע לשירותי טיפול בתקלה, בירור חשבון וסיום התקשרות והוטל עליה עיצום כספי בסך של 250,000 ש"ח.

במסגרת תהליכי בקרה צרכנית שביצע הפיקוח, נמצא כי בין חודש דצמבר 2022 ועד לחודש יוני 2023 חברת ישראכרט לא עמדה בהוראות חוק הבנקאות, כאשר נמצאו בתקופה זו חריגות מזמני ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי בשלושת השירותים המנויים בחוק: טיפול בתקלה, בירור חשבון וסיום התקשרות. לאור זאת, החליט הפיקוח על הבנקים להטיל על חברת ישראכרט עיצום כספי בסך 250,000 ש"ח בהתאם לחוק. לעיון בהחלטה ופירוט ההפרות שאותרו, שיקולי ההחלטה והטעמים להטלת העיצום - החלטה בדבר הטלת עיצום כספי בגין הפרת סעיפים בחוק הבנקאות:

סעיף 9 להוראת ניהול בנקאי תקין 401 שעניינה "ימי פתיחה של משרדי התאגידים הבנקאיים".

סעיפים 25 ו-26 להוראת ניהול בנקאי תקין 450 "גביית חובות מלקוחות".
 

מבנק הפועלים נמסר: "העיצום מתייחס למספר מצומצם של מקרים שהתרחשו בעבר. מקרים אלה אינם מייצגים את מדיניות הבנק ומנוגדים להנחיות שניתנו. הבנק בדק את המקרים וערך תהליך הפקת לקחים כדי למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד.חשוב לציין, כי גם לקוחות שלא תיאמו פגישה מראש יכולים לקבל שירות בכל אחד מסניפי הבנק הפרוסים לשירותם ברחבי הארץ. בנק הפועלים ממשיך להציע ללקוחותיו המעוניינים לקבל שירות בסניף – לתאם פגישה מראש כדי לקבל שירות מהיר, זאת לצד שימוש בערוצים דיגיטליים מתקדמים העומדים לרשות הלקוחות בכל מקום ובכל זמן". 

מבנק לאומי נמסר: ״כל הליקויים תוקנו, והופסקה העבודה עם משרדי עורכי הדין האמורים. בשל כך, הקנס הופחת משמעותית״.

x