מגדל אחזקות - בני ממן ימונה לדירקטור בלתי תלוי

עדכון בדבר קבלת אי התנגדות למינוי דירקטור בלתי תלוי במגדל חברה לביטוח

 

 

 
בית מגדל, פסל מגדל, צילום: פאנדרבית מגדל, פסל מגדל, צילום: פאנדר
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/02/2024

בהמשך לאמור בדיווח המיידי של החברה מיום 25 בינואר 2024 (מספר אסמכתא 2024-01-010140) ( בעניין החלטת דירקטוריון החברה, בשבתו כאסיפה כללית של חברת הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח") על מינויו של מר בני ממן כדירקטור בלתי תלוי נוסף במגדל ביטוח, החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 13 בפברואר 2024 התקבלה הודעת אי התנגדות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון למינויו של מר ממן כדירקטור בלתי תלוי וכחבר ועדת ביקורת במגדל ביטוח.

x