רשות ניירות ערך: סיווג תגמול הוני לחברת ניהול

החלטת אכיפה חשבונאית 24-4

 

 
Image by 3D Animation Production Company from PixabayImage by 3D Animation Production Company from Pixabay
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/02/2024

נושא ההחלטה:

סיווג תגמול הוני לחברת ניהול.

תאריך ההחלטה:

אוגוסט 2023.

סוג ותאריך הדיווח:

דוחות כספיים שנתיים ליום 31 בדצמבר 2022.

תיאור הסוגיה:

החברה הינה קרן להשקעות במקרקעין אשר פועלת בתחום הנדל״ן המניב למגורים. בסמוך למועד הקמת החברה, התקשרה החברה עם חברת ניהול, שהיא גם בעלת השליטה בחברה בהסכם ניהול (להלן: "חברת הניהול " ו-"הסכם הניהול", בהתאמה).

ע"פ הסכם הניהול, חברת הניהול תעמיד לחברה את שירותי הניהול, באמצעות עובדיה ו/או מי מטעמה. במסגרת זו תספק חברת הניהול לחברה מגוון שירותים לרבות בנושאים הבאים:(1) איתור השקעות בעבור החברה, בדיקת כדאיות וניהול משא ומתן לכריתת הסכמי השקעה, מימון ואחרים בנוגע להשקעות אלו; (2) ניהול מימוש השקעות; (3) מתן ייעוץ כלכלי ופיננסי לחברה; (4) הובלת התקשרות בהסכמי השקעה ובהסכמים אחרים הקשורים בהשקעותיה של החברה; (5) ליווי, פיקוח וניהול השקעות החברה ודיווח שוטף לדירקטוריון החברה בקשר אליהם; (6) ייעוץ והובלת גיוסי הון לחברה, לרבות גיוסי חוב; (7) פיקוח ונקיטת הפעולות הדרושות לצורך שמירת מעמדה של החברה כקרן להשקעות במקרקעין.
 
בתמורה להעמדת שירותי הניהול תשלם החברה לחברת הניהול דמי ניהול שנתיים שיחושבו כשיעור מסך המאזן של החברה. בנוסף, במסגרת הסכם הניהול החברה התחייבה להעניק לחברת הניהול זכות לרכישת מניות ו/או אופציות של החברה, בשיעור של 5% מכמות המניות ו/או האופציות שתנפיק החברה לצדדים שלישיים מעת לעת, בין אם במסגרת הנפקה לציבור ובין אם במסגרת הקצאה פרטית. תוספת המימוש על האופציות תקבע בהתאם למחיר הנמוך ביותר בו נרכשה מניה בהנפקה. האופציות ניתנות למימוש באופן מיידי עם הענקתן לחברת הניהול וזאת למשך תקופה בת 7 שנים.

במהלך שנת 2022, עם השלמת גיוס ההון הראשוני בחברה, ובהתאם להסכם הניהול, החברה הקצתה כמות אופציות בשיעור של 5% מסך גיוס ההון לחברת הניהול (להלן: "האופציות" ו/או "התגמול ההוני").x