רשות ניירות ערך מבהירה - אלה הדרישות שלנו מזירות סוחר בהיבט הטכנולוגי

דוח ריכוז ממצאי ביקורת רוחב בנושא היבטים טכנולוגיים בפעילות זירות הסוחר

 

 
לוגו רשות ניירות ערךלוגו רשות ניירות ערך
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/02/2024

במהלך שנת 2023, בחנה מחלקת ביקורת והערכה ברשות באמצעות שאלון את אופן יישום ההמלצות שפורטו במסגרת חוזר התובנות שלהלן, בקרב זירות הסוחר. בעקבות הבחינה הוחלט לעדכן את חוזר התובנות. העדכונים בוצעו ביחס לתובנות מס' 1, 3 ו- 5 להלן, והם משקפים ליקויים רוחביים אשר עלו בבחינת יישום התובנות ועמדות הסגל לגביהם. העדכון נכון לפברואר 2024.

רקע

זירות הסוחר (להלן: "הזירות") הן פלטפורמות מסחר ממוחשבות, המאפשרות למשקיעים לסחור מול מפעילי הזירות באמצעות מכשירים פיננסיים שונים. הפעילות העסקית של זירות הסוחר עתירת טכנולוגיה, ונשענת ברובה על שירותי מיקור חוץ הניתנים בחלקם על ידי חברות הקשורות לזירה.

סעיף 44 יז(א) לחוק ני"ע, התשכ"ח- 1968 קובע כי "חברה בעלת רישיון זירה תנהל את זירת הסוחר באופן תקין והוגן". בנוסף, סעיף 44 יג(ב)(4) לחוק קובע כי רשות ני"ע תיתן רישיון זירה לחברה אשר לה "מיומנות טכנית ואמצעים מתאימים לצורך הפעלת זירת הסוחר באופן שיבטיח את יציבות הזירה, אמינותה, זמינותה ואבטחת המידע שבה", כאשר חובה זו חלה על הזירה גם ביחס להתנהלותה השוטפת, כמוסדר בסעיף 44 יד לחוק: "חברה בעלת רישיון זירה תעמוד, בכל עת, בתנאים הקבועים בסעיף 44 יג(ב)(1),(2א), (4) ו–(5)" (ההדגשות אינן במקור).

פעילות הזירות אף הוסדרה במסגרת תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ה-2014 (להלן: "התקנות"). תקנה 2 (א)(8)(יט) לתקנות מחייבת את זירת הסוחר לצרף לבקשה לרישיון תיאור של המערכת הטכנולוגית שבאמצעותה תספק את שירותיה, ובכלל זה תיאור גורמים חיצוניים לזירה המתפעלים את המערכת הטכנולוגית או חלק ממנה ותחומי אחריותם, ממשקים של המערכת הטכנולוגית עם גורמים חיצוניים לזירה, מערך שמירת הנתונים, גיבוי, אבטחת מידע ומנגנוני בקרה, בצירוף חוות דעת מומחה המאשרת כי המערכת פועלת בהתאם לתקנים מקובלים. בנוסף, תקנה 34 לתקנות קובעת כי "חברה תסדיר בנהלים את אופן שמירת המסמכים כדי להבטיח את קיומם, הגנתם מפני נזקים, הגישה אליהם, סודיות כלפי הלקוח, אפשרות גיבוי המידע, אחזור המידע ואיתור מסמכים במידת הצורך".

בחודשים פברואר-יולי 2021 נערכה על ידי סגל מחלקת ביקורת והערכה ברשות ני"ע ביקורת רוחב אצל זירות הסוחר, בנושא 'היבטים טכנולוגיים בפעילות הזירות'. מטרת הביקורת הייתה לוודא, בין היתר, כי ניהול הסיכונים הטכנולוגיים על ידי זירות הסוחר, מבוצע באופן נאות.

חוזר זה נועד לשקף את עמדת סגל הרשות במספר סוגיות אשר התגבשו במהלך הביקורת ויפורטו להלן. מצופה כי הזירות יפעלו ליישום התובנות המוצגות במסמך זה, ככל שהן רלוונטיות לגביהן.

x