האם תאגיד מחויב לקבוע כבר בתשקיף את זהות הנכסים המשועבדים וסדר השעבוד?

שאלה ותשובה מספר 103-35 בנושא מדרג שעבודים כתלות בהיקף הגיוס בהנפקה

 

 

 
Photo Flynt Dreamstime.comPhoto Flynt Dreamstime.com
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/02/2024

103-35 תאגיד מעוניין לפרסם תשקיף או דוח הצעת מדף ("להלן: "התשקיף") להנפקת אגרות חוב המגובות במספר נכסים משועבדים, שזהותם ומספרם הסופי יקבע כתלות בהיקף הגיוס. האם התאגיד מחויב לקבוע כבר בתשקיף את זהות הנכסים המשועבדים והסדר לפיו יקבע איזה מהם ישועבדו לטובת המחזיקים?​

תשובה: כן. כאשר תאגיד שוקל לשעבד לטובת מחזיקי אגרות החוב מספר נכסים ('פול נכסים') ומבקש לקבוע את זהות הנכסים שישועבדו כתלות בהיקף הגיוס בהנפקה, על התאגיד לתאר בתשקיף את כל הנכסים שעשויים להיות משועבדים לטובת המחזיקים, זאת בין היתר, בהתאם להוראות התקנות ועמדה משפטית 103-29 - ממצאים בקשר לנאותות הגילוי בדבר בטוחות ו/או שעבודים שניתנו ע"י תאגידים מדווחים להבטחת פירעון תעודות התחייבות" (להלן: "עמדה 103-29"). קביעת מהותיות הנכס לצורך הגילוי בעניינו כפי שנקבע בעמדה 103-29, תבוצע ביחס לכל אחד מהתרחישים האפשריים בקשר לזהות הנכסים שישועבדו, לרבות בחינת האפשרות כי ייראו בכל אחד מהנכסים כנכס היחיד שישועבד לטובת המחזיקים, והגילוי לגביו יינתן בהתאם להוראות הדין ולעמדה 103-29. 
x