אבן קיסר מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2023 כולה

ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו לכ-128.5 מיליון דולר, ובשנת 2023 הכנסות של כ-565.2 מיליון דולר; תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2023 בכ-66.5 מיליון דולר

 

 

 
Photo Stbernardstudio Dreamstime.comPhoto Stbernardstudio Dreamstime.com
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/02/2024

בשנת 2023 החברה החלה ביישום תוכנית רה ארגון אסטרטגית אשר צפויה לתמוך בצמיחה וברווחיות ארוכת טווח 

החברה צופה לשנת 2024, חסכון של כ-20 מיליון דולר והחל משנת 2025 חיסכון של כ-30 מיליון דולר, ביחס לשנת 2023, כתוצאה מפעולות הרה-ארגון האסטרטגיות

יוס שירן, מנכ"ל אבן קיסר: "בשנת 2023 הטמענו תוכנית אסטרטגית חדשה ויישמנו בהצלחה פעולות רה-ארגון משמעותיות אשר תמכו בהשגת היעדים הפיננסים העיקריים שהצבנו לעצמנו לשנה זו: תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת וגידול משמעותי ביתרת המזומנים נטו. יעדים אלו הושגו למרות סביבה מאקרו כלכלית ורגולטורית מאתגרת בשווקי היעד העיקריים שלנו. אנו ממשיכים לפעול לאופטימיזצית מקורות הייצור של החברה ברחבי העולם, ופעולות הרה-ארגון שכבר יושמו מביאות לחיסכון משמעותי בעלויות. אנו משקיעים חלק מהחסכונות הללו בחיזוק המותג, שיפור המכירות, פעילות השיווק, מחקר ופיתוח ובהרחבה של קו מוצרי הפורצלן המתקדמים של אבן קיסר, וכל זאת במטרה לשפר את הרווחיות ולהשיא ערך ללקוחותינו ולבעלי המניות שלנו".

חברת אבן קיסר, הנסחרת בנאסד"ק (סימול: CSTE), והינה חברה מובילה בפיתוח וייצור של משטחי עבודה איכותיים, פרסמה אתמול, את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2023 כולה.

תוצאות רבעון רביעי 2023

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2023 הסתכמו בכ-128.5 מיליון דולר, לעומת כ-159.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. על בסיס מטבעות קבועים, ההכנסות ברבעון הרביעי ירדו ב-19.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בעיקר בשל כמות יחידות נמכרת נמוכה יותר. המכירות הושפעו מהאטה בפעילות הכלכלית, במיוחד בתחום השיפוצים והשדרוגים בשווקים בהם פועלת החברה, וכן מסביבה תחרותית יותר, אשר הביאו לירידה בביקוש.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם בכ-18.1% לעומת כ-19.4% ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי המתואם ברבעון הרביעי עמד על 18.9%, בהשוואה ל-19.7% ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה מירידה בהכנסות, משינויים בתמהיל מוצרים, מעלייה בעלויות ייצור ליחידה בשל ספיגת עלויות קבועות נמוכה יותר, הקשורה בעיקר לקיטון בכמויות המיוצרות. אלו קוזזו באופן חלקי על ידי השיפור בעלויות הייצור. 

ההוצאות התפעוליות ברבעון הרביעי של 2023 עמדו על כ-56.5 מיליון דולר (כ-43.9% מההכנסות), לעומת כ-106.1 מיליון דולר (כ-66.6% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. האחוז הנמוך יותר נובע בעיקר מהוצאות רה-ארגון וירידת ערך נמוכות יותר. במהלך הרבעון הרביעי רשמה החברה הוצאות רה-ארגון וירידת ערך שאינן במזומן בהיקף של כ-27.7 מיליון דולר, הקשורות לסגירת מתקן ריצ'מונד היל בארה"ב. בניכוי הוצאות בגין הסכמי פשרה והפסד מותנה, והוצאות הקשורות ברה-ארגון וירידת ערך, היוו ההוצאות התפעוליות כ-24.3% מההכנסות, לעומת כ-22.2% ברבעון המקביל אשתקד, כאשר השינוי נובע בעיקר מהכנסות נמוכות יותר.

החברה סיימה את הרבעון הרביעי של 2023 עם הפסד תפעולי של כ-33.2 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 75.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהפסד התפעולי נובע בעיקר מהוצאות נמוכות יותר כתוצאה מפעולות הרה-ארגון שקוזזו חלקית בשל רווח גולמי נמוך יותר. 

ה-EBITDA המתואם ברבעון הרביעי של 2023, בנטרול הוצאות בגין תגמולים שאינם מבוססי מניות במזומן, הוצאות בגין הסכמי פשרה והפסד מותנה, הוצאות רה-ארגון וירידת ערך, והוצאות חד פעמיות אחרות, עמד על כ- 1.4 מיליון דולר, לעומת כ-5.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מההפסד התפעולי ושיעור הרווח הגולמי הנמוך.

הוצאות המימון, ברבעון הרביעי של 2023, הסתכמו בכ-3.7 מיליון דולר, לעומת כ-0.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. השינוי משקף בעיקר תנודות של שערי חליפין והשפעתם על נכסים והתחייבויות הנקובות במטבעות שונים שאינם דולר אמריקאי.

החברה סיימה את הרבעון הרביעי של 2023 עם הפסד נקי המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-50.5 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-74 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי למניה ברבעון הרביעי עמד על כ-1.47 דולר, לעומת הפסד נקי למניה של כ-2.15 דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי המתואם למניה, הסתכם ברבעון בכ-0.28 דולר (בדילול מלא) על 34.5 מיליון מניות, לעומת הפסד של כ-0.02 דולר ברבעון המקביל אשתקד על בסיס מספר מניות דומה.  

תוצאות שנת 2023 כולה: 

ההכנסות בשנת 2023 הסתכמו בכ-565.2 מיליון דולר, לעומת כ-690.8 מיליון דולר בשנה הקודמת. על בסיס מטבעות קבועים, ההכנסות בשנת 2023 היו נמוכות ב-17% בהשוואה לשנה קודמת, זאת בעיקר בשל היקף מכירות נמוך יותר. 

שיעור הרווח הגולמי בשנת 2023 עמד על כ-16.3%, לעומת כ-23.6% בשנה הקודמת. שיעור הרווח הגולמי המתואם בשנת 2023 הסתכם בכ-17%, בהשוואה ל-23.8% בשנה הקודמת. ההבדל נובע בעיקר מירידה בהכנסות, מעלייה בעלויות ייצור ליחידה, בשל ספיגת עלויות קבועות נמוכה יותר, הקשורה בעיקר לקיטון בכמויות המיוצרות. אלו קוזזו באופן חלקי על ידי השיפור בעלויות היצור. 

ההוצאות התפעוליות בשנת 2023 עמדו על כ-180 מיליון דולר, לעומת כ-221.9 מיליון דולר בשנה הקודמת. במהלך שנת 2023, החברה רשמה ירידת ערך שלא במזומן בסך כ-47.9 מיליון לפני מס הקשורה לסגירת מתקני הייצור בשדות ים (ישראל) וריצ'מונד היל (ארה"ב). בניכוי הוצאות בגין הסכמי פשרה והפסד מותנה, והוצאות הקשורות ברה-ארגון וירידת ערך, הסתכמו הוצאות התפעול המתואמות בכ-24.2% מההכנסות, בהשוואה ל-21.7% בשנה הקודמת.

ההפסד התפעולי בשנת 2023 עמד על כ-88 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-58.7 מיליון דולר בשנה הקודמת. השינוי בין השנים נובע בעיקר מהוצאות תפעוליות גבוהות יותר אשר קוזזו חלקית מהוצאות נמוכות יותר של רה-ארגון וירידת ערך.

ה-EBITDA המתואם, שאינו כולל הוצאות מירידת ערך שאינם במזומן, הוצאות עבור תשלומים מבוססי מניות, הוצאות בגין הסכמי פשרה והפסד מותנה, הוצאות רה[ חד-פעמיות אחרות, הסתכם בשנת 2023 בהפסד של 9.4 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-51.9 מיליון דולר בשנה הקודמת. הירידה בין השנים משקפת בעיקר את הרווחיות הגולמית הנמוכה יותר ואת ההפסד התפעולי.

הכנסות המימון בשנת 2023 עמדו על כ-1.1 מיליון דולר, לעומת הוצאות מימון של 3.1 מיליון דולר בשנה הקודמת. השינוי בין השנים נובע בעיקר מתנודות בשערי מטבע חוץ.

ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות בשנת 2023 עמד על כ-107.7 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של כ-57.1 מיליון דולר בשנה הקודמת. ההפסד הנקי למניה עמד על 3.13 דולר בהשוואה להפסד נקי למניה מדולל של 1.66 דולר בשנה הקודמת. ההפסד הנקי המתואם למניה לשנת 2023 עמד על 1.34 דולר (בדילול מלא) על 34.6 מיליון מניות בהשוואה לרווח נקי מתואם למניה של 0.31 דולר (בדילול מלא) בשנה הקודמת בספירת מניות דומה.

מאזן ונזילות

במהלך הרבעון הרביעי של 2023, ייצרה החברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 13.2 מיליון דולר שנבע בעיקר מהקטנת מלאי, זאת לעומת תזרים מזומנים תפעולי חיובי של 1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. נכון ל-31 בדצמבר 2023, מאזן החברה כלל מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לזמן קצר וניירות ערך סחירים לטווח קצר בסך 91.1 מיליון דולר וסך חובות למוסדות פיננסיים בסך 7.6 מיליון דולר. בהתאם כך, יתרת המזומנים נטו של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 עמדה על 83.5 מיליון דולר, לעומת 28.2 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2022.

עדכון רה-ארגון ואופטימיזצית עלויות

במהלך שנת 2023, החלה החברה ביישום פעולות במסגרת תוכנית הרה-ארגון האסטרטגית שלה שנגעה בתחומים רבים של פעילות החברה. פעולות אלו כללו את  הפסקת הייצור במפעל שדות-ים, באמצע 2023, וסגירת אתר הייצור שלה בריצ'מונד היל, ארה"ב, בינואר 2024, יחד עם צמצום מצבת כ"א במפעלים ובמטה החברה. פעולות אלו נועדו להתאים את המבנה הארגוני של החברה, לייעל את המקורות ייצור העולמי שלה ולהניע התייעלות נוספת בעלויות באמצעות אופטימיזציה של הייצור.

בקשר עם הפסקת הייצור במפעל שדות ים וריצ'מונד היל ופעולות הרה- ארגון, רשמה החברה ירידת ערך שאינה במזומן  בסך של 27.7 מיליון דולר במהלך הרבעון הרביעי של 2023, וכ-47.9 מיליון דולר בשנת 2023, לרבות מחיקה חד פעמית שאינה במזומן הקשורה להסכם שכירות לטווח ארוך שאינו ניתן לביטול בשדות-ים. העלות במזומן הקשורה בהפסקת הייצור במפעלים האמורים הסתכמה לכ-1.4 מיליון דולר לשנת 2023. להערכת החברה ההוצאות במזומן הנותרות בהקשר זה לשנת 2024 יסתכמו לכ -3-5 מיליון דולר בשנת 2024. 

הפסקת הייצור במפעל שדות ים וריצ'מונד היל נועדה לסייע בשיפור הרווחיות של החברה, והיא צפויה לתרום חיסכון של כ- 20- מיליון דולר בשנת 2024, וכ-30 מיליון דולר בשנים לאחר מכן ביחס לחסכונות שכבר נצברו בשנת 2023, על ידי אופטימיזצית מקורות הייצור של החברה, יחד עם פוטנציאל לחיסכון נוסף במזומן, עם ביצוע שכירות משנה באתר בשדות ים.

בהמשך לפעולות הרה-ארגון, ממשיכה החברה לשמור על רמת שירות גבוהה ללקוחות באמצעות הייצור במפעליה האחרים ורשת היצרניים צדדים שלישיים. 

עדכון לגבי השוק באוסטרליה

ב-13 בדצמבר 2023, הודיעה ממשלת אוסטרליה על החלטתה לאסור שימוש, אספקה וייצור של לוחות אבן מהונדסים המכילים סיליקה גבישית (כולל מוצרי אבן קיסר המבוססי קוורץ) באוסטרליה. בכפוף לאימוץ הרשמי של החקיקה והתקנות, האיסור ייכנס לתוקף ב-1 ביולי 2024 ברוב המדינות והטריטוריות באוסטרליה.

בעקבות ההחלטה ולמרות שעדיין קיימת אי-ודאות בכל הנוגע לתקופת המעבר עד ליישומה של החלטה זו, נוקטת אבן קיסר מבעוד מועד בצעדים הנדרשים על מנת להבטיח אספקת מוצרים חלופיים ללקוחותיה האוסטרלים בהתאם לסטנדרטים הגבוהים שלה החל מהרבעון השני של שנת 2024 ובכך לשמור על מעמדה המוביל בשוק זה. 

תחזית

נחום טרוסט, סמנכ"ל הכספים: "עם תחילת 2024 אנו רואים סימני התייצבות בשווקים בהם אנו פועלים. סביבת המאקרו בארה"ב נראית מעודדת יותר בשל הצפי להפחתות ריבית מצד הבנק המרכזי שייתמכו בפעילות בתחום הבנייה. באוסטרליה אנו נחושים לשמר את היותנו שחקן מוביל בשוק, עם הצגת מוצרים חליפיים איכותיים כבר במחצית הראשונה של 2024. בהתאם לכך, אנו צופים כי ההכנסות ברבעון הראשון של 2024 יהיו דומות לרבעון הרביעי של 2023, ובהמשך השנה ישתפרו בהתאם לעונתיות במכירות החברה כפי שהשתקפה בתוצאות החברה בשנים קודמות. 

בעוד שאי הוודאות בסביבת המאקרו נמשכת וכך גם סביבת השוק התחרותית, אנו מעריכים כי פעולות הרה-ארגון שיזמנו בשנה האחרונה מציבות אותנו על בסיס איתן יותר עם חברה יעילה יותר ובכך נוכל להניע מחדש את הרווחיות. החיסכון הצפוי התוספתי ביחס לשנת 2023 של כ-20 מיליון דולר מאופטימיזציית מקורות הייצור שלנו יושקע בחלקו מחדש במכירות, שיווק וחיזוק המותג במטרה לתמוך בצמיחה של המכירות החברה וכן בשיפור שורת הרווח. אנו גם מצפים לספק שנה נוספת של תזרים מזומנים חיובי מפעולות שוטפות. לסיכום, אנו מאמינים כי אנו ערוכים לנצל את ההזדמנויות העסקיות שעומדות ויעמדו לפנינו". 

x