פנינסולה מסכמת את שנת 2023 עם גידול של כ-10% ברווח הנקי לכ-53.8 מיליון ש"ח

הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם לכ-12 מיליון ₪

 

 

 
ג׳קי כהן, צילום: שלומי פריג׳קי כהן, צילום: שלומי פרי
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/02/2024

הכנסות הריבית בשנת 2023 הסתכמו בכ-167.2 מיליון ש"ח, גידול של כ-19% לעומת 2022.

הכנסות הריבית ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-42.2 מיליון ש"ח, בדומה לרבעון שקדם לו.

גודל תיק האשראי הממוצע ללקוחות ברבעון הרביעי הסתכם בכ-1.33 מיליארד ש"ח.

בגין רווחי הרבעון הרביעי של 2023 תחלק החברה דיבידנד של כ-7.3 מיליון ₪.

ג'קי כהן, מנכ"ל קבוצת פנינסולה: "אנו מסכמים את שנת 2023 עם צמיחה בהכנסות וברווח הנקי, וזאת למרות ההאטה הכלכלית בישראל, שהוחרפה בחודש אוקטובר עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל. במהלך הרבעון הרביעי חזינו בירידה מסוימת בביקוש לאשראי במשק, אולם שינויים בתמהיל התיק אפשרו לנו לשמור על רמת הכנסות דומה לזאת שרשמנו ברבעון השלישי ואף להציג גידול ברווח הנקי. 

ברבעון הרביעי המשכנו לטייב את תיק האשראי, להגדיל את היקף האשראי מגובה הביטחונות ולצמצם את האשראי לחברות מימון, ששיעורו מסך התיק ירד לכ-15.6% בלבד. על אף השפעות המלחמה וסביבת הריבית והאינפלציה הגבוהות, רמת הסיכון בתיק נותרה יציבה ביחס לרבעונים הקודמים, ללא גידול בהיקף חזרות השיקים.

נכון ל-31 בדצמבר 2023, לחברה מסגרות אשראי בנקאיות לא מנוצלות משמעותיות אשר מאפשרות לנו לשמור על היקפו של תיק האשראי, כאשר ההון העצמי הגבוה ויחס המינוף הנמוך יאפשרו לנו לנצל את החוסן הפיננסי של החברה לצורך הרחבת הפעילות וניצול הזדמנויות בשוק." 

עיקרי תוצאות שנת 2023:

הכנסות הריבית בשנת 2023 הסתכמו בכ-167.2 מיליון ש"ח, לעומת כ-141 מיליון ש"ח בשנת 2022, גידול של כ-19%. הגידול נובע בעיקרו מהשפעת עליית ריבית הפריים והמרווחים על תיק האשראי של החברה.

הוצאות הריבית בשנת 2023 הסתכמו בכ-45 מיליון ש"ח, לעומת כ-23.5 מיליון ש"ח בשנת 2022. הגידול נובע בעיקר מהשפעת עליית ריבית הפריים ומעלייה בניצול היקף האשראי הבנקאי כתוצאה מפירעונות אגרות החוב (סדרה ג') של החברה.

ההוצאות בגין הפסדי אשראי בשנת 2023 הסתכמו בכ-15.3 מיליון ש"ח, לעומת כ-9.5 מיליון ש"ח בשנת 2022. הגידול נובע בעיקר מעלייה בהפרשות בגין לקוחות ספציפיים וכן מעלייה במהלך השנה במקדם ההפרשה הכללית עקב הגידול ברמת הסיכון בתיק כתוצאה מהשפעות סביבות הריבית והאינפלציה הגבוהות במשק.

הרווח הנקי והכולל בשנת 2023 הסתכם בכ-53.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-48.7 מיליון ש"ח בשנת 2022, גידול של כ-10%. הגידול ברווח הנקי נרשם למרות קיטון בהכנסות מהדיסקאונט של תיק היהלומים.

עיקרי תוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2023:

הכנסות הריבית ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-42.2 מיליון ש"ח, לעומת כ-42.3 מיליון ש"ח ברבעון השלישי וכ-44.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות הריבית ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-12.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-12.2 מיליון ש"ח ברבעון השלישי וכ-8.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול לעומת הרבעון המקביל אשתקד בהוצאות נובע בעיקר מהשפעת עליית ריבית הפריים ומעלייה בניצול היקף האשראי הבנקאי כתוצאה מפירעונות אגרות החוב (סדרה ג') של החברה. 

ההוצאות בגין הפסדי אשראי ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-4.6 מיליון ש"ח, לעומת כ-4.1 מיליון ש"ח ברבעון השלישי וכ-3.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעלייה בהפרשות בגין לקוחות ספציפיים, וכן מעלייה שבוצעה במהלך השנה במקדם ההפרשה הכללית עקב הגידול ברמת הסיכון בתיק כתוצאה מהשפעות סביבות הריבית והאינפלציה הגבוהות במשק.

הרווח הנקי והכולל ברבעון הרביעי הסתכם בכ-12 מיליון ש"ח, לעומת כ-11.7 מיליון ש"ח ברבעון השלישי וכ-14.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ביחס לרבעון המקביל נובע מקיטון בהכנסות מהדיסקאונט של תיק היהלומים.

ההון העצמי ליום 31 בדצמבר 2023 הסתכם בכ-507.1 מיליון ש"ח לעומת כ-505.5 מיליון ש"ח ב-31 בדצמבר 2022. הגידול בהון העצמי של החברה נובע מרווחים של כ-53.8 מיליון ש"ח אשר הצטברו ב-12 החודשים של שנת 2023, ואשר קוזזו בעיקר מדיבידנדים בסכום של כ-41.1 מיליון ש"ח שהוכרזו וחולקו במהלכה, וכן מרכישה עצמית של מניות בסך של כ-12.1 מיליון ש"ח.

גודל תיק האשראי הממוצע ללקוחות ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם בכ-1.33 מיליארד ש"ח, לעומת כ-1.383 מיליארד ש"ח ברבעון השלישי של 2023, וכ-1.44 מיליארד ש"ח ברבעון הרביעי אשתקד. הקיטון נובע מצמצום וטיוב תיק האשראי של החברה כחלק מההתמודדות עם עליית הסיכון בתיק כתוצאה משיעורי הריבית והאינפלציה הגבוהים במשק.

נכון ליום 31 בדצמבר 2023, לקבוצה קווי אשראי מארבעה בנקים בישראל בסך כולל של כ-965 מיליון ש"ח למימון פעילותה השוטפת, מתוכם כ-490 מיליון ש"ח בלתי מנוצלים. כל ההלוואות הנלקחות מבנקים בישראל הינן הלוואות לטווח קצר.

בהתאם למדיניות הדיבידנד, החברה הכריזה בחודש פברואר 2024 על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-7.3 מיליון ש"ח, בגין רווחי הרבעון הרביעי של שנת 2023. חלוקה זו מצטרפת לארבע חלוקות בהיקף כולל של כ-41.1 מיליון ש"ח, שבוצעו במהלך שנת 2023. 

לגרף פנינסולה לחצו כאן

20 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 3.73 מיליון בפנינסולה
קרנות נאמנות שמחזיקות את פנינסולה. לרשימה המלאה
x