איירובוטיקס - הרשות לניירות ערך לא מקבלת את עמדת החברה

איירובוטיקס - מענה לפניה מקדמית הצעה לציבור בשל עסקת החלפת ניירות ערך אגב מיזוג - סימוכין: מכתבכם מיום 2 באוגוסט, 2022