הפחתת "הטוויסטינג" בביטוחי חיים על שולחן רשות שוק ההון השנה

תכנית האסדרה לשנת 2024 של רשות שוק ההון סוקרת את הנושאים המרכזיים בהם תטפל הרשות במהלך השנה; גם הייעוץ הפנסיוני בבנקים, ה"פול" ושער הטירחה של מייצגי חולים סיעודיים, על שולחן הרשות

 

 

 
Photo Rawpixelimages Dreamstime.comPhoto Rawpixelimages Dreamstime.com
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/03/2024

רשות שוק ההון פרסמה את תוכנית האסדרה שלה לשנת 2024 לפי תחומי האחריות של החטיבות המקצועיות. הרשות מציינת כי  תכנית האסדרה תעודכן מפעם לפעם במהלך השנה בהתאם לצורך.

בין התחומים שיזכו לאסדרה מחודשת השנה:

חיסכון ארוך טווח

חוזר הנחות וביטולים בביטוחי חיים - 

הבעיה – כיום בשוק ביטוח החיים למקרה פטירה קיימת תופעה של מתן הנחה קצרת טווח בשיעור הולך ופוחת. תופעה זו פוגעת ביכולת ההשוואה של הלקוחות וכן מהווה קרקע פורייה לתופעת השחלוף התדיר של פוליסות ביטוח ("טוויסטינג") אשר גורמת לייקור הפרמיות המשולמות על ידי ציבור המבוטחים. 

מטרת האסדרה – הפחתת תופעת שחלוף הפוליסות, ושיפור יכולת ההשוואה של הלקוח באשר לפרמיות המשולמות. זאת באמצעות מנגנוני תשלום שקופים והוגנים יותר.

הוראות החוזר יחולו על כל תכנית ביטוח חיים.

חוזר סוכנים ויועצים - דיווח שנתי בגין עמלות ופרטי תאגיד 

הבעיה - חוזר דיווח שנתי בגין עמלות ופרטי תאגיד הקיים אינו מסדיר קבלת דיווחים שוטפים מבעלי רישיון שהם תאגידים בנקאיים. נכון להיום הדיווחים הבנקאיים מתקבלים ברשות מתוקף סמכות הרשות לקבלת מידע ובפנייה יזומה בכל שנה באמצעות דוא"ל ובכספות דיגיטליות, ולא בדיווח ממוכן באמצעות מערכת כמו שאר בעלי הרישיון. העדר הדיווח הממוכן מקשה על פיקוח, בקרה ואסדרה אפקטיביים.

מטרת האסדרה – דיווח שוטף וממוכן ליועצים פנסיוניים שהינם תאגידים בנקאים.

תיקון חוזר מסמך הנמקה

הבעיה - החוזר הקיים אינו מותאם לייעוץ או שיווק דיגיטלי. בנוסף להפיכתו לדיגיטלי, יש להתאימו לשם הצגת העלות השנתית הצפויה במסגרת הליך השיווק או הייעוץ הפנסיוני. המטרה היא לגבש מסמך המותאם לשינויים הטכנולוגיים שחלו בשוק התיווך הפנסיוני ולפשט אותו לקורא הסביר, וכן עדכון לגבי אופן הצגת העלות השנתית הצפויה.

קופות גמל להשקעה לילד

אם תתקבל החלטה בכנסת על הוצאת הבנקים מתוכנית חיסכון לכל ילד, תתבקש רשות שוק ההון להסדיר בקופות הגמל – חיסכון לכל ילד, מסלול השקעה שיהווה חלופה למסלול בבנקים.

ביטוח כללי

הוספת משתנים חדשים לתמחור דמי ביטוח רכב חובה.

הבעיה - מבחינה שערכה הרשות, ובהתאם להמלצותיו של מפעיל מאגר המידע הסטטיסטי הפועל בענף ביטוח רכב חובה, עולה צורך לעדכן את רשימת המשתנים שבהם הן רשאיות חברות הביטוח להשתמש לצורך קביעת דמי הביטוח בענף ביטוח רכב חובה בהתאם להתפתחויות טכנולוגיות ואחרות בתחום הבטיחות של כלי הרכב. 

מטרת האסדרה - הוספת משתנים חדשים לתמחור דמי ביטוח רכב חובה לשם תמחור מדויק יותר של סיכון המבוטח וקביעת תעריפים בהתאם. 

ביטול האפשרות לתמחור שונה של ציי רכב בביטוח חובה: כיום יש אפשרות לקבוע לכלי רכב שהוא חלק מצי רכב, דמי ביטוח נטו שונים מדמי הביטוח נטו המוצעים לכלי רכב שאינו שייך לצי רכב. בהמלצת מפעיל מאגר המידע הסטטיסטי עולה כי אין הצדקה לקביעת תעריף שונה לציי רכב. מטרת האסדרה היא ביטול הוראות המאפשרות לחברות הביטוח לקבוע לצי רכב דמי ביטוח נטו שונים מאלו המוצעים לכלי רכב שאינם שייכים לצי.

עדכון החוזר המאוחד בענף רכב רכוש (הגדלת מספר השמאים).

תיאור הבעיה - בעקבות הליכי ביקורת שערכה הרשות בחברות ביטוח, ניתוח מבנה השוק וטיפול בפניות ציבור, עלה צורך לעדכן את האסדרה בתחום זה. לשם כך, בחנה הרשות מספר מודלים קיימים להסדרת תחום זה בארץ ובעולם, ובהמשך לכך הוחלט לאמץ מודל המרחיב משמעותית את מספר השמאים והמוסכים אשר יוכלו לספק שירות לציבור המבוטחים, בכפוף לכך שיעמדו בתנאי הוגנות ומקצועיות.

מטרת האסדרה - לשפר את מצבו של הצרכן (מבוטח וצד ג') ולאפשר את שכלול השוק, פתיחת התחרות תוך הגברת טיב התיקון ואיכות השירות הניתנים למבוטחים על ידי חברות הביטוח, השמאים והמוסכים. על כן, הוחלט על תיקון הוראות החוזר המאוחד והסדרת עבודת חברת הביטוח עם שמאים ומוסכים כך שהליך תביעת הביטוח על ידי מבוטח יהיה הליך הוגן, יעיל, שקוף ומקצועי לטובת מיצוי זכויותיו.

ביטול האפשרות לתמחור שונה של ציי רכב בענף ביטוח רכב חובה. 

הבעיה - כיום לפי הוראות הממונה לחברות הביטוח יש אפשרות לקבוע לכלי רכב שהוא חלק מצי רכב דמי ביטוח נטו שונים מדמי הביטוח נטו המוצעים לכלי רכב שאינו שייך לצי רכב. לאחר בחינת ההוראות כאמור על ידי הרשות ובהמלצת מפעיל מאגר המידע הסטטיסטי הפועל בענף ביטוח רכב חובה עולה כי אין הצדקה לקביעת תעריף שונה לציי רכב.

מטרת האסדרה - ביטול הוראות בקודקס הרגולציה המאפשרות לחברות הביטוח לקבוע לצי רכב דמי ביטוח נטו שונים מדמי הביטוח נטו המוצעים לכלי רכב שאינם שייכים לצי.

חוזר הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם

הבעיה - ההוראות הקיימות של חוזר הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם, מפורשות באופן שאינו עולה בקנה אחד עם תכליתן. בעוד בין המטרות המקוריות של החוזר ניתן למנות את הרצון לעודד תחרות לכתבי השירות המשווקים באמצעות חברות הביטוח לטובת שיפור התנאים והמחירים לצד קביעת הוראות לעניין שיווק כתב שירות שלא באמצעות חברת ביטוח, הוראות החוזר הפכו להיות בסיס לפרקטיקות שליליות של שיווק מוצרי ביטוח ללא רישיון באמצעות סוכני הביטוח, בתואנה כי מדובר בכתבי שירות. האסדרה באה לעדכן את הוראות החוזר כך שימנעו פרקטיקות שליליות שאינן משרתות את המבוטחים. השינוי יתבצע על ידי חידוד ההוראות לעניין כתבי השירות המותרים לשיווק על ידי סוכן ביטוח שלא באמצעות חברת ביטוח, במסגרת עסקת ביטוח.

עדכון פוליסת דירה תקנית – הארכת משך הכינון

מקרה קיצון של אסון רחב היקף כגון רעידת אדמה צפוי להאריך את משך תקופת הבנייה מחדש של דירה. כמו כן חלו תמורות הדורשות מענה באופן כללי לגבי משך זמן הכינון הפיצוי בגין מקרה הביטוח, כגון שינויים בסוגי המבנים בדגש על בניה רוויה של רבי קומות ומשך הזמן הנדרש להשלמת הבניה של מבנים אלה. 

האסדרה באה להתאים את משך הכינון שאינו דורש תיאום בין המבוטח לחברת הביטוח למשך הזמן הריאלי לבנייה מחדש וכן לבצע התאמות נדרשות בפוליסה התקנית.

ביטוח בריאות

אסדרת חברות מיצוי זכויות בענף הסיעוד.

הבעיה - חברות "מיצוי זכויות" בענף הסיעוד הביאו לעלייה חדה בהיקף תשלום שכר הטרחה של מבוטחים בעת יישוב תביעת הסיעוד, וכתוצאה מכך גורמים לפגיעה חמורה בהיקף הכספים הזמינים למימון הוצאות הטיפול הסיעודי למבוטח. בשנת 2015 נכנס לתוקף חוק המגביל את שכר הטרחה עבור סיוע בתביעות מול המוסד לביטוח לאומי. מטרת האסדרה היא לחוקק חוק דומה שיחול על הביטוח הפרטי.

x