שווה לעבור בבורסה - הסכם קיבוצי חדש לעובדי הבורסה

ההסכם כולל הוראות לגבי תנאי העסקה, שעות נוספות, תנאים נלווים ועוד

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/03/2024

בהמשך לאמור בדוח המיידי של החברה מיום 6.11.2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-107583) בדבר סכסוך העבודה שהוכרז בחברה ולאמור בסעיפים 1.25.3 ו-1.42.17 בפרק תיאור עסקי החברה שנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 שפורסם ביום 6.3.2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-019876) בנושא יחסים קיבוציים בחברה, פקיעת תוקפם של ההסכמים הקיבוציים בבורסה ביום 14.9.2022 ("הסכמים קיבוציים קודמים") ולדיונים מתקדמים שמנהלים הנהלת החברה, ועד העובדים של החברה ונציגי ההסתדרות הכללית החדשה לגיבוש הסכם קיבוצי חדש, החברה מתכבדת להודיע כי מגעים אלה הבשילו וכי היום 28.3.2024, לאחר אישור הדירקטוריון, התקשרו החברה, מצד אחד והסתדרות העובדים הכללית החדשה ו- ועד עובדי החברה, מצד שני, בהסכם קיבוצי מיוחד לשנים 2024-2028 (להלן: "ההסכם הקיבוצי החדש").

ההסכם הקיבוצי החדש, בדומה להסכמים הקיבוציים הקודמים, כולל, הוראות שונות ביחס לתנאי העסקה של העובדים בחברה וביניהן הוראות המסדירות שעות עבודה ותנאי שכר וכן הטבות ותנאים נלווים לעובדים (כגון: מענקים שנתיים, תוספות שכר, תנאים סוציאליים ונלווים כגון ביטוח פנסיוני, פיצויי פיטורין, קרן השתלמות, חופשות, דמי מחלה, הבראה, הוצאות נסיעה/רכב חברה/ליסינג, הלוואות עובדים, הוצאות רווחה וכדומה). 

עיקרי השינויים בהסכם הקיבוצי החדש ביחס להסכמים קיבוציים קודמים כוללים שינוי שיטת חישוב שעות עבודה נוספות; קביעת הסדרים להעסקת עובדים חיצוניים; עדכון תוספת שכר כך שהחל מהסכם הקיבוצי החדש ואילך תוספת השכר השנתית לעובדים תהא בשיעור של 3% מהשכר הכולל וביטול ההצמדה למדד ; קביעת מנגנון והוראות ביחס לתשלום מענק שנתי בשיעור של 12% מהרווח השנתי (לפני מס) כפי שידווח בדוח רווח והפסד של החברה, בנטרול רווחים או הפסדים חריגים, אשר לא יעלה על תקרה כפי שנקבעה בהסכם וישולם בכפוף לעמידה ביעד רווח מינימאלי; החלת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים על כל עובד שיתקבל לבורסה מיום חתימת ההסכם ואילך. 

עם חתימת ההסכם הקיבוצי החדש יבוטל סכסוך העבודה שהוכרז ביום 6.11.2022. ההסכם הקיבוצי החדש ממצה את תביעות נציגות העובדים לרבות כל דרישה כלכלית עד למועד סיום ההסכם וכולל התחייבות מצד נציגות העובדים לשקט תעשייתי לכל תקופת ההסכם ואילו הבורסה התחייבה מצידה להימנע משינויים חד צדדיים בזכויות מוקנות ובתנאי עבודה. 

הדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2023 כוללים את אומדן ההשפעה המצטברת של ההסכם הקיבוצי החדש.

להערכת הנהלת החברה, אומדן הגידול הממוצע בעלות השנתית הכוללת של הוצאות השכר של החברה בעקבות כניסת ההסכם הקיבוצי החדש לתוקף, לאורך שנותיו, הינו בסכום שאינו מהותי לחברה (בהתחשב באומדן עלויות שכר ומענקים שהיו משולמים לולא נחתם ההסכם הקיבוצי החדש). 

יובהר, כי הערכות החברה ביחס להשפעה הצפויה של ההסכם הקיבוצי החדש כאמור לעיל הינן בגדר מידע צופה פני עתיד (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968), המבוססות, בין היתר, על הערכות ותחזיות של החברה בנוגע למצבת עובדיה ושכרם ולרווחיותה במשך שנות ההסכם הקיבוצי החדש. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן מהותי, מכפי שנצפה, בין היתר, כתוצאה משינויים במצבת עובדי החברה (הן מבחינת היקף והן מבחינת הרכב), משינויים בסכומי התגמול ובכללם היקף ביצוע שעות נוספות בפועל לאור שיטת החישוב החדשה שנקבעה בהסכם הקיבוצי החדש, שנלקחו בחשבון לצורך חישוב אומדן העלות השנתית) לרבות לאור שינויים ברווחיותה, משינויים חיצוניים לרבות רגולטוריים שעשויים להשפיע על תנאי העסקתם של עובדי החברה ו/או מהתממשות של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 1.42 בחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023. כמו כן, חלק מהעלויות בקשר עם ההסכם הקיבוצי החדש מבוססות על הערכות ואומדנים של החברה הקשורים בהיקף המימוש של חלק מההטבות הנכללות בהסכם הקיבוצי, והן עשויות להשתנות, בין היתר, בשים לב לגורמים נוספים שאינם תלויים בחברה.

x