מידרוג קובעת דירוג A3.il לאגרות חוב בסך של עד 300 מיליון ₪ ערך נקוב שתנפיק קבוצת דלק - אופק הדירוג יציב

 

 
Image by jcomp on FreepikImage by jcomp on Freepik
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/03/2024

קבוצת דלק בע"מ


דירוג סדרות 

A3.il

אופק דירוג: יציב


מידרוג קובעת דירוג A3.il לאגרות חוב (סדרה ל"ט) בסך של עד 300 מיליון ₪ ערך נקוב שתנפיק קבוצת דלק בע"מ ("החברה" או "דלק"). תמורת הגיוס מיועדת לפירעון חלקי של אגרות חוב סדרה לו'. אופק הדירוג יציב.

דירוג אגרות החוב במחזור*: 

סדרת אג"ח

מספר נייר ערך

דירוג

אופק הדירוג

מועד פירעון סופי

לז'**

1192889

A3.il

יציב

31/01/2029

לח'**

1199504

A3.il

יציב

31/10/2031


*החברה הנפיקה סדרת אג"ח נוספת, ל"ו אשר אינה מדורגת נכון למועד דו"ח זה. **סדרת האג"ח לז' מובטחת בשעבוד ראשון בדרגה על חלק מיחידות ההשתתפות של ניו מד ועל חלק ממניות Ithaca Energy Plc. **סדרת האג''ח לח' מובטחת בשעבוד ראשון בדרגה על חלק מיחידות ההשתתפות של ניו מד. 

למידע אודות שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח דירוג מחודש יולי 2023.

שיקולים מבניים

מידרוג בחנה מתן הטבה דירוגית לאגרות החוב המדורגות המובטחות בשעבודים בהתאם למתודולוגיה של מידרוג "שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום מימון תאגידי".

אגרות החוב (סדרה לז') מובטחות בשעבוד ראשון בדרגה על חלק מיחידות ההשתתפות של ניו מד ועל חלק ממניות Ithaca Energy Plc. אגרות החוב (סדרה לח') מבוטחות בשעבוד ראשון בדרגה על חלק מיחידות ההשתתפות של ניו מד. מידרוג לא הקנתה לאגרות החוב הטבה דירוגית בגין השעבודים מכיוון של הערכת מידרוג איכות סך הבטוחות אינה עומדת בקריטריונים של איכות "בינונית ומעלה".


x