רשות ניירות ערך תתיר לקרנות מחקות להחזיק בקרנות כספיות

ההוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה נועדה להסדיר את אופן ניהול ההשקעות של הקרן באופן העולה בקנה אחד עם תכלית הקרן, מדיניות ההשקעות שלה וחובות הזהירות

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/04/2024

כללי

סעיף 61 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- 1994 (להלן - "החוק") קובע כי על מנהל קרן להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן שנקבעה בהסכם הקרן, בתשקיף או בדוח שהוגש לפי החוק. בהתאם להגדרה שבסעיף 1 לחוק, קרן מחקה היא קרן שלפי מדיניות ההשקעות שלה ייעודה השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחיר מדד או סחורה (להלן – "נכס המעקב").

לפיכך, לעמדת הרשות, על מנהל הקרן להחזיק, בכל עת, בנכסים היוצרים חשיפה במתאם גבוה לנכס המעקב, בין אם בהחזקה ישירה בניירות הערך המרכיבים את נכס המעקב ובין אם באמצעות פעילות בנגזרים או במכשירי השקעה אחרים. פעילות אחרת שאינה עולה בקנה אחד עם האמור עלולה להביא להגדלת הסיכון הטמון בקרן, ליצירת פער עקיבה ואינה מתיישבת עם ייעודה של הקרן ולפיכך יש לפעול במשורה כאשר מאפשרים אותה. ההוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה (להלן: "ההוראה") נועדה להסדיר את אופן ניהול ההשקעות של קרן מחקה כהגדרתה בחוק (להלן: "קרן מחקה" או "הקרן") באופן העולה בקנה אחד עם תכלית הקרן, עם מדיניות ההשקעות שלה ועם חובות הזהירות החלות על מנהל קרן ביחס לקרן מחקה.

x