פרשת סלייס מסתבכת: נמצאו ליקויים גם בקופות הגמל המסלוליות

המנהל המיוחד של קופות הגמל בסלייס הגיש לביהמ"ש בקשה להאריך את ההקפאה ולאשר את מכירת הקופות המסלוליות: ליקויים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

 

 
רוח אפי סנדרוב / צילום: דרור סיתהכלרוח אפי סנדרוב / צילום: דרור סיתהכל
 

דניאל דותן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/04/2024

ארבעה חודשים מעת מינויו של רו"ח אפי סנדרוב למנהל מורשה בחברת סלייס, פרשת הליקויים וההפרות בחברה מקבלת ביטוי דרמטי נוסף. 

אמש (ד), הגיש רו"ח סנדרוב בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, להארכת תוקפם של צווי הקפאת כספי החוסכים בסלייס (שניתנו ב-15.2.2024) למשך 90 יום או עד להכרעה בבקשה למכירת פעילות החברה. את הבקשה לאפשר לו לפעול למכירת פעילותה של החברה, הגיש רו"ח סנדרוב במקביל לבקשת הארכת תוקפם של הצווים. 

בבקשה לבית המשפט, מבהיר המנהל המיוחד של קופות הגמל בסלייס רו"ח סנדרוב כי הליקויים בחברה אינם רק בקופות הגמל בניהול אישי (IRA), וכי נמצאו ליקויים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים גם בקופות המסלוליות, כגון: חיסכון לכל ילד, ובקרנות הנאמנות. 

השקעה בקופת גמל מסלולית מתוך נכסי עמיתים בקופת גמל אחרת

בין הליקויים שמפרט רו"ח סנדרוב בפנייתו לביהמ"ש, בוצעה השקעה בקופת גמל מסלולית מתוך נכסי עמיתים בקופת גמל אחרת: ועדת ההשקעות החליטה לבצע השקעה באחת הקופות המסלוליות בהיקף של 5 מיליון דולר בקרן השקעות כלשהי, ולצורך כך הועברו 2.5 מיליון דולר מחשבון הקופה הנכונה ועוד 2.5 מיליון מתוך חשבון הבנק מעבר של קופות הגמל בניהול אישי שההשקעה כלל אינה קשורה אליהן.

עוד נמצאו טעויות בחישוב תשואה במסלולי השקעה: נמצא כי במספר מסלולים קיים פער בין התשואה היומית שחושבה ונרשמה לבין התשואה שהוצגה במערכת זכויות העמיתים. נדרש תיקון לשווי נכס השקעה ספציפי שהוחזק במספר מסלולים ואשר שוערך בצורה שגויה לכ-39 מיליון שקל במקום לכ-30 מיליון שקל. נמצא כי קרן השקעה מסוימת שוערכה לפי עלות מתואמת ולא לפי השווי ההוגן.

חרף דרישה מפורשת של רשות שוק ההון, הוצאות שנגבו מעבר לנדרש לא הושבו לעמיתים

עוד נמצא כי החברה לא השיבה במזומן כספים בגין הוצאות ישירות שנגבו מעבר לנדרש מחשבונות העמיתים, חרף דרישה מפורשת של רשות שוק ההון טרם מינוי המנהל המורשה. החברה המנהלת זקפה את הסכומים לתשואת העמיתים חרף העובדה שלא הועבר תשלום.

חשיפה של מרבית הנכסים למנפיק בודד בניגוד לתקנות על גופים מוסדיים

נמצא כי רישום הוצאות דמי ניהול בקרנות השקעה ששילמה החברה בפועל, הוון לנכס ונדחה לתקופות חשבונאיות עתידיות באופן שהחברה הציגה כך תשואה גבוהה יותר. נמצא כי החברה ניהלה מסלול השקעות מסוים תוך חריגה מתמשכת מהוראות תקנות ההשקעה החלות על הגופים המוסדיים, באופן בו הייתה חשיפה של מרבית הנכסים למנפיק בודד של תעודות סל/ קרנות נאמנות.

בנוסף לכך, נמצא כי במשך מספר שנים לא בוצעה התאמה לחשבונות המעבר בין החברה המנהלת לבין קופות הגמל. מבדיקה עדכנית שנערכה עתה נמצאו בחשבונות אלה הפרשים בהיקף של מיליוני שקלים המחייבים התאמה ברישום זכויות העמיתים. בין היתר נמצא כי בחשבונות אלה קיימת יתרה של למעלה מ-10 מיליוני שקלים (יתרת פנדינג) הנובעת מתשלומי מבוטחים וניוד נכנס (תשלומי ביטוח לאומי בעבור חיסכון לכל ילד) בגין השנים שהחל ב-2019, אשר לא שויכו לחשבונות המבוטחים בקופה.

רואה החשבון הקודם של החברה הרכיב את הדוחות ללא הפרדה בין עריכת הדוחות לבין הביקורת שלהם

נמצא, כי הקופות והחברה המנהלת לא קיימו בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי. יתרה מכך, עולה כי תהליך ה- SOX בכללותו כלל לא בוצע כנדרש על ידי החברה.

עוד נמצא, כי רואה החשבון הקודם של החברה הרכיב בעצמו את הדוחות מבלי שהחברה הייתה מעורבת כנדרש, ללא שיתוף של החברה בקבצי ההרכבה וללא הפרדה בין עריכת הדוחות לבין הביקורת שלהם.

לא זוהו בקרות ברמת החברה המנהלת אשר נוגעות לעבודת המתפעל, ניהול זכויות העמיתים ושערוך הנכסים. כתוצאה מכך, טעויות אשר התרחשו בעבודת המתפעל לא זוהו ותוקנו בזמן. בנוסף, לא זוהו בקרות על תחום ההשקעות, ולא התקיימה הפרדת תפקידים (נדרשת) בתחום זה. סוחר ני"ע יחיד ריכז את תחום ההשקעות בחברה והיה אמון גם על הבקרות בתחום. זאת על אף היותו הגורם המבצע/מתפעל היחיד בתחום.

רו"ח אפי סנדרוב: "מתן הרשאה לכלל העמיתים לפעול כאוות נפשם בקופות יהיה נזק ישיר לעמיתים"

המנהל המיוחד בסלייס, רו"ח סנדרוב, מציין כי הליקויים בקופות המסלוליות בלבד מצטברים לסך של עשרות מיליוני שקלים מתוך היקף נכסים של כ-– 1.2 מיליארד שקל בקופות אלה, ומוסיף כי כי כל טענה לפיה ההקפאה בקופות המסלוליות לא נדרשה מלכתחילה ו/או אינה נדרשת כעת – אין לה על מה לסמוך. במילים אחרות, הוא מציין, גם (אך כמובן, לא רק) בקופות המסלוליות נמצאו ליקויים רבים אשר דרשו ועדיין דורשים טיפול וטיוב, וכי מתן הרשאה לכלל העמיתים לפעול כאוות נפשם בקופות יהיה נזק ישיר לעמיתים, ועד שלא יסתיימו הבדיקות והתיקונים, לא יהיה זה נכון לאפשר פעילות בקופות מעבר לזו שמותרת כיום.

עוד מסביר רו"ח סנדרוב את חשיבות ההקפאה, כך: "בנסיבות של האירועים והחברה דנן, יש חשש סביר שעמיתים רבים יבקשו למשוך השקעתם. מדובר במקרה קלאסי של run on the bank, שעלול להוביל את החברה למצב שבו היא תידרש למכור נכסים רבים.

"על פי המסתמן, בחלק ממסלולי ההשקעה למעלה מ- 50% מהנכסים הם לא סחירים, וניתן יהיה להנזיל את חלקם רק בעוד זמן ואת חלקם האחר בהנזלה מיידית שתחייב תשלום ניכיון (discount). לו תידרש החברה למכור ב-discount, הנפגעים הישירים יהיו העמיתים אשר יקבלו סכומים נמוכים יותר. 

בקשה לאישור מכירת פעילותה של החברה

המנהל המורשה בסלייס, רו"ח אפי סנדרוב, הגיש כאמור בקשה נוספת לבית המשפט אמש לצד הבקשה להארכת צווי ההקפאה, והיא לאשר לו מכירת פעילותה של החברה - כולה או חלקה.

רו"ח סנדרוב ציין בבקשה כי הוא הגיע לכלל מסקנה, על בסיס הבדיקות שנערכו על ידו עד כה, כי בנסיבות שנוצרו ולאור מצבה של החברה,  נכון לפעול כבר עתה למכירת חלק מנכסי החברה לרבות פעילות ניהול הקופות, כולן יחד או בחלקים, לגורם מורשה מתאים ובעל ניסיון אשר יקבל לכך את אישור הממונה (או שכבר מחזיק באישור מתאים).

"לשיטת המנהל המורשה, נוכח הליקויים שנמצאו בחברה והיקף הנזקים וההתחייבויות המסתמנים כלפי הזכאים, אין ערך של ממש בהמשך פעילותה של החברה כחברת ניהול קופות גמל, אך ישנו ערך במכירת הפעילות", מציין רו"ח סנדרוב בבקשתו לבית המשפט.

x