דניה מקבוצת לפידות מפרסמת את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2024

 

 

 
רונן גינזבורג, מנכ״ל דניה סיבוס, צילום: רמי חכםרונן גינזבורג, מנכ״ל דניה סיבוס, צילום: רמי חכם
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/05/2024

צבר ההזמנות עומד על סך של כ- 13.2 מיליארד ש"ח, עליה של כמיליארד ש"ח ביחס לצבר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון עמד על כ- 43 מיליון ₪.

הכנסות החברה הסתכמו בכ- 1.38 מיליארד ש"ח.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ – 43 מיליון ש"ח; בקופת החברה כ – 922 מיליון ש"ח ואין לה חוב תאגידי.

יחולק דיבידנד בהיקף של 40 מיליון ש"ח.

דניה, חברת הבניה והתשתיות הגדולה בישראל, דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2024, המשקפות שמירה על יציבות בצבר העבודות, בהכנסות וברווח, לצד איתנות פיננסית גבוהה בתקופה מאתגרת. 

הכנסות החברה ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכמו בכ- 1.38 מיליארד ₪, גידול של 4% בהשוואה לכ-1.33 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 7% ביחס לרבעון הקודם. 

צבר ההזמנות של החברה נכון לסוף הרבעון הראשון לשנת 2024 עמד על כ-13.2 מיליארד ₪ (ללא פרויקט הקו הכחול). זאת לעומת צבר הזמנות של כ-12.3 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד וצבר של כ-13.3 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023. לאחר תאריך המאזן התקשרה החברה בפרויקטים נוספים בהיקף של כ-500 מיליון ש"ח.

תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם לסך של כ- 43 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 6 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בקופת החברה כ – 922 מיליון ש"ח ולחברה אין חוב תאגידי.

הכנסות המימון נטו ברבעון הראשון הסתכמו בכ- 9 מיליון ש"ח, ונבעו בעיקר מהכנסות ריבית על פיקדונות.

הרווח הנקי של דניה ברבעון הראשון של 2024 הסתכם בכ- 43 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 40 ש"ח ברבעון הקודם וכ- 50 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה הנ"ל מיוחסת להשפעת מלחמת חרבות ברזל על לוחות הזמנים ועל עלויות הפרויקטים בעיקר במגזר התשתיות שקיבלה ביטוי כאמור בתוצאות הפעילות ברבעון הנוכחי. נכון למועד הדוחות,  החברה פועלת אל מול מזמיני העבודה בפרויקטים השונים לצורך התאמת לוחות הזמנים ועדכון עלויות הפרויקט, ככל ונדרש.

דיבידנד - דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 40 מיליון ש"ח. החברה מחלקת בעקביות, מאז הנפקתה, מדי רבעון דיבידנדים לבעלי מניותיה. 

ההון העצמי של החברה ביום 31.03.2024 הסתכם בכ- 764 מיליון ש"ח.

רונן גינזבורג, מנכ"ל דניה: "דניה מסכמת רבעון ראשון לשנת 2024 בצל מלחמת חרבות ברזל ושומרת על צבר עבודות גבוה של כ- 13 מיליארד ש"ח. השפעת המלחמה לרבות המחסור בעובדי בניין, מחירי התשומות ויתר השלכות המלחמה מאתגרות את החברה, בדגש על תחום התשתיות. לחברה כלים משמעותיים לצלוח תקופה מאתגרת זו ולהמשיך ולבצע את פרוייקטי הביצוע בצורה הטובה ביותר, תוך שמירה על רמה מקצועית גבוהה ביותר, תוך הקפדה על איכות ולוחות זמנים ועל חוסן פיננסי איתן".

יעקב לוקסנבורג, יו"ר דירקטוריון דניה: "גם בתקופת המלחמה, דניה מסיימת את הרבעון הראשון של שנת 2024 עם תוצאות טובות, הודות ליכולת ביצוע מהטובות בענף, פיזור גיאוגרפי של הפרויקטים, יתרות מזומנים גבוהות והיעדר החוב התאגידי. דניה תמשיך להוביל את המשק ולתרום לצמיחתו מתוך חזון אמיתי בבנייתה ופיתוחה של הארץ, הן בתחום הבניה והם בתחום התשתיות, תחומים להם אנו צופים גידולים בביקוש ובתקציבי המדינה בהתאמה".  

לגרף דניה סיבוס לחצו כאן

110 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 89.13 מיליון בדניה סיבוס
קרנות נאמנות שמחזיקות את דניה סיבוס. לרשימה המלאה
x