monday.com פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2024

ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו ב-216.9 מיליון דולר, גידול של 34% לעומת התקופה המקבילה אשתקד; מספר הלקוחות עם ARR של יותר מ-50 אלף דולר גדל ב-48% לעומת התקופה המקבילה אשתקד; החברה רשמה שיא רבעוני בתזרים המזומנים החופשי; monday sales CRM ו-monday dev זמינים כעת לרכישה לכלל הלקוחות

 

 

 
ערן זינמן ורועי מן, צילום: נתנאל טוביאסערן זינמן ורועי מן, צילום: נתנאל טוביאס
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/05/2024

monday.com (NASDAQ: MNDY), מערכת ההפעלה הארגונית, פלטפורמה מרובת מוצרים לניהול כלל היבטי העבודה, פרסמה היום את התוצאות הכספיות לרבעון הראשון שהסתיים ב-31 במרץ, 2024.

דברי ההנהלה:

"הרבעון הראשון שלנו מסמן פתיחה יוצאת מן הכלל לשנה, עם ביקוש חזק למוצרים שלנו מצד ארגונים ולקוחות בגדלים שונים", אמרו רועי מן וערן זינמן, מייסדים ומנכ"לים משותפים של מאנדיי. "אנו שבעי רצון במיוחד מהצמיחה המהירה של monday sales CRM ו-monday dev, שניהם זמינים לרכישה לכלל לקוחותינו, כפי שבא לידי ביטוי בגידול מואץ של מספר הלקוחות החדשים ברבעון. במקביל לכך שאנו ממשיכים לפתח את פלטפורמת המוצרים לעבודה (WorkOS), אנו מתמקדים כל העת בהמשך צמיחה תוך יצירת ערך עסקי משמעותי ללקוחותינו."

"הרבעון הראשון מייצג רבעון חזק נוסף עבור מאנדיי, עם גידול מרשים בהכנסות וברווחיות, לצד רמת שיא של תזרים מזומנים חופשי. התוצאות הושפעו, בין היתר, מעדכון מחירים שערכנו לאחרונה. עד כה, ההשפעה של עדכון המחירים לחלק מהמוצרים עלתה על הציפיות הראשוניות שלנו, אמר אלירן גלזר, סמנכ"ל הכספים של מאנדיי. "התוצאות הטובות ברבעון הראשון מעניקות לנו בטחון נוסף ביכולת של החברה לממש את תחזית הצמיחה הבסיסית שהצגנו בכנס המשקיעים שנערך בדצמבר  2023."

דגשים כספיים לרבעון הראשון של שנת הכספים 2024:

ההכנסות הסתכמו ב-216.9 מיליון דולר, גידול של 34% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ההפסד התפעולי על בסיס GAAP עמד על 5.0 מיליון דולר, לעומת הפסד של 22.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023; שיעור ההפסד התפעולי על בסיס GAAP עמד על 2% מההכנסות, לעומת שיעור הפסד תפעולי של 14% ברבעון הראשון של 2023.

הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP עמד על 21.5 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 0.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023; שיעור הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP עמד על 10%, לעומת 0% ברבעון הראשון של 2023.

רווח נקי בסיסי ומדולל למניה על בסיס GAAP עמד על 0.14 דולר, לעומת הפסד נקי בסיסי ומדולל למניה על בסיס GAAP של 0.31 דולר ברבעון הראשון של 2023; רווח נקי בסיסי ומדולל למניה על בסיס Non-GAAP עמד על 0.64 דולר ו-0.61 דולר, בהתאמה, לעומת רווח נקי בסיסי ומדולל למניה על בסיס Non-GAAP של 0.15 דולר ו-0.14 דולר, בהתאמה, ברבעון הראשון של 2023.

תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת עמד על 92.0 מיליון דולר, עם תזרים מזומנים חופשי של 89.9 מיליון דולר, לעומת תזרים מזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת בסך 42.7 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי בסך 38.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023.

עדכונים עסקיים עיקריים:

שיעור ה-Net Dollar Retention היה 110%.

שיעור ה-Net Dollar Retention של לקוחות עם יותר מ-10 משתמשים היה 114%.

שיעור ה-Net Dollar Retention ללקוחות עם הכנסות שנתיות חוזרות (ARR) של יותר מ-50,000 דולר היה 114%.

שיעור ה-Net Dollar Retention ללקוחות עם ARR של יותר מ-100,000 דולר היה 113%.

מספר הלקוחות המשלמים עם יותר מ-10 משתמשים עמד על 55,515, גידול של 18% לעומת 47,228 לקוחות ב-31 במרץ, 2023.

מספר הלקוחות המשלמים עם ARR של יותר מ-50,000 דולר עמד על 2,491, גידול של 48% לעומת 1,683 לקוחות ב-31 במרץ, 2023.

מספר הלקוחות המשלמים עם ARR של יותר מ-100,000 דולר עמד על 911, גידול של 55% לעומת 588 לקוחות ב-31 במרץ, 2023.

monday sales CRM ו-monday dev זמינים כעת לרכישה לכלל הלקוחות, ושני המוצרים רשמו גידול מואץ בהצטרפות לקוחות ברבעון זה.

תחזית פיננסית:

לרבעון השני של שנת הכספים 2024, מאנדיי צופה:

הכנסות בסך כולל של 226 עד 230 מיליון דולר, גידול של 29% עד 31% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

רווח תפעולי Non-GAAP בסך 17 עד 21 מיליון דולר ושיעור רווח תפעולי של 8% עד 9%.

תזרים מזומנים חופשי של 47 מיליון דולר עד 51 מיליון דולר ושיעור תזרים מזומנים חופשי של 21% עד 22%.

לשנת 2024 כולה, מאנדיי צופה:

הכנסות בסך כולל של 942 עד 948 מיליון דולר, גידול של 29% עד 30% לעומת אשתקד.

רווח תפעולי Non-GAAP בסך 77 עד 83 מיליון דולר ושיעור רווח תפעולי של 8% עד 9%. 

תזרים מזומנים חופשי של 238 מיליון דולר עד 244 מיליון דולר ושיעור תזרים מזומנים חופשי של 25% עד 26%.

36 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 16.83 מיליון ב-MONDAY.COM LTD
קרנות נאמנות שמחזיקות את MONDAY.COM LTD. לרשימה המלאה
x