Lifeward - הכנסות של 5.3 מיליון דולר

המחיר הסופי שאושר על ידי Medicare עבור שלדים חיצוניים אישיים של ריווק השפיע לטובה על תוצאות הרבעון הראשון

 

 
Photo-Arrows-Stock-Gualtiero-Boffi-Dreamstime.comPhoto-Arrows-Stock-Gualtiero-Boffi-Dreamstime.com
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/05/2024

ריווק רובוטיקס בע"מ, (הפועלת תחת השם LifewardTM) (נאסד"ק: LFWD), חברה מובילת שוק עולמית המספקת פתרונות משני-חיים המחוללים מהפכה בתחום השיקום, ההחלמה והגשמת שאיפות החיים עם מגבלות פיזיות או נכות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ, 2024.

דגשים עסקיים ואבני דרך מהעת האחרונה

מערכת המרכזים לביטוח בריאות פדרלי Medicare & Medicaid ("CMS") השלימה את כלל מערכת הבריאות הביתית לשנת 2024 אשר כולל שלדים חיצוניים אישיים בקטגוריית הסדים הקיימת של Medicare שיכוסו על בסיס תשלום בסכום חד-פעמי. הכלל נכנס לתוקף ב-1 בינואר, 2024.

CMS תיקנה את מערכת התשלומים החל מחודש אפריל 2024 למכשור רפואי עמיד, תותבים, מדרסים ואספקת אביזרים ("DMEPOS") כך שיכלול מחיר רכישה סופי אשר ישולם באופן חד-פעמי מ-Medicare עבור שלדים חיצוניים אישיים.

קבלנים מנהלתיים הפועלים בשירות Medicare (MACs) החלו לאשר תשלומים עבור התביעות שהוגשו ע"י Lifeward.

"Lifeward חווה שינוי בשוק עם קביעת המחיר הסופי על ידי Medicare עבור השלדים החיצוניים האישיים של ReWalk למוטבים זכאים", אמר לארי ג'סינסקי, מנכ"ל לייפווארד. "התביעות שלנו ל-Medicare החלו לעבור תהליך עיבוד ואישור לתשלום, מה שמסמל הרחבה משמעותית של הגישה לטכנולוגיית ReWalk עבור אנשים עם פגיעה בחוט השדרה (“SCI”)". 

"קביעת המחיר עבור שלדים חיצוניים אישיים ע"י Medicare מעניק תוקף משמעותי ליתרונותיה של הטכנולוגיה שלנו ואנו מתכוונים למנף את המאמצים שלנו לקבוצות מבטחים אחרים על מנת להמשיך ולהרחיב את הגישה עבור אנשים אחרים החיים עם SCI הזקוקים ליתרונות הבריאותיים ואיכות החיים שמעניקה היכולת ללכת", המשיך מר ג'סינסקי. "הנתונים הקליניים תומכים בערך המדהים של יכולת ההליכה של המטופלים והיישום של CMS וה-MAC יאפשרו לנו להמשיך ולקדם את משימתנו להרחיב את הגישה לטכנולוגיית השלדים החיצוניים החדשנית שלנו עבור האוכלוסיות המתאימות לה". 

תוצאות כספיות לרבעון הראשון של שנת 2024

סך ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכמו בכ-5.3 מיליון דולר, בהשוואה לכ-1.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-4.1 מיליון דולר או 340%. ההכנסות ממכירת מוצרי ReWalk עמדו על כ-2.5 מיליון דולר, גידול של כ-1.3 מיליון דולר, או 90% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות מוצרי ReWalk נבע בעיקר בשל הרחבת הגישה של Medicare על ידי קביעת מחיר סופי. ההכנסות ממכירת מוצרי ושירותי AlterG הסתכמו בכ-2.8 מיליון דולר. ההכנסות של AlterG הושפעו לרעה באופן זמני בשל האינטגרציה וההכשרה של הצוותים המסחריים לשעבר של ReWalk ו-AlterG במהלך הרבעון הראשון של 2024 אשר הביאה לירידה ביכולות המכירה של הצוותים בשל ההכנות לקראת תפוקה מלאה. החברה מאמינה כי ההכשרה והאינטגרציה ההכרחית של אנשי המכירות, שהושלמה במהלך הרבעון הראשון של 2024, ימצב את הצוות המסחרי ויוביל לשיפור ביעילות המכירות והתפוקות ברבעון השני של 2024, בהשוואה לרבעונים הקודמים.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2024 עמד על 26.4%, לעומת 46.4% בתקופה המקבילה אשתקד. על בסיס non-GAAP, אשר אינה כוללת את הפריטים המפורטים בטבלת ה-non-GAAP (בקישור מטה), עמד הרווח הגולמי המתואם ברבעון הראשון של שנת 2024 על 33.7%, לעומת 46.2% בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 12.5%. הירידה נבעה בעיקר בשל היקפי מכירות נמוכים של מוצרי AlterG שהובילו לספיגה שלילית של עלויות הייצור והתקורה, בשילוב עם תמהיל המכירות של מערכות ReWalk. 

סך ההוצאות התפעוליות ברבעון הראשון של שנת 2024 עמדו על כ-7.9 מיליון דולר, לעומת כ-4.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. על בסיס non-GAAP, אשר אינה כוללת את הפריטים המפורטים בטבלת ה-non-GAAP (בקישור מטה), עמדו ההוצאות התפעוליות המתואמות ברבעון הראשון של שנת 2024 על כ-7.3 מיליון דולר, בהשוואה לכ-4.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-2.8 מיליון דולר. עלייה זו נבעה בעיקר בשל הגידול במספר העובדים בשל רכישת AlterG באוגוסט 2023 וההשקעה במשאבים מסחריים נוספים.

ההפסד התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2024 עמד על כ-6.5 מיליון דולר, לעומת כ-4.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. על בסיס non-GAAP, אשר אינה כוללת את הפריטים המפורטים בטבלת ה-non-GAAP (בקישור מטה), עמד ההפסד התפעולי המתואם על כ-5.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2024, בהשוואה לכ-3.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד הנקי ברבעון הראשון של שנת 2024 עמד על כ-6.3 מיליון דולר או 0.73 דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי של כ-4.3 מיליון דולר או 0.51 דולר למניה, בתקופה המקבילה אשתקד. על בסיס non-GAAP, אשר אינה כוללת את הפריטים המפורטים בטבלת ה-non-GAAP (בקישור מטה), עמד ההפסד הנקי המתואם על כ-5.3 מיליון דולר או 0.62 דולר למניה, ברבעון הראשון של 2024, בהשוואה לכ-3.9 מיליון דולר או 0.45 דולר למניה, בתקופה המקבילה אשתקד. 

נזילות

נכון ל-31 במרץ 2024, קיימים במאזן החברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים לא מוגבלים בסך של כ-20.7 מיליון דולר ללא חובות. במהלך הרבעון הראשון של שנת 2024, סך המזומנים ששימשו לפעילות השוטפת עמד על  כ-7.7 מיליון דולר, שהושפעו בעיקר מירידה ברווח הגולמי הרבעוני ומעיתוי ניצול ההון החוזר.

תחזית פיננסית

בעקבות תוצאות הרבעון הראשון של 2024, Lifeward חוזרת וצופה כי הכנסותיה בשנת 2024 תהיינה בטווח שבין כ-28 ל-32 מיליון דולר. ברבעון השני של השנה, צופה Lifeward המשך במגמת השיפור בהכנסות בשל הרחבת הגישה למערכות ReWalk בעקבות המחיר הסופי שאושר על ידי Medicare ושיפור בכישורי המכירות של הצוות המסחרי החדש.

x