דיסקונט מציג ירידה של 17% ברווח הנקי - מה קרה ?

הבנק מפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2024 ומסביר את הירידה ברווח הנקי בשינוי בעליית המדד וצמצום פער הריבית

 

 

אבי לוי, מנכ״ל קבוצת דיסקונט, צילום: ישראל הדריאבי לוי, מנכ״ל קבוצת דיסקונט, צילום: ישראל הדרי

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/05/2024

דיסקונט מציג יחסים פיננסים איתנים: יחס הון עצמי רובד 1 עלה לרמה של 10.90% ויחס כיסוי הנזילות עומד על 141.9%.

דירקטוריון דיסקונט אישר חלוקת דיבידנד בשיעור של 30% מהרווח הנקי, בסך של 315 מיליון ש"ח, בהתאם להנחיות בנק ישראל למערכת הבנקאית.

מאז ה-7 באוקטובר, הועמדו כ-200 מיליון ש"ח לתמיכה וסיוע בלקוחות ובקהילה.

להלן עיקרי הנתונים מתוך הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2024:

הרווח הנקי - הסתכם ברבעון הראשון של השנה בסך של 1.05 מיליארד ש"ח, גידול של 28.5% מהרבעון השלישי של 2023 ושל 14.3% מהרבעון הרביעי של 2023 לרבעון הראשון של 2024; זאת לעומת 1.27 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 17.3% שנבעה בין היתר מהשינוי בעליית המדד ומצמצום פער הריבית. בניטרול רכיבים מסויימים, הסתכם הרווח הנקי בסך של 1.05 מיליארד ש"ח לעומת 1.20 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

התשואה להון - ברבעון הראשון של השנה הגיעה לשיעור של 14.6% לעומת 20.1% ברבעון המקביל אשתקד. בניטרול רכיבים מסויימים, התשואה להון הגיעה לשיעור של 14.6% לעומת 19% ברבעון המקביל אשתקד.

סך כל ההכנסות - הסתכמו ברבעון הראשון של השנה בסך של 3.8 מיליארד ש"ח לעומת 4.3 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 11.7%. בניטרול מכירת נכסים, הסתכמו ההכנסות בסך של 3.8 מיליארד ש"ח לעומת 4 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 5.1%.

סך כל ההון - ליום 31 במרס 2024 הסתכם בסך של 30.2 מיליארד ש"ח לעומת 29.2 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2023, גידול בשיעור של 3.4%.

סך כל הנכסים - ליום 31 במרס 2024 הסתכם בסך של 390 מיליארד ש"ח לעומת 396 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2023, ירידה בשיעור של 1.4%.

האשראי לציבור, נטו - הסתכם ביום 31 במרס 2024 בסך של 262 מיליארד ש"ח, לעומת 259 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2023, גידול בשיעור של 1.2%. צמיחת אשראי מתונה, על רקע ההאטה הכלכלית, המותאמת להיקף הביקושים במשק. האשראי למשקי בית ללא הלוואות לדיור גדל ב-3%, האשראי לעסקים גדולים גדל ב-2%, והאשראי לדיור (משכנתאות) גדל ב-1%. מנגד, האשראי לעסקים בינוניים ירד ב-1.7%.

פיקדונות הציבור - ליום 31 במרס 2024 הסתכמו בסך של 295 מיליארד ש"ח לעומת 298 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2023, ירידה בשיעור של 0.7%.

הוצאות בגין הפסדי אשראי - ברבעון הראשון של השנה נרשמו הוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של 82 מיליון ש"ח, לעומת הוצאות בסך של 204 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 59.8%. ברבעון הראשון של השנה נרשמו הוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של 82 מיליון ש"ח, לעומת 596 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של 2023 ולעומת 390 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של 2023; הירידה בהוצאות הושפעה מתחילת התאוששות במצב המשק, ושיפור בתחזיות התוצר והאבטלה. עם זאת, עדיין שוררת רמה גבוהה של אי ודאות במישור הביטחוני ובמישור הכלכלי.

שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד ברבעון הראשון שנת 2024 על 0.12%. שיעור ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבור עמד ביום 31 במרס 2024 על 1.57%.

יחס היעילות - עמד ברבעון הראשון של השנה על 52.8% לעומת 46.1% ברבעון המקביל אשתקד.

חלוקת דיבידנד - דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד בשיעור של 30% מרווחי הרבעון הראשון של שנת 2024, בסך של 315 מיליון ש"ח.

יחס ההון העצמי רובד 1 - ליום 31 במרס 2024 הגיע לשיעור של 10.90%, לעומת 10.71% ביום 31 בדצמבר 2023.

יחס כיסוי הנזילות - עמד ברבעון הראשון של השנה על 141.9%, לעומת 130.7% ברבעון הרביעי של שנת 2023. 

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט:

״קבוצת דיסקונט מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2024, עם שיפור בפעילות הליבה על בסיס האסטרטגיה הרב שנתית. הדוחות מציגים שיפור בנתוני המאזן שמצביעים, במיוחד בתקופה מאתגרת זו, על האיתנות והחוסן הפיננסי של דיסקונט. 

אנו נחושים להמשיך לשרת את לקוחותינו, לסייע להם לצלוח את האתגרים שמציבה המלחמה ולשמש עוגן איתן בפעילות המשק והחברה הישראלית, בתקופה מורכבת זו".

דיסקונט ממשיך את התמיכה בלקוחות ובקהילה בצל מלחמת 'חרבות ברזל' והעמיד עד כה כ-200 מיליון ש"ח

דיסקונט ממשיך את הסיוע ללקוחות ולקהילה שהחל עם פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר, מתוך רצון להקל את ההתמודדות עם האתגרים הכלכליים שהביאה איתה המלחמה. גובשו מעטפת סיוע והקלות ללקוחות, הן במסגרת המתווה שפרסם בנק ישראל והן במסגרת הקלות נוספות שהבנק קבע מעבר למתווה - ויצא בשורת הקלות והטבות משמעותיות שנאמדו עד כה בכ-200 מיליון ש"ח.

"קרן אור" - קבוצת דיסקונט ממשיכה את הסיוע לילדים ובני נוער מקו העימות בדרום שנפגעו במהלך המלחמה. הסיוע באמצעות 'קרן אור' - קרן סיוע ייעודית שהקימו בנק דיסקונט ובנק מרכנתיל בסך נוכחי של 52.4 מיליון ש"ח. הקרן פועלת באמצעות עמותת 'הזנק לעתיד' במטרה לספק מענה הוליסטי רחב היקף וארוך טווח עבור צרכיהם של הילדים ובני הנוער במטרה להשיב להם את הביטחון האישי והקהילתי ולסייע להם בתהליך חזרתם לתפקוד מיטבי בחייהם ולהוות מובילי שינוי בקהילה. במהלך חודשי הפעילות הראשונים התקיימו למעלה מ-2,500 סדנאות בהן השתתפו כ-5,000 ילדים ובני נוער בשני אזורי הפינוי המרכזיים - ים המלח ואילת.

"חמ"ל דיסקונט" - דיסקונט ממשיך ומעבה את פעילות "חמ"ל דיסקונט" אותו הקים במטרה לתת מענה מיידי לצרכים הדחופים של חיילי צה"ל שנפצעו במהלך הלחימה ונמצאים במחלקת השיקום בשיבא תל השומר. החמ"ל, הפועל באמצעות עמותת "נותנים תקווה", נותן מענה מיידי לבקשות דחופות שאינן בתחום הטיפול של צה"ל או משרד הביטחון, בין היתר באמצעות רכישת ציוד חיוני וסיוע כלכלי. 

קבוצת דיסקונט - נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים

רווח רווחיות (במיליוני ש"ח)

Q1/2024

Q4/2023

שינוי ב-% 

Q1/2023

שינוי ב-% 

2023

הכנסות ריבית, נטו

2,537

2,555

(0.7)

2,740

(7.4)

10,936

הוצאות בגין הפסדי אשראי

82

390

(79.0)

204

(59.8)

1,502

סך כל ההכנסות שאינן מריבית

1,220

1,234

(1.1)

1,517

(19.6)

5,138

מזה: עמלות

860

821

4.8

887

(3.0)

3,495

סך-כל ההכנסות

3,757

3,789

(0.8)

4,257

(11.7)

16,074

סך-כל ההכנסות בניטרול רכיבים מסויימים

3,757

3,672

2.3

3,961

(5.1)

15,661

סך-כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

1,984

2,022

(1.9)

1,962

1.1

7,966

מזה: משכורות והוצאות נלוות

986

979

0.7

945

4.3

3,850

רווח לפני מיסים

1,691

1,377

22.8

2,091

(19.1)

6,606

רווח לאחר מיסים

1,047

907

15.4

1,328

(21.2)

4,290

רווח נקי

1,050

919

14.3

1,269

(17.3)

4,192

תשואה להון ב-%

14.6

13.2

 

20.1

 

15.7

יחס היעילות ב-%

52.8

53.4

 

46.1

 

49.6

רווח נקי בניטרול רכיבים מסויימים

1,050

821

27.9

1,201

(12.6)

4,026

תשואה להון ב-% בניטרול רכיבים מסויימים

14.6

11.8

 

19.0

 

15.1

יחס היעילות ב-% בניטרול רכיבים מסויימים

52.8

55.2

 

48.1

 

50.5


רווחיות - בניטרול רכיבים מסויימים (במיליוני ש"ח)

Q1/2024

Q4/2023

שינוי ב-% 

Q1/2023

שינוי ב-% 

 

רווח נקי

1,050

919

14.3

1,269

(17.3)

 

בניטרול:

 

 

 

 

 

 

מימוש נכסים

-

(97)

 

(142)

 

 

הפרשות הנובעות מהפרדת כאל

-

(1)

 

74

 

 

רווח נקי בניטרול רכיבים מסויימים

1,050

821

27.9

1,201

(12.6)

 


מדדי ביצוע עיקריים (באחוזים)

Q1/2024

Q1/2023

2023

תשואה להון

14.6

20.1

15.7

תשואה להון בניטרול רכיבים מסויימים

14.6

19.0

15.1

תשואה לנכסים

1.08

1.34

1.08

אשראי לציבור, נטו ביחס לפיקדונות הציבור

88.6

86.1

86.9

יחס הון עצמי רובד 1

10.90

10.22

10.71

יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

13.66

12.91

13.48

יחס המינוף

6.9

6.2

6.7

יחס כיסוי הנזילות

141.9

137.3

130.7

יחס יעילות

52.8

46.1

49.6

יחס יעילות בניטרול רכיבים מסויימים

52.8

48.1

50.5

שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת של האשראי לציבור

0.12

0.33

0.59


התפתחות סעיפי המאזן (במיליוני ש"ח)

31 במרס 2024

31 בדצמבר 2023

שינוי ב-%

31 במרס 2023

שינוי ב-%

סך כל הנכסים

390,097

395,724

(1.4)

387,472

0.7

אשראי לציבור, נטו

261,803

258,727

1.2

249,483

4.9

ניירות ערך

56,061

59,268

(5.4)

51,215

9.5

פיקדונות הציבור

295,468

297,597

(0.7)

289,712

2.0

הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק 

29,431

28,474

3.4

26,096

12.8

סך-כל ההון

30,227

29,238

3.4

26,750

13.0


נתונים לגבי חברות הקבוצה

מרכנתיל (במיליוני ש"ח)

 

 

Q1/2024

Q1/2023

שינוי ב-%

2023

סך-כל ההכנסות

 

 

639

672

(4.9)

2,817

סך-כל ההוצאות

 

 

277

255

8.6

1,048

רווח נקי

 

 

184

237

(22.4)

977

תשואה להון המיוחס לבעלי המניות ב-%

 

 

14.7

23.0

 

21.9


כאל (במיליוני ש"ח)

 

 

Q1/2024

Q1/2023

שינוי ב-%

2023

סך-כל ההכנסות

 

 

663

918

(27.8)

2,883

סך-כל ההוצאות

 

 

550

583

(5.7)

2,286

רווח נקי

 

 

81

263

(69.2)

450

תשואה להון המיוחס לבעלי המניות ב-%

 

 

13.2

50.0

 

19.5


דיסקונט ניו יורק (במיליוני דולר של ארה"ב)

 

 

Q1/2024

Q1/2023

שינוי ב-%

2023

סך-כל ההכנסות

 

 

99

104

(4.8)

380

סך-כל ההוצאות

 

 

70

68

2.9

292

רווח נקי

 

 

21

30

(30.0)

64

תשואה להון המיוחס לבעלי המניות ב-%

 

 

7.0

10.5

 

5.5


דיסקונט קפיטל (במיליוני ש"ח)

 

 

Q1/2024

Q1/2023

שינוי ב-%

2023

רווח נקי

 

 

81

27

200.0

102


x