חרף התנגדות בנק ישראל: חברות חוץ בנקאיות יוכלו להציע ריבית ללקוחות

רשות ניירות ערך אישרה הבוקר לחברות חוץ בנקאיות להציע ריבית ללקוחות לצורך הגדלת התחרות עם הבנקים

 

 

 
Photo-Delay-Payment-Sergey-Kuzmin-Dreamstime.comPhoto-Delay-Payment-Sergey-Kuzmin-Dreamstime.com
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/05/2024

על אף פנייתו של בנק ישראל לרשות ניירות ערך, על פי הפרסומים, בקריאה שלא לאפשר לחברות תשלומים להציע לציבור פיקדונות בריבית קבועה (אלא בריבית משתנה בלבד), אישרה הבוקר מליאת רשות ניירות ערך הוראות לשמירה והגנה על כספי לקוחות, הכוללות מתן אפשרות לתשלום ריבית ללקוחות בידי חברות תשלומים.

יו"ר הרשות, עו״ד ספי זינגר, מסר כי "המהלך אמש משלים חלק מרכזי בעיצוב הסדרתן של חברות התשלומים בפיקוח הרשות. חברות התשלומים נועדו לקדם תחרות מול מערכת הבנקאית ולכן נדרש לאפשר להן להציע ללקוחותיהן ריבית,  בדומה לזו שהמערכת הבנקאית יכולה להציע על חשבון העו"ש. מן העבר השני ישנה גם חשיבות רבה בשמירת היציבות הפיננסית ושמירה על כספי הלקוחות. ההוראות שאישרה היום מליאת הרשות מאזנות בין שתי תכליות חשובות אלו ומאפשרות מתן ריבית תוך קביעת מנגנוני הגנה מהותיים שיבטיחו את היציבות ושמירת עניינם של הלקוחות. אני מבקש להודות לחברי המליאה על אישור ההוראות וכן לסגל הרשות בראשותה של גב' ענבל פולק, מנהלת מחלקת השקעות, על העבודה הטובה והמאומצת לאורך כל החדשים האחרונים אשר הובילו את כתיבתן של כלל ההוראות בנושא חברות התשלומים".

מליאת רשות ניירות ערך אישרה אתמול (א' 19.5.24) הוראות לשמירה והגנה על כספי לקוחות, וכן הסדרה של אפשרות תשלום ריבית ללקוחותיהן של חברות תשלומים, וזאת מתוך מטרה לאפשר תחרות הוגנת במערכת הבנקאית בתחום שירותי התשלום. על מנת להבטיח את היציבות ושמירת כספי הלקוחות כוללות ההוראות מנגנונים מחמירים לניהול סיכונים ונזילות, ובין היתר:

שמירת כספי הלקוחות בחשבון ייעודי אשר אינו חשוף לסיכוני חברת התשלומים וקביעת הסדרים ומנגנונים ארגוניים לחיזוק עקרון ההפרדה;

הגבלת סוגי הנכסים בהם ניתן להשקיע את כספי הלקוחות לנכסים ברמת סיכון נמוכה וברמת נזילות גבוהה;

הטלת חובה לקביעת מדיניות תשלום ריבית ברורה, ידועה ושקופה שתפורסם ללקוחות שתיקבע על בסיס מדיניות ההשקעה של כספי הלקוחות. המדיניות תאושר על ידי דירקטוריון חברות התשלומים, אחת לשנה;

חובה לאישור פרטני של ממונה ניהול הסיכונים בחברות התשלומים לתהליך צבירת ותשלום הריבית טרם יישומו לראשונה ובטרם ביצוע כל שינוי מהותי בו, ותיקופו על ידי גורם בעל ידע, מומחיות וניסיון נאותים.

פיקוח הרשות על מדיניות הריבית שתקבענה החברות ויישומה, והסמכת הרשות לדרוש מחברת התשלומים הון נוסף על מנת להבטיח כי ביכולתה של חברת התשלומים לעמוד בכל עת בכלל התחייבויותיה ללקוחותיה.

x