רשות ניירות ערך פועלת לשיפור החיפוש הטקסטואלי במערכת מגנא

רנ"ע מפנה את תשומת ליבם של התאגידים המדווחים לווידוא סגירת קבצים באופן תקין