מידרוג מותירה על כנו דירוג A2 באופק יציב לחברת ביטוח ישיר

 

 

Image-by-freepikImage-by-freepik

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/05/2024

ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ

דירוג מנפיק 

A2.il

אופק דירוג: יציב

דירוג סדרה

A2.il

אופק דירוג: יציב


מידרוג מותירה על כנו דירוג A2.il, באופק יציב, לאגרות חוב (סדרה י"א) שהנפיקה ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ (להלן: "החברה "). כמו כן, מידרוג קובעת דירוג מנפיק A2.il. אופק הדירוג יציב.

אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג:

סדרת אג"ח

מספר נייר ערך

דירוג

אופק דירוג

מועד פירעון סופי

ביט ישיראגיא-רמ 

1138825

A2.il

יציב

30/06/2028


שיקולים עיקריים לדירוג 

דירוג החברה נתמך בדירוג האיתנות הפיננסית (IFS) (Aa3.il, באופק יציב) של איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ (להלן: "ישיר ביטוח" ו/או "המבטח") ושל מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ (להלן: "מימון ישיר"; A1.il, באופק יציב) שהינן המוחזקות העיקריות של החברה, ומהוות את מקור הדיבידנדים ואת החלק העיקרי משוויה של החברה. בנוסף, הדירוג נתמך בהחזקה בנכס נוסף בענף הנדל"ן המניב - אדגר השקעות ופיתוח בע"מ (להלן: "אדגר"; A2.il, באופק יציב), התורמת לפיזור התיק והמקורות התזרימיים. כמו כן, הדירוג נתמך בשיעור מינוף וגמישות פיננסית הולמים ביחס לדירוג, כאשר הגמישות הפיננסית נתמכת ביחס כיסוי ריבית ומסגרת בנקאית בהיקף של כ-190 מיליון ₪, אולם מושפעת לשלילה מהיקף חוב גבוה בצור שמיר אחזקות בע"מ (להלן: "צור שמיר" ו/או "חברת האם"). פרופיל הנזילות נתמך ביחס כיסוי חוב טוב ביחס לדירוג, אולם מוגבל נוכח חלוקת דיבידנדים אגרסיבית יחסית, בשל צורכי שירות חוב בצור שמיר, המעידים על מדיניות פיננסית שאינה הולמת ביחס לדירוג. 

בתרחיש הבסיס של מידרוג לשנים 2025-2024, אנו מניחים כי סך הדיבידנדים שיתקבלו מהחברות המוחזקות ינוע בטווח שבין כ- 120-80 מיליוני ₪ בשנה. אנו מעריכים כי המבטח ימשיך להיות מקור הדיבידנדים העיקרי, זאת לצד קבלת דיבידנדים ממימון ישיר, בהתאם למדיניות הדיבידנדים שנקבעה. אדגר צפויה לשמר את מיצובה העסקי כך שהיקף הדיבידנדים ממנה יוותר ללא שינוי משמעותי בשנת 2024 לצד צפי להיקף חלוקה גבוה יותר בשנת 2025. בצד השימושים הונחו תשלומי קרן וריבית לפי לוח הסילוקין, בסך מצטבר של כ-90-85 מיליוני ₪ בשנה והוצאות תפעוליות נטו, בסך של כ-15-10 מיליון ₪ בשנה (כולל איחוד ישיר אחזקות). בנוסף, אנו מניחים כי החברה תמשיך לחלק דיבידנדים שוטפים לבעלי המניות, בהתחשב בדיבידנדים שיחולקו מהמוחזקות העיקריות וכתלות בשמירת כרית נזילות מספקת על בסיס מגבלות שטר הנאמנות של אגרות החוב, במסגרתו התחייבה על שמירת כרית נזילות בחברה ובישיר אחזקות, לאחר ביצוע כל חלוקה, בסך של 70 מיליון ₪ (להלן: "מגבלת הנזילות"), לכל הפחות. לאור האמור, יחס כיסוי הריבית  (ICR) ויחס כיסוי חוב (CASH+DSCR)  יוותרו טובים ביחס לדירוג, ואלו צפויים לנוע בתרחיש הבסיס של מידרוג בטווח שבין כ-5.0-3.7 וסביב כ-3.8, בהתאמה, הבולטים לטובה ביחס לדירוג, כאשר האחרון מבטא כרית נזילות מהותית אל מול החלויות השוטפות. 

שיעור המינוף (LTV) , אשר נבחן תחת תרחיש רגישות לשווי תיק האחזקות ב-30 ימי המסחר האחרונים, צפוי לנוע להערכתנו בטווח שבין כ-21%-22% בשנות התחזית, והינו טוב ביחס לדירוג. יחס הכיסוי חוב פיננסי נטו ל-FFO צפוי לנוע בטווח שבין כ-5.8-3.6 בשנה בשנות התחזית, והינו טוב ביחס לדירוג. הגמישות הפיננסית מושפעת לחיוב מאחזקה ושליטה בנכסים סחירים, מסגרת אשראי בנקאית בהיקף של כ-190 מיליון ₪, מרווח הולם מהקובננטים ושווי האחזקות הלא משועבדות או שניתנות למימוש. מנגד, הגמישות הפיננסית מושפעת לשלילה משיעור גבוה יחסית של התשלום האחרון של אג"ח י"א, העומד על כ-41% מיתרת החוב נכון למועד הדוח, ומעצים את סיכון מחזור החוב, וכן מצרכי שירות החוב בחברת האם המשליך על תיאבון הסיכון בחברה וכפועל יוצא, מוביל לחלוקת דיבידנדים בשיעור משמעותי מהיתרות הנזילות. נכון ליום 31 בדצמבר 2023, היקף החוב ברוטו בצור שמיר עמד על כ-1,140 מיליון ₪ ומשקף ירידה מסוימת בהיקף החוב ביחס לתקופה מקבילה אשתקד (כ-1,201 מיליוני ₪). להערכתנו, נכון ל-31 בדצמבר 2023, לצור שמיר (סולו) קיימות יתרות נזילות מספקות לצורך שירות החוב בשנתיים הקרובות, אולם אנו סבורים כי לאורך זמן זו תידרש להמשיך בפעולות מחזור חוב ו/או מימוש חלק מנכסיה, על מנת לשרת את תשלומי הקרן והריבית העיתיים. גורם מכביד נוסף על גמישותה הפיננסית של החברה הינה הערבות שהועמדה למימון ישיר בהיקף של 500 מיליון ₪ ליום 31 בדצמבר 2023, לצורך קבלת מסגרות אשראי מבנקים, אולם החשיפה האפקטיבית נמוכה יחסית בטווח הקצר-בינוני. 

להערכתנו, המדיניות הפיננסית של החברה צפויה להיוותר יציבה בנוגע לניהול הנזילות וניהול הסיכונים שלה. עם זאת, נציין כי חלוקות דיבידנדים בהיקפים משמעותיים, שיש בהם כדי לשחוק את היתרות הנזילות של החברה תוך הגדלת מצבת החוב, עלולה להכביד על דירוג החברה ולהעיב על יכולתה לשמר מרווחי נזילות מספקים על מנת להתמודד עם שירות החוב ברמת החברה והקבוצה כאחד, במקביל לשינויים אפשריים בסביבה העסקית ולאירועים בלתי-צפויים אחרים. שיקול נוסף אשר השפיע לשלילה על הדירוג הינו היקף החוב הקבוצתי, אשר גוזר עומס פירעונות גבוה יחסית, כאשר רמת המינוף בצור שמיר אינה צפוי לקטון משמעותית בטווח התחזית.

אופק הדירוג

אופק הדירוג היציב משקף את הערכת מידרוג ליציבות בביצועי המוחזקות וכי לא יחול שינוי משמעותי בפרופיל הפיננסי, בנתוני המפתח ובפרופיל הסיכון של החברה ביחס לתרחיש הבסיס של מידרוג. 

בד בבד, המלחמה שפרצה בישראל ב-7 באוקטובר 2023 הובילה לשורה של השלכות. בשל חוסר הוודאות לגבי היקף ומשך המלחמה הצפויים והשלכותיה על המשק הישראלי, מידרוג תמשיך לעקוב אחר השלכות אלו. להרחבה בנושא הינכם מופנים לדוח מיוחד "השלכות מלחמת "חרבות ברזל" על כושר החזר האשראי של מנפיקים המדורגים על ידי מידרוג" (אוקטובר 2023) .

גורמים אשר יכולים להוביל להעלאת הדירוג:

שיפור משמעותי בפרופיל העסקי והפיננסי של המוחזקות, ו/או עלייה בדירוג המוחזקות

שיפור משמעותי בהיקפי הדיבידנדים מהמוחזקות אשר יתמכו ביחס כיסוי החוב

קיטון משמעותי במצבת החוב של החברה יחד עם חובותיה של חברת האם ובעומס הפירעונות השוטפים, כך שישפיעו לחיוב על פוטנציאל בניית כרית הנזילות ממקורותיה העצמיים של החברה

גורמים אשר יכולים להוביל להורדת הדירוג:

הרעה מתמשכת בפרופיל העסקי והפיננסי של המוחזקות, ו/או פגיעה בדירוג המוחזקות.

שחיקה מתמשכת ביחס כיסוי החוב וביתרות הנזילות.

עלייה משמעותית בהיקף החוב ובעומס הפירעונות, אשר יעיבו על גמישותה הפיננסית של החברה.

שחיקה בנראות הדיבידנדים מהחברות המוחזקות בטווח הבינוני-ארוך.

ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ (סולו באיחוד עם ישיר איי.די.איי. אחזקות בע"מ) - נתונים עיקריים, במיליוני ₪

 

2023

2022

2021

2020

2019

יתרות נזילות (מזומנים וניירות ערך) 

114

237

261

337

143 

השקעות בחברות מוחזקות

1,830 

1,636

1,555

1,359

1,308

חוב פיננסי ברוטו

440 

505 

570

618

571 

סה"כ מאזן

1,951 

1,855 

1,822

1,696

1,464 

סך הון עצמי

1,499 

1,338 

1,240

1,067

859 


חוב נטו לסך השקעה במוחזקות

18%

16%

20%

21%

33%

נזילות לחוב

26%

47%

46%

55%

25%


רווח לתקופה

129 

90 

233

112

235 

סך הרווח הכולל

146 

103 

218

106

210 

דיבידנד ששולם

(41)

(85)

(100)

-

(110)

דיבידנד שהתקבל

82

117 

139

44

77 


פירוט השיקולים העיקריים לדירוג 

איכות אשראי גבוהה של החברות המוחזקות הפועלות בעיקר בענפי הביטוח והפיננסים, אולם בעלות חשיפה למחזוריות הכלכלית 

החברה בעלת תיק אחזקות ריכוזי בענפי הביטוח והפיננסים, כאשר שלושת אחזקותיה העיקריות הינן: ישיר ביטוח (Aa3.il באופק יציב), אדגר (A2.il, באופק יציב) ומימון ישיר (A1.il, באופק יציב), המוחזקות על ידי החברה  בשיעורים של כ-48.9%, כ-52.3% וכ-44.1%, בהתאמה, ומהוות כ-41%, כ-23% וכ-36% משווי החברות המוחזקות , בהתאמה, נכון למועד הדוח. 

החברה פועלת בענף הביטוח באמצעות אחזקה בישיר ביטוח, אשר היוותה את מקור הדיבידנדים העיקרי בשנים האחרונות (כ-43% בממוצע מסך הדיבידנדים בין השנים 2023-2020) ומהווה חלק גבוה בשווי החברות המוחזקות של החברה. המבטח מאופיין בפיזור קווי עסקים הולם עם הטיה לביטוח כללי ובפרט לענפי הרכב, ומודל הפעלה מבודל (פעילות ישירה ללא סוכנים), התומך ביכולת יצור ההכנסות והרווחים. להערכתנו, המבטח ימשיך להציג רווחיות הולמת ביחס לדירוגו. בנוסף, המבטח צפוי להמשיך לשמור על פער מספק מהחסם הרגולטורי הנדרש בקשר עם הלימות ההון, אשר צפוי לאפשר המשך חלוקת דיבידנדים בשנתיים הקרובות, לפחות בהתאם למדיניות הדיבידנד שקבע דירקטוריון המבטח.

החברה פועלת בענף הפיננסים באמצעות אחזקותיה במימון ישיר, הפועלת בתחום האשראי החוץ בנקאי, המאופיין על ידנו בפרופיל סיכון בינוני-גבוה נוכח חשיפה גבוהה למחזוריות הכלכלית ופרופיל הלקוחות. עיקר פעילותה של מימון ישיר הינה בהעמדת הלוואות לרכישת כלי רכב, תוך הרחבה מתמשכת בפעילות בתחום זה. בנוסף, החל משנת 2022 החלה לפעול באופן מתעצם גם בתחום המשכנתאות. מגמת הצמיחה של מימון ישיר, התבטאה גם בהיקף הרווח אשר צמח בשיעור גידול שנתי (CAGR) של כ-23.2% בין השנים 2023-2020 והיקפו עמד על סך של כ-132.7 מיליוני ₪ בשנת 2023. לדברי החברה, רווחיות מימון ישיר הושפעה לרעה בשנת 2023 בשל השלכות מלחמת "חרבות ברזל". בתוך כך, אנו צופים כי מימון ישיר תשמר פרופיל עסקי טוב ותוסיף לצמוח בהיקפי פעילותה, בין היתר, לאור ביקושים גבוהים למוצרי מימון ישיר בתחומי הרכב והמשכנתאות. לאור זאת, אנו צופים כי מימון ישיר תמשיך לחלק דיבידנדים בהתאם למדיניות הדיבידנדים שנקבעה על ידי הדירקטוריון שלה.

חשיפת החברה לענף הנדל"ן באמצעות אדגר, תורמת לפיזור התיק נוכח מתאם נמוך יחסית בחשיפות הסיכון ובפרט, בנושא סיכון הריבית בין אדגר לשאר האחזקות. כמו כן, איננו צופים שינוי מהותי בפרופיל העסקי ובפרופיל הסיכון של אדגר בשנתיים הקרובות, לצד יציבות בפוטנציאל החלוקה מאדגר. יש לציין, כי במהלך שנת 2023 החברה ביצעה רכישה של מניות אדגר תמורת כ-65 מיליון ₪ ועלתה משיעור החזקה של כ-43.7% לכ-52.3%.

נציין, כי לחברה אחזקה נוספת ב-"נימה שפע ישראל בע"מ" (להלן: "נימה"), בשיעור החזקה של כ-68.3%. עיקר פעילותה הינה במתן שירותים פיננסיים גלובליים, באמצעות שימוש באפליקציה להעברת כספים. 

לאור האמור לעיל, תמהיל המקורות מהמוחזקות העיקריות צפוי להמשיך להיות מאוזן יחסית, ולשקף תלות מסוימת (נמוכה יותר מבעבר) בישיר ביטוח בטווח התחזית, כאשר ישיר ביטוח תמשיך להוות עוגן בדירוג החברה, בשוויה, ולהוות מקור תזרימי שוטף ומשמעותי יחסית בעבורה. 

היקף החלוקה מהמבטח תלוי בגורמים אקסוגניים, אולם נתמך במרווח משמעותי מעל הדרישה הרגולטורית; חלוקת דיבידנדים יציבה משאר המוחזקות והעדר מגבלות אפקטיביות לחלוקה תומכות בנראות הדיבידנדים

לחברה תלות משמעותית בהיקפי הדיבידנדים המחולקים על ידי המוחזקות העיקריות שלה, לצורך שירות החוב ומימון פעילותה השוטפת. מבנה ההתחייבויות וההון הרגולטורי של חברת הביטוח מציבים מספר שכבות הבכירות לחוב הפיננסי של החברה, כאשר החוב הבכיר ביותר הינו התחייבות המבטח לבעלי הפוליסות, ותחתיו ניצבים החובות הנחותים. רק כאשר קיימת ודאות מסוימת, כי למבטח יכולת לשרת את התחייבויותיו, תיתכן חלוקת דיבידנד, שתשרת את חובה הפיננסי של החברה. בנוסף, ענף הביטוח המקומי פועל תחת רגולציה רחבה ודינמית, שמטרתה שימור יציבותן ואיתנותן הפיננסית של חברות הביטוח, תוך חתירה לשיפור זכויות המבוטחים. על כן, קיימות מגבלות ומנגנוני בקרה רבים על פעילותה של ישיר ביטוח, לרבות ביצוע חלוקות דיבידנד וניהול מקורות ההון. בהתאם לכך, שליטת החברה על יכולת חלוקת הדיבידנדים מהמבטח תלויה גם בגורמים אקסוגניים ועל כן מוגבלת יחסית. תנאי מרכזי לפוטנציאל החלוקה, הינו עמידה ביחס כושר פירעון בשיעור של לפחות 100% לפי חוזר סולבנסי 2 (ללא התחשבות בתקופת הפריסה, ללא התאמת תרחיש מניות ובכפוף ליעד יחס כושר פירעון שנקבע על ידי הדירקטוריון). על פי תכנית ניהול ההון של ישיר ביטוח, נקבעו כללי סף לחלוקת דיבידנד, הכוללים יחס כושר פירעון כלכלי מינימאלי ללא התחשבות בהוראות בתקופת הפריסה, בשיעור של 120%. בנוסף, דירקטוריון המבטח קבע מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה זו תחלק דיבידנד בשיעור של לפחות 50% מרווחיה השנתיים הראויים לחלוקה, בכפוף למגבלות הרגולטוריות החלות עליה ולעמידה ביעד המינימאלי כאמור לעיל. בהתאם לכך, יחסי כושר הפירעון של ישיר ביטוח ליום 30 ביוני 2023 עמדו על כ-160% בהתחשב בהוראות בתקופת הפריסה, ועל כ-143% ללא התחשבות בהוראות בתקופת הפריסה, זאת לעומת כ-163% וכ-146%, בהתאמה, ליום 31 בדצמבר 2022. לאור תמהיל הפעילות הצפוי של המבטח, אנו מעריכים כי חברת הביטוח תוכל להמשיך ולחלק היקף דיבידנדים מהרווח הנקי בשנים הקרובות, נוכח הצפי להמשך שמירה על פער מספק מהדרישה הרגולטורית ומהיעד המינימאלי שנקבע, יתרת עודפים וצפי לפוטנציאל יצור רווח, כך שלא יחול שינוי משמעותי בהיקף הכרית ההונית של המבטח. כמו כן, מדיניות הדיבידנדים הסדורה במימון ישיר ( כ-50% מהרווח הכולל על פי הדוחות השנתיים שלה), לצד העדר מגבלות אפקטיביות לחלוקת דיבידנד במימון ישיר ובאדגר, תומכים אף הם בנראות הדיבידנדים, זאת בנוסף לדיבידנדים הצפויים מהמבטח, כאשר לשלושת המוחזקות יחדיו טרק רקורד יציב יחסית של חלוקות דיבידנדים לחברה. בהסתכלות על שנת 2023, הדיבידנד ממימון ישיר היה הגבוה ביותר ואיזן את החלוקה מהביטוח ומהנדל"ן.

שיעור המינוף של החברה טוב ביחס לדירוג 

בתרחיש הבסיס של מידרוג לשנים 2025-2024, הנחנו כי סך הדיבידנדים שיתקבלו מהחברות המוחזקות ינוע בטווח שבין כ-120-80 מיליוני ₪ בשנה. אנו מעריכים כי המבטח ימשיך להיות מקור הדיבידנדים העיקרי, זאת לצד קבלת דיבידנדים ממימון ישיר, בהתאם למדיניות הדיבידנדים שנקבעה. אדגר צפויה לשמר את מיצובה העסקי כך שהיקף הדיבידנדים ממנה יוותר ללא שינוי משמעותי בשנת 2024 לצד צפי להיקף חלוקה גבוה יותר בשנת 2025. בצד השימושים הונחו תשלומי קרן וריבית לפי לוח הסילוקין בסך מצטבר של כ-90-85 מיליוני ₪ בשנה והוצאות תפעוליות נטו בסך של כ-15-10 מיליון ₪ בשנה (כולל איחוד ישיר אחזקות). בנוסף, אנו מניחים כי החברה תמשיך לחלק דיבידנדים שוטפים לבעלי המניות, בהתחשב בדיבידנדים שיחולקו מהמוחזקות העיקריות וכתלות בשמירת כרית נזילות מספקת על בסיס מגבלות שטר הנאמנות של אגרות החוב, במסגרתו התחייבה לשמירת כרית נזילות בחברה ובישיר אחזקות, לאחר ביצוע כל חלוקה, בסך של 70 מיליוני ₪. לאור האמור, יחס כיסוי הריבית (ICR) צפוי לנוע בתרחיש הבסיס שלנו בטווח שבין כ-5.0-3.7, אשר הינו בולט לחיוב ביחס לדירוג.

לחברה היקף חוב ברוטו, אשר הסתכם נכון ליום 31 בדצמבר 2023 בכ-440 מיליוני ₪, כאשר כל החוב הוא בגין אגרות החוב (סדרה י"א). מידרוג איננה מעריכה כי החוב הפיננסי ברוטו צפוי לגדול בטווח התחזית עקב תנאי שוק ההון וזאת למרות הנחתנו להמשך חלוקות דיבידנדים נוכח צורכי שירות החוב בצור שמיר ולצורך פעילותה השוטפת של החברה. נכון ליום 31 בדצמבר 2023, לחברה (יחד עם ישיר אחזקות) קיימות יתרות נזילות (מזומנים ותיק ני"ע לז"ק) אשר הסתכמו בכ-114 מיליון ₪, כך שהיקף החוב הפיננסי נטו עמד על כ-326 מיליוני ₪, לאותו מועד. שיעור המינוף  (LTV), אשר נבחן תחת תרחיש רגישות לשווי תיק האחזקות ב-30 ימי המסחר האחרונים, צפי לנוע להערכתנו בטווח שבין כ-21%-22% בשנות התחזית, ומשקף שיעור מינוף טוב ביחס לדירוג. יחס הכיסוי חוב נטו ל-FFO צפוי לנוע בטווח שבין כ-5.8-3.6 בשנה בשנות התחזית, והינו טוב ביחס לדירוג.

גמישות פיננסית הולמת ביחס לרמת הדירוג, אולם מושפעת לשלילה מהיקף חוב גבוה בחברה האם 

הגמישות הפיננסית מושפעת לחיוב מאחזקה ושליטה בנכסים סחירים, מסגרת אשראי בנקאית בהיקף של כ-190 מיליון ₪, מרווח הולם מהקובננטים ושווי האחזקות הלא משועבדות או שניתנות למימוש. מנגד, הגמישות הפיננסית מושפעת לשלילה משיעור גבוה יחסית של התשלום האחרון של אג"ח י"א, העומד על כ-41% מיתרת החוב ומעצים את סיכון מחזור החוב, וכן מצרכי שירות החוב בחברת האם המשליך על תיאבון הסיכון בחברה וכפועל יוצא, מוביל לחלוקת דיבידנדים בשיעור משמעותי מהיתרות הנזילות (בכפוף למגבלת הנזילות כאמור). נכון ליום 31 בדצמבר 2023, היקף החוב ברוטו בצור שמיר עמד על כ-1,140 מיליון ₪, ומשקף ירידה מסוימת בהיקף החוב ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (כ-1,201 מיליוני ₪). להערכתנו, נכון ל-31 בדצמבר 2023, לצור שמיר (סולו) קיימות יתרות נזילות מספקות לצורך שירות החוב בשנתיים הקרובות, אולם אנו סבורים כי לאורך זמן זו תידרש להמשיך בפעולות מחזור חוב ו/או מימוש חלק מנכסיה, על מנת לשרת את תשלומי הקרן והריבית העיתיים. תרחיש הבסיס של מידרוג אינו לוקח בחשבון מימושים נוספים, אך אלו ייתכנו בעיקר נוכח האופציה אשר ניתנה ל-MSI לעלות בשיעור האחזקה בהון המונפק והנפרע בחברה ובזכויות ההצבעה בה, עד לשיעור של כ-20%, בהתאם להסכם מיום 5 בינואר 2021, שנחתם בין החברה, צור שמיר ו-MSI למכירת חלק מאחזקותיה של צור שמיר בחברה. גורם מכביד נוסף על גמישותה הפיננסית של החברה הינו הערבויות שהועמדו לטובת מימון ישיר בהיקף של 500 מיליון ₪ ליום 31 בדצמבר 2023, לצורך קבלת מסגרות אשראי מבנקים. להערכתנו, ערבות זו חושפת את החברה לסיכוני זנב בגין פעילותה של מימון ישיר, אולם החשיפה האפקטיבית נמוכה יחסית בטווח הקצר-בינוני.

פרופיל הנזילות נתמך ביחס כיסוי חוב טוב וחתימת מסגרת אשראי בנקאית, אולם מוגבל נוכח חלוקת דיבידנדים אגרסיבית יחסית בשל צורכי שירות החוב בצור שמיר, ומעיד על מדיניות פיננסית שאינה הולמת ביחס לדירוג

החברה שומרת לאורך זמן על יתרות נזילות מספקות לצורך שירות החלויות השוטפות שלה. נכון ליום 31 בדצמבר 2023, היתרות הנזילות (מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסיים לז"ק) עמדו על כ-114 מיליוני ₪, המהווים כ-26% מסך החוב הפיננסי ברוטו. יתרת נזילות זו, לצד המקורות והשימושים הצפויים כאמור, גוזרים יחסי כיסוי חוב (ICR) ו-(DSCR+CASH) כולל יתרות נזילות שינועו בטווחים שבין כ-5.0-3.7 וסביב כ-3.8, בהתאמה, בשנות התחזית, הבולטים לטובה ביחס לדירוג וצפויים להמשיך לתמוך ביכולת שירות החוב של החברה. יש לציין, כי בחישוב יחס כיסוי החוב (DSCR+CASH) אנו לוקחים בחשבון את מסגרת האשראי שהחברה חתמה עם תאגיד בנקאי בנובמבר 2023 על סך של כ-190 מיליון ₪. להערכתנו, המדיניות הפיננסית של החברה צפויה להיוותר יציבה בנוגע לניהול הנזילות וניהול הסיכונים שלה. עם זאת, נציין כי חלוקות דיבידנדים בהיקפים משמעותיים, שיש בהם כדי לשחוק את יתרות הנזילות של החברה תוך הגדלת מצבת החוב, עלולה להכביד על דירוג החברה ולהעיב על יכולתה לשמר מרווחי נזילות מספקים על מנת להתמודד עם שירות החוב ברמת החברה והקבוצה כאחד, במקביל לשינויים אפשריים בסביבה העסקית ולאירועים בלתי-צפויים אחרים, תוך הנחה לאי-מחזור חוב.

שיקולים נוספים לדירוג

היקף החוב הקבוצתי גוזר עומס פירעונות גבוה יחסית, כאשר רמת המינוף בצור שמיר אינה צפוי לקטון משמעותית בטווח התחזית

דירוג החברה מוגבל בשל רמת המינוף ועומס הפירעונות הצפוי בחברת האם, אשר גוזרים חלוקות דיבידנד מהותיות ביחס לפוטנציאל התזרים בחברה, ומכבידים להערכתנו במידה רבה על גמישותה הפיננסית ועל יכולת הקטנת החוב בשתי הקומות (החברה יחד עם חברת האם), ומקשים על בניית כרית נזילות מספקת. אנו מעריכים, כי כבר בטווח הזמן הקצר-בינוני צור שמיר תידרש להמשיך ולמחזר ו/או להקטין את רמת המינוף באמצעות מימוש חלק מנכסיה.

ערבויות שהעמידה החברה לטובת מימון ישיר

שיקול נוסף המשפיע לשלילה על הדירוג ועל גמישותה הפיננסית של החברה כאחד, הינו הערבויות שהועמדו לטובת מימון ישיר בהיקף של 500 מיליון ₪ ליום 31 בדצמבר 2023, לצורך קבלת מסגרות אשראי מבנקים. להערכתנו, ערבות זו חושפת את החברה לסיכוני זנב בגין פעילותה של מימון ישיר, אולם החשיפה האפקטיבית נמוכה יחסית בטווח הקצר-בינוני.

שיקולי ESG

שיקולי ESG אינם נושאים השפעה מהותית על דירוג החברה. להערכת מידרוג, לחברה חשיפה מועטה לסיכוני סביבה וחברה. כמו כן, מידרוג מניחה חשיפה בינונית לסיכוני ממשל תאגידי בגין השיקול הנוסף, כמפורט בפסקה לעיל.

מטריצת הדירוג

 

 

ליום 31.12.2023

 

תחזית 

מידרוג [1]

 

 

קטגוריה

פרמטרים

מדידה [1]

ניקוד 

 

מדידה

ניקוד

פרופיל תיק האחזקות

פרופיל סיכון האשראי של המוחזקות

-

A.il

 

-

A.il

נראות תזרימי המזומנים מהמוחזקות ומגבלות על חלוקת דיבידנדים 

-

A.il

 

-

A.il

מאפייני ריכוזיות התיק 

-

A.il

 

-

A.il

פרופיל פיננסי

יחס חוב פיננסי נטו לשווי נכסים מותאם

19%

Aa.il

 

21%-22%

Aa.il

ICR

3.5

A.il

 

5.0-3.7

Aa.il

חוב פיננסי ל-FFO

6.4

A.il

 

5.8-3.6

Aa.il

גמישות פיננסית

-

A.il

 

-

A.il

DSCR+CASH

5.8

Aaa.il

 

3.8-

Aaa.il

מדיניות פיננסית

-

Baa.il

 

-

Baa.il

 

דירוג נגזר

 

 

 

 A1.il

 

 

דירוג בפועל 

 

 

 

 A2.il

 

 

 

 

 

 

 


x