אופציות בשווי של כ-18.75 מיליון יוענקו לבכירים ולעובדים בכלל ביטוח

החברה תעניק אופציות ל-4 נושאי משרה בכירה ול-186 מעובדיה בשווי שהוערך במועד אישור ההקצאה בכ-18.75 מיליון שקל

 

 

 
לוגו כלל ביטוח ופיננסיםלוגו כלל ביטוח ופיננסים
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/05/2024

כלל אחזקות ביטוח מדווחת היום כי תעניק עד 1,400,000 אופציות (א') ל- נושאי משרה בכירה ו- 186 עובדי הקבוצה (שאינם המנכ"ל או הדירקטורים). במועד אישור ההקצאה על ידי הדירקטוריון, השווי ההוגן של אופציות א' המוצעות הוערך בכ- 18.75 מש"ח לכלל האופציות שיוענקו לנושאי משרה ועובדים בקבוצה כאמור.

ב-25 במרץ 2021 החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה, על אימוץ תכנית אופציות לעובדים לפיה תהיה רשאית להעניק אופציות א' ואופציות ב' לנושאי משרה ועובדים אחרים בקבוצה; האופציות לא סחירות הניתנות למימוש למניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה. האופציות המוקצות בפועל מהוות נכון למועד מתאר זה, כ- 0.44% מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ0.42%- בדילול מלא). החברה נסחרת בימים אלה לפי שווי שוק של כ-4.75 מיליארד שקלים.

עוד מציינת החברה, כי שליש מאופציות א' ("מנה ראשונה אופציה א'") תבשלנה החל מתום שנה ממועד ההקצאה אך תהיינה ניתנות למימוש החל מתום שנתיים ממועד ההקצאה ועד לתום שנתיים ממועד ההבשלה המקורי או שנה ממועד ההבשלה הדחוי ככל שהיה כזה, ובלבד שלא יותר מארבע שנים ממועד ההבשלה המקורי של המנה השלישית.

המנה השנייה של שליש מאופציות א' תבשיל החל מתום שנתיים ממועד ההקצאה ותהיינה ניתנות למימוש עד לתום שנה ממועד ההבשלה המקורי או ממועד ההבשלה הדחוי (כהגדרתו בסעיף 11.3.4 להלן) ככל שהיה כזה, ובלבד שלא יותר מארבע שנים ממועד ההבשלה המקורי של המנה השלישית.

המנה השלישית של אופציות א' תבשיל החל מתום 3 שנים ממועד ההקצאה ותהיינה ניתנות למימוש עד לתום שנה ממועד ההבשלה המקורי או ממועד ההבשלה הדחוי ובלבד שלא יותר מארבע שנים ממועד ההבשלה המקורי של המנה השלישית.

x