מלרן פרויקטים מסכמת את הרבעון הראשון של 2024

הכנסות המימון נטו עלו ברבעון בכ-4.3% לכ-26.4 מיליון שקל; הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם בכ-9.2 מיליון שקל

 

 

ציון בקר, צילום: מורג ביטןציון בקר, צילום: מורג ביטן

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/05/2024

ציון בקר, מנכ"ל מלרן פרויקטים: "אנחנו מסכמים את הרבעון הראשון של 2024 עם עלייה בהכנסות המימון, נטו, בין היתר בשל עלייה בריבית הממוצעת על יתרת תיק הלקוחות ולצד זאת ירידה בהיקף הוצאות המימון, כאשר בשורה התחתונה אנחנו מציגים ברבעון רווח נקי של כ-9.2 מיליון שקל. כמו כן, אנו מעדכנים היום על חלוקת דיבידנד, וזאת בצורה שמרנית ואחראית וכחלק מרצוננו לשתף את בעלי המניות בהישגי החברה. תיק האשראי של החברה הצטמצם ברבעון כחלק מניהול סיכונים קפדני בתקופה מורכבת זו במשק בישראלי, אך גם בשל עיתוי נקודתי של פירעונות שנרשמו לקראת סוף הרבעון. אנו פועלים באופן מתמיד, כנדרש בתקופה זו, לטיוב ואופטימיזציה של התיק. למלרן יכולת גבוהה להתמודד עם מצבי שוק משתנים, ובכוונתנו להמשיך לפתח ולהשביח את החברה לטובת כלל בעלי עניין". 

חברת מלרן פרויקטים ומסחר בע"מ (מלרן), הפועלת בתחום של מתן אשראי חוץ בנקאי בישראל, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2024.  

עיקרי התוצאות הכספיות: 

הכנסות המימון ברבעון הראשון של 2024 הסתכמו בכ-34.6 מיליון שקל, לעומת כ-35.4 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023.

הכנסות המימון, נטו, עלו בכ-4.3% לכ-26.4 מיליון שקל, לעומת כ-25.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2023. שיעור הכנסות המימון, נטו מסך ההכנסות הכולל עלה בכ-4% ביחס לרבעון הראשון של 2023, כ-76% לעומת כ-72%.

הגידול בהכנסות המימון נטו מיוחס, בין היתר, לעלייה בריבית הממוצעת על יתרת תיק הלקוחות, וכן, לירידה בהוצאות המימון לאור פירעון ורכישות עצמיות של אג"ח במהלך שנת 2023. זאת בקיזוז חלקי עם ירידה ביתרת תיק האשראי ממוצע, נטו, אשר הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ-740 מיליון שקל, לעומת כ-899 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ביתרת האשראי הינו כחלק מניהול סיכונים של החברה בעת מלחמה וכן בשל  פירעונות אשראי  שנרשמו בשבוע האחרון של חודש מרץ 2024.

ההוצאה בגין הפסדי אשראי חזויים הסתכמה בכ-5.3 מיליון שקל, לעומת כ-4.1 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023. 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון הראשון של 2024 בכ-9.2 מיליון שקל, לעומת כ-13 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023. יצוין, כי ברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה הכנסות אחרות בסך של כ-4.3 מיליון שקל בגין רווח מרכישה עצמית של אגרות החוב של החברה. בנטרול הכנסות חד פעמיות אלה, נרשמה יציבות ברווח הנקי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. 

ההון המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם ב-31 במרץ 2024 בכ-268.2 מיליון שקל. יחס ההון העצמי למאזן עמד בסוף הרבעון הראשון על כ-34.6%.

יצוין כי בפברואר 2024 עדכנה החברה על התקשרות עם גוף מוסדי שיעמיד לחברה מסגרת אשראי מחייבת חדשה לכ-3 שנים, בהיקף של 90 מיליון שקל, זאת כחלק מאסטרטגיית החברה להרחיב ולגוון את מקורות המימון שלה ולהתאים אותם להרכב תיק האשראי. 

בחודש אפריל 2024, לאחר תאריך המאזן, רכשה מלרן אגרות חוב של החברה בכ-3.8 מיליון שקל, במסגרת תוכנית רכישה עצמית של אג"ח בהיקף של עד 50 מיליון שקל בשנה הקרובה, עליה הודיעה בחודש אוגוסט אשתקד. הרווח מהרכישות העצמיות הסתכם בכ-568 אלף שקל. 

במקביל לפרסום הדוחות אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של 1.8 מיליון שקל, המהווה כ-20% מהרווח הנקי ברבעון. יצוין, כי מדיניות החברה הינה לחלוקת דיבידנד בשיעור של עד 30% מהרווח הנקי. 

באוקטובר 2023 חתמה החברה על הסכם למכירת כל פעילותה בארה"ב. ביום 28 בדצמבר 2023, עם התקיימות התנאים המתלים, הושלמה עסקת המימוש. כתוצאה מכך, החברה עוסקת כיום בתחום פעילות אחד בלבד - מתן אשראי חוץ-בנקאי בישראל.

לגרף מלרן לחצו כאן

20 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 3.34 מיליון במלרן
קרנות נאמנות שמחזיקות את מלרן. לרשימה המלאה
x