מיטב בית השקעות מציע עסקה לפנינסולה

בית ההשקעות מיטב הציע לקבוצת פנינסולה לרכוש את מיטב הלוואות ולוטוס בתמורה למניות פנינסולה. להערכת מיטב, העסקה המוצעת מהווה הזדמנות עסקית אטרקטיבית עבור פנינסולה לאור היקף תיקי ההלוואות שמחזיקות מיטב הלוואות ולוטוס

 

 

 
Photo-Bank-Katarzyna-Bialasiewicz-Dreamstime.comPhoto-Bank-Katarzyna-Bialasiewicz-Dreamstime.com
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/05/2024

מיטב בית השקעות מסרה לקבוצת פנינסולה, חברה בת של מיטב בה היא מחזיקה כ-57% ממניותיה, הצעה לביצוע עסקה עם החברה, במסגרתה תמכור מיטב לפנינסולה את מלוא הון המניות של מיטב הלוואות, חברה פרטית בבעלותה של מיטב, וכן את מלוא הון המניות של Lotus Investments Management Limited חברה פרטית בבעלותה של מיטב.

עם השלמת העסקה תתמזג מיטב הלוואות לתוך פנינסולה ותחדל להתקיים כישות עצמאית ואילו לוטוס תהפוך להיות חברה בת בבעלות מלאה של פנינסולה.

מיטב הלוואות הינה חברה פרטית אשר החברה מחזיקה במלוא הון המניות שלה בפועל ובכ-90.33% מהון מניותיה בדילול מלא. מיטב הלוואות עוסקת במתן אשראי מגובה בטוחות נדל"ן, כגון הלוואות גישור מגובות נדל"ן ללקוחות פרטיים, מתן אשראי לקבוצות רכישה בשני שלבים (השלמת הון לרכישת קרקע וליווי בנייה של קבוצות הרכישה) וכן מעמידה קווי אשראי ליזמים פרטיים. תיק האשראי של מיטב הלוואות, ליום 31 במרץ, 2024 עמד על כ- 600 מיליון ₪.

לוטוס הינה חברה פרטית אשר מאוגדת באירלנד והחברה מחזיקה במלוא הון המניות שלה בפועל ובכ-85.15% מהון מניותיה בדילול מלא. לוטוס עוסקת במתן אשראי ליזמי ומשקיעי נדל"ן באירלנד לצורך מימון בנייה ומימון רכישה והשבחה של נכסים מניבים. נכון למועד זה, פעילותה של לוטוס מבוצעת הן באמצעות קרנות אשראי והן באמצעות העמדת אשראי ממקורותיה העצמיים (הלוואות בעלים והון זר). תיק אשראי של לוטוס, ליום 31 במרץ, 2024 עמד כל כ- 121 מיליוני אירו.

התמורה לחברה בעסקה תהיה במניות של פנינסולה שיוקצו לחברה, בשיעור שיקבע על פי יחסי השווי בין מיטב הלוואות ולוטוס לבין פנינסולה, כפי שיוסכמו בין הצדדים על בסיס הערכות שווי.

השלמת העסקה תותנה במספר תנאים מתלים, כמקובל בעסקאות דומות, לרבות קבלת אישור האסיפה הכללית של פנינסולה וקבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים. 

להערכת מיטב, העסקה המוצעת מהווה הזדמנות עסקית אטרקטיבית עבור פנינסולה, בין היתר, לאור היקף תיקי ההלוואות שמחזיקות מיטב הלוואות ולוטוס וקצב הצמיחה המואץ של שתי החברות, וכן טומנת בחובה יתרונות סינרגטיים אשר יאפשרו שיפור בתוצאותיה הכספיות של פנינסולה. העסקה המוצעת עולה בקנה אחד עם תכנית העבודה של פנינסולה ורצונה להגדיל את תיק האשראי אשר מגובה בביטחונות קשיחים, שכן הן מיטב הלוואות והן לוטוס מעמידות אשראי מגובה נדל"ן המובטח במרבית המקרים בשעבוד מדרגה ראשונה. רכישת מיטב הלוואות תסייע לפנינסולה להיכנס לתחום האשראי מגובה נדל"ן ללקוחות פרטיים, אשר נכון להיום אינו מהווה חלק מהותי מפעילותה. רכישת לוטוס תסייע לפנינסולה להיכנס לתחום האשראי החוץ בנקאי באירלנד שהינו תחום בעל ביקושים גוברים והיצעים נמוכים ויש בו פוטנציאל צמיחה ורווחיות מהותיים. 

יודגש כי נכון למועד זה, אין כל וודאות כי פנינסולה תיעתר להצעה, כי ייחתם הסכם מחייב בקשר עם העסקה או ביחס לתנאיה, וכן אין וודאות לעניין השלמת העסקה. 

x