מיכמן מימון: ירידה בהכנסות וברווחים

הכנסות החברה ברבעון הראשון של השנה הסתכמו בכ-28.6 מיליון שקל, לעומת 36.5 מלשׁ"ח ברבעון המקביל אשתקד; הרווח הנקי ירד לכ-9 מיליון שקל לעומת כ-13.1 מלשׁ"ח

 

 

יניב ביטון, מייסד ומנכ״ל מיכמן מימון, צילום: סיון פרג׳יניב ביטון, מייסד ומנכ״ל מיכמן מימון, צילום: סיון פרג׳

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/05/2024

דורון ספיר, יו"ר דירקטוריון החברה ויניב ביטון, מנכ"ל החברה מסרו: "מיכמן פועלת בהתנהלות עסקית גמישה ואחראית וכהתאמה לשינויים בשוק, מפרוץ מלחמת חרבות ברזל ובמהלך הרבעון הראשון של השנה, התמקדה החברה בשמירת איכות תיק האשראי תוך ירידה יזומה זמנית בהיקפו. בכוונת החברה להגדיל את היקפי פעילותה תוך מתן דגש לאיכות תיק הלקוחות וניהול נזילות מחושב. 

לשם כך, בחודשים האחרונים החברה הגדילה את מקורות המימון בכ-105 מיליון ש"ח לצד הארכת תוקף החוב הבכיר בהסכם עם עמיתים לשנתיים נוספות. בנוסף, חתמנו על הסכם שיתוף פעולה עם גוף מוסדי למתן אשראי לבעלי שליטה כנגד שעבוד מניות שבבעלותם בהיקף של עד 100 מיליון ש"ח לכל צד ובסה"כ תיק מנוהל של עד 200 מיליון ₪. לראשונה החברה מרחיבה את הפעילות עם מסגרת תיק מנוהל שאינה על המאזן ומהווה פוטנציאל להגדלת תיק האשראי תוך שיפור התשואה על ההון. 

בראייה קדימה, בכוונתנו להמשיך בגיוון המקורות למימוש יעדי הצמיחה, תוך מיקוד במימוש הזדמנויות עסקיות למתן אשראי לחברות גדולות בעלות איתנות פיננסית גבוהה בדגש על תחום הנדל"ן. מיכמן ממוצבת היטב עם תשתית טכנולוגית, הון אנושי ומודל תפעולי יעיל שנועד להבטיח רווחיות וגידול בהון העצמי, תוך שמירה על איכות החיתום ובדגש על אשראי מגובה בטוחות".

הכנסות מימון ברוטו של החברה ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכמו כ-28.6 מיליון ש"ח לעומת כ-36.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה הינה בהתאם לקיטון בתיק האשראי ולשינוי תמהיל לקוחות החברה, מעבר ללקוחות הכוללים בעיקר בטוחות.

הכנסות מימון נטו של החברה ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכמו בכ-17.4 מיליון ש"ח לעומת כ-25.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

היקף תיק האשראי נטו של החברה בסוף הרבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם בכ-650 מיליון ש"ח לעומת כ-747 מיליון ש"ח בסוף הרבעון הראשון אשתקד. הקיטון בתיק האשראי ברבעון הראשון הינו בהתאם להחלטת החברה על טיוב של תיק האשראי תוך הקפדה יתרה על חיתום הלקוחות והבטוחות. החברה ממשיכה להקפיד על מיקוד בפעילות בתחום אשראי מגובה בטוחות המהווה נכון ליום 31 במרץ 2024 כ-60% מתיק האשראי ברוטו תוך ביצוע הליך סינון לקוחות מוקפד ומגדילה את תיק האשראי בשמרנות.

נכון ליום 28.5.2024 מקורות ההון והאשראי של החברה מסתכמים בכ-813 מיליון ש"ח וכוללים כ-186.4 מיליון ש"ח הון עצמי, כ-148 מיליון אשראי בנקאי, כ-130 מיליון ש"ח ממקורות שאינם בנקאיים, כ-120 מיליון ש"ח ממוסדיים וכ-228.9 מיליון ש"ח כספי אג"ח. מקורות ההון והאשראי של החברה בשנת 2023 הסתכמו לכ-728 מיליון ש"ח.

ההוצאות לחובות מסופקים ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכמו בכ-1.5 מיליון ש"ח לעומת כ-1.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ולעומת כ-2.8 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי לשנת 2023. 

העלייה לעומת הרבעון המקביל אשתקד נובעת בעיקרה כתוצאה מיישום מתודולוגיית ההפרשות הספציפיות. בתקופת המלחמה החברה פועלת בשמרנות יתרה בחיתום עסקאות חדשות וממשיכה לחזק את מערך הבטוחות תוך ניהול סיכונים קפדני.

מיכמן פועלת ליישום התייעלות בהוצאות התפעול ובמסגרת זו, הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הראשון לשנת 2024, הסתכמו בכ-3.9 מיליון ש"ח לעומת כ-5.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, המהווה קיטון של כ-2 מיליון ש"ח. הירידה נובעת בעיקרה מצמצום ביועצים חיצוניים.

הרווח הנקי ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם בכ-9 מיליון ש"ח לעומת כ-13.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

גיוסי אג"ח והון ברבעון הראשון ולאחר תאריך הדו"ח

ביום 4 בפברואר 2024 השלימה החברה הנפקה של 60 מיליון ₪ אגרות חוב (סדרה א') בנות 1 ₪ ע.נ. בדרך של הרחבת סדרה סחירה למשקיעים מוסדיים ופרטיים.

ביום 6 במאי 2024 בצעה החברה הקצאה פרטית של 29,377 מניות רגילות של החברה למשקיע פרטי בתמורה לסך של 5 מיליון ש"ח.

ביום 15 במאי 2024 החברה השלימה הנפקת סדרת אגרות חוב ,סדרה ג' חדשה וכתבי אופציה סדרה 1. סה"כ הוקצו 41,748,750 ₪ ע.נ. אגרות חוב סדרה ג' ו- 55,665 כתבי אופציה סדרה 1. היקף הגיוס הסתכם בכ-40 מיליון ש"ח.

לגרף מיכמן לחצו כאן

21 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 14.17 מיליון במיכמן
קרנות נאמנות שמחזיקות את מיכמן. לרשימה המלאה
x