הוראה לחברות תשלומים בעניין אמצעים טכנולוגיים ואבטחת מידע

רשות ניירות ערך מפרסמת דברי הסבר לחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום

 

 
Image-by-Raten-Kauf-from-PixabayImage-by-Raten-Kauf-from-Pixabay
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
05/06/2024

דברי הסבר

חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג-2023 (להלן: "החוק"), אשר נחקק ביום י"ז בסיוון התשפ"ג, 06.06.2023, ויכנס לתוקף ביוני 2024, הסמיך את רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") להעניק רישיונות למתן שירותי תשלום לתאגידים העומדים בדרישות הקבועות בחוק (להלן: "חברת תשלומים"), ולפקח על חברות תשלומים, לפי החוק.

עוד הסמיך החוק את הרשות לקבוע הוראות לחברות תשלומים בנושאים שונים, ביניהם הוראות בעניין מנגנונים נאותים ומתקדמים לאבטחת מידע, ניהול סיכונים, הגנת סייבר, והמשכיות עסקית, לרבות בעניין חובת מינוי בעלי תפקידים שיהיו ממונים על אבטחת מידע, ניהול הסיכונים והגנת סייבר, ובעניין קביעת תנאי כשירות ודרישות הכשרה בעבורם, לפי סעיף 23 (ב) לחוק. כמו כן, אחד התנאים למתן רישיון שירותי תשלום, לפי סעיף 4(א)(2) לחוק, הוא שלמבקש יש אמצעים טכנולוגיים מתאימים לשם מתן שירות התשלום ומיומנות בהפעלתם, באופן שיבטיח את אמינות המערכות שבאמצעותן יינתנו השירותים ואת קיום ההוראות לפי החוק ולפי חוק שירותי תשלום, התשע"ט- 2019 (להלן: "חוק שירותי תשלום").

מטרת הוראה זו להסדיר את הדרישות שיחולו על חברות תשלומים, בקשר עם פעילותן כחברות תשלומים, בעניין אמצעים טכנולוגיים, ניהול סיכוני טכנולוגיית מידע, אבטחת מידע, הגנת סייבר והמשכיות עסקית.
x