קנס בסך 172,588 שקל הוטל על בנק מזרחי טפחות, במקום 1.15 מיליון שקל

המפקח על הבנקים הטיל על בנק מזרחי טפחות קנס אזרחי בסך 172,588 שקל בשל החזקה באמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי בשיעור העולה על השיעור המותר

 

 
סניף בנק מזרחי טפחות / צילום: יח״צ מזרחי טפחותסניף בנק מזרחי טפחות / צילום: יח״צ מזרחי טפחות
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/06/2024

המפקח על הבנקים הטיל על בנק מזרחי טפחות בע"מ קנס אזרחי בסך 172,588 שקל בשל החזקת הבנק באמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי בשיעור העולה על השיעור המותר לפי סעיף 24א לחוק הבנקאות (רישוי).

מלשכת המפקח על הבנקים, נכתב: "מכוח סמכותי לפי... חוק הבנקאות (רישוי), לפי כללי הבנקאות (רישוי) (הפחתה של סכומי הקנס האזרחי)... ולאחר ששקלתי את טענות בנק מזרחי טפחות כפי שנמסרו במכתבו מיום 15 בפברואר 2024 ובשימוע שנערך ביום 16 באפריל 2024, הנני מטיל על הבנק קנס אזרחי בסך 172,588 ש"ח".

"ב-9 בינואר 2024 נמסרה לבנק הודעה על כוונה להטיל קנס אזרחי בסך כולל של 1,150,584 ש"ח, וניתנה לבנק האפשרות להגיש את טענותיו באשר לעצם הטלת הקנס ובאשר לסכומו".

על פי מכתב הפיקוח על הבנקים, ההפרה שנעשתה על ידי בנק מזרחי טפחות היא של סעיף 24א(א) לחוק הבנקאות (רישוי), לפיו: תאגיד בנקאי לא יחזיק יותר מאחוז אחד מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי או במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי.
הסתייגות בסעיף ב קובעת, כי על אף האמור בסעיף א, תאגיד בנקאי רשאי להחזיק יותר מאחוז אחד מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי אחד ובמבטח אחד שהוא גוף פיננסי משמעותי, ובלבד שהחזקתו באותו תאגיד או מבטח לא תעלה על עשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד או במבטח כאמור.

ב-13 ביוני 2023, על פי מכתב הפיקוח על הבנקים, עדכן הבנק את הפיקוח על הבנקים כי הוא מחזיק באמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי בשיעור העולה על השיעור המותר.

החברה, בה החזיק הבנק, נכללה, לראשונה, ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, מספר חודשים טרם התגלה הדבר לבנק.

הפחתת סכום הקנס בשיעור של 85%

בתגובת הבנק, שהובאה במכתבו מיום 15 בפברואר 2024, טען הבנק טענות שונות הן לגבי עצם הטלת הקנס והן לעניין הפחתתו בהתאם לכללי ההפחתה. בנוסף, ביום 16 באפריל 2024 התקיימה ישיבת שימוע עם נציגי הבנק בה הם הציגו את טענות הבנק.

עוד מציין המפקח על הבנקים במכתבו, כי  לבנק נמסרה הודעה על כוונה להטלת קנס אזרחי בסכום של 1,150,584 ש"ח. הואיל והבנק נקט ביוזמתו בפעולות לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם ולהנחת דעתו של המפקח טרם פניית המפקח אליו באותו עניין, ולנוכח קולת העובדות המהוות את ההפרה ונסיבות עובדתיות אחרות... החלטתי להפחית את סכום הקנס בשיעור של 85%. לפיכך, הסך הכולל של הקנס האזרחי, לאחר ההפחתה, יעמוד על 172,588 ש"ח.
 

מבנק מזרחי טרם נמסרה תגובה.
 

x