עדכונים והנחיות לגופים המוסדיים מרשות שוק ההון

קידום שקיפות ודיגיטציה, דיווח הפקדות תשלומים לקופות גמל והנחיות למדידת שווי הוגן של התחייבויות - רשות שוק ההון פרסמה היום מספר עדכונים והנחיות לגופים מפוקחים

 

 
רשות שוק ההון מפרסמת הנחיות / תמונה: Dreamstimeרשות שוק ההון מפרסמת הנחיות / תמונה: Dreamstime
 

LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/06/2024

רשות שוק ההון פרסמה היום מספר עדכונים והנחיות לגופים המפוקחים העוסקים בנושאים הבאים:

קידום שקיפות ודיגיטציה וייעול משלוח ההודעות לחוסכים בקופות הגמל

רשות שוק ההון ממשיכה לקדם תהליכי התייעלות ודיגיטציה במוצרי הפנסיה וההשקעה ומעתה מאפשרת לגופים המוסדיים לשלוח לחוסכים הודעות על מיזוג מסלולי השקעה ומיזוג קופות גמל באמצעות הדואר האלקטרוני או מסרון לטלפון הנייד של החוסך, ככל שהחוסך בחר בכך. החיוב לשלוח הודעות בדואר רשום יבוטל, ובמקרה שהחוסך לא בחר לקבל הודעות באמצעים דיגיטליים, הגוף יהיה רשאי לשלוח אותן באמצעות דואר רגיל. 

צעד זה של הרשות מהווה נדבך נוסף בקידום הדיגיטציה בשוק החיסכון הפנסיוני ומצטרף לאפשרות הקיימת כבר כיום לחוסכים לקבל דיווחים ומסמכים כגון הדוח השנתי לעמית והדוחות הרבעוניים באמצעים דיגיטליים, ובכך לחסוך בנייר ובעלויות, להגביר את השקיפות ולאפשר ללקוחות לקבל את כלל המידע הרלוונטי עבורם באופן נגיש, מהימן ומהיר.

דחייה נוספת של החובה של מעסיקים קטנים לדווח על הפקדות תשלומים לקופות גמל

בפברואר 2022 פרסמה הרשות הוראות לעניין אופן הפקדת תשלומים עבור עובדים על ידי מעסיקיהם. בין היתר, נקבע כי מעסיק מחויב בהעברת דיווח ממוכן על הפקדת תשלומים לקופת גמל בהתאם למבנה אחיד שקבע הממונה. 

בחודש אוקטובר 2023, עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", דחתה הרשות את כניסתה לתוקף של חובה זו עבור מעסיקים המעסיקים פחות משלושה עובדים, על מנת להקל על המעסיקים הקטנים ולאפשר לשוק להיערך בצורה נאותה לכניסת ההוראות לתוקף. הדחיה ניתנה עד לחודש יוני 2024.
לאור הימשכותו של מצב המלחמה, ומתוך רצון להקל על מעסיקים קטנים בתקופה זו, ועל מנת לאפשר תקופת היערכות מספקת, הרשות מורה על דחיה נוספת של כניסת ההוראות לתוקף וזאת עד ליום 1 בפברואר 2025.

טיוטה נוספת להנחיות הנוגעות למדידת שווי הוגן של התחייבויות

הממונה על שוק ההון מפרסם היום טיוטה נוספת המעדכנת את ההנחיות לגבי מדידת שווי הוגן של ההתחייבות בגין חוזי ביטוח למועד המעבר ולגבי המבדק הכמותי שמדווחות חברות הביטוח לממונה, והכל לקראת יישום תקן בינלאומי בחשבונאות שעוסק בחוזי ביטוח (IFRS 17). פרסום הטיוטה נועד להבטיח יישום נאות ושקוף של תקן החשבונאות החדש.

x