הארכת נספח ב` 5 בהוראת ניהול בנקאי תקין 411

בנק ישראל מודיע על הארכת תוקף נספח ב` 5 בהוראת ניהול בנקאי תקין 411 בנושא ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, ל-31 בדצמבר 2024

 

 
Photo-Olga-Sabarova-Dreamstime.comPhoto-Olga-Sabarova-Dreamstime.com
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/06/2024

מבוא

1. במסגרת חוזר 2770-06 מיום 31 בדצמבר 2023 נקבע כי ההקלה לעניין פתיחת חשבון בהסתמך על תעודת עולה עד 90 ימים מיום הנפקתה, שנקבעה כהוראת שעה בהוראת ניהול בנקאי תקין 411 בנושא "ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור" (נספח ב' 5) תוקפה יהיה עד ליום 30, ביוני 2024.

2. בהתאם לעדכון שהתקבל מרשות האוכלוסין וההגירה בנושא, עלה צורך להאריך את תוקף. הוראת השעה המעוגנת בנספח ב' 5 עד ליום 31 בדצמבר 2024.

3. האסדרה לא לוותה בפרסום דו"ח לפי חוק האסדרה, התשפ"ב – 2021, וזאת משום שההשפעות הישירות והעקיפות שצפויות להיות לאסדרה על הגורמים שעליהם היא נועדה לחול או על אינטרסים מוגנים אחרים, לרבות עלות הציות לה, אינן מהותיות, וזאת בהתאם לסעיף 34(ג)(2) לחוק האסדרה.

4. נוכח האמור, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור הנגיד, תקנתי את הוראה 411, כך שבנספח ב' 5 במקום ״30 ביוני, 2024״ יבוא ״31 בדצמבר, 2024״.

x