מידרוג קובעת דירוג P-1 לנייר ערך מסחרי שתנפיק סאמיט אחזקות נדל"ן לגיוס של עד 200 מיליון שקלים. אופק הדירוג יציב

 

 
מידרוג / Photo-Robertds-Dreamstime.comמידרוג / Photo-Robertds-Dreamstime.com
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/07/2024

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ


דירוג מנפיק

Aa2.il

אופק דירוג: יציב

דירוג סדרות ז', י', יב', יג'

Aa2.il

אופק דירוג: יציב

דירוג סדרה ח'

Aa1.il

אופק דירוג: יציב


מידרוג קובעת דירוג P-1.il לנייר ערך מסחרי (נע"מ) בסך עד 200 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ (להלן: "החברה") באמצעות סדרה חדשה נע"מ 2. תמורת הגיוס מיועדת לפעילותה השוטפת של החברה. נע"מ סדרה 2 עומדת לפירעון בתום 12 חודשים ממועד הנפקתה. 

אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג:

סדרת אג"ח

מספר נייר ערך

דירוג

אופק דירוג

מועד פירעון סופי

ז'

1133479

Aa2.il

יציב

31.07.2025

ח'*

1138940

Aa1.il

יציב

31.12.2026

י'

1143395

Aa2.il

יציב

31.01.2030

יב'

1183920

Aa2.il

יציב

01.10.2031

יג'

1208495

Aa2.il

יציב

01.12.2030

* לטובת סדרת אג"ח ח' שעבדה החברה נכסים מניבים בישראל כמפורט בשטר הנאמנות.

פירוט השיקולים העיקריים לדירוג לזמן קצר

הדירוג לזמן קצר מבוסס על דירוג המנפיק Aa2.il באופק יציב וכן על ניתוח הנזילות של החברה. ניתוח הנזילות של החברה לתקופה של 4 רבעונים מצביע על נזילות טובה המושתתת על יתרות נזילות משמעותיות בקופת החברה לאורך זמן ומסגרות אשראי פנויות וחתומות. כמו כן, לחברה תזרים שוטף ויציב מהנכסים המניבים. בניתוח הנזילות של החברה נבחנו, בין היתר, יתרת המזומנים, מסגרות האשראי, תזרים מפעילות שוטפת, גיוס חוב חדש, פירעונות חוב והשקעות צפויות. תרחיש הבסיס של מידרוג לגבי אומדן המקורות והשימושים של החברה לתקופה של 4 רבעונים החל מיום 31.03.2024 גוזר לחברה יחס מקורות לשימושים הולם.

גורמים אשר עשויים להוביל להורדת הדירוג לזמן קצר:

שחיקה בנזילות החברה, לרבות אם נעריך כי אין ביכולת החברה לעמוד בהצהרתה לשמירת מזומנים ו/או מסגרות אשראי.

ירידה בדירוג המנפיק של החברה.

למידע אודות שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח מעקב מחודש יוני 2024 .

x