תחרות לתעודות סל  >> רשות ני"ע פרסמה >> תקנות השקעות משותפות בנאמנות (מעבר מקרן מחקה לקרן סל), התשע"ד –2013

 

 
שמואל האוזר יור הרשותשמואל האוזר יור הרשות
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/11/2013

תאריך השקת קרנות הסל (המתחרות הישירות בתעודות הסל) הולך ומתקרב. בשבוע שעבר פרסמה רשות ניירות ערך תקנות מעבר מקרנות מחקות לקרנות סל. הקרנות המחקות היו עד היום קרנות שעוקבות אחרי המדדים אולם מגבלתם הייתה שלא ניתן לרכוש ולמכור אותן במהלך יום המסחר. בקרוב (שבועות) יוכלו מנהלי קרנות הנאמנות להפוך את הקרנות המחקות לסחירות בבורסה ובכך להשוות למעשה את יתרונות תעודות הסל לקרנות אלו.

המרוויחה הגדולה ממהלך זה הינה חברת מגדל שהיקף הקרנות המחקות שבניהולה עומד על כמחצית מהיקף הנכסים בקרנות המחקות.

להלן התקנות החדשות במלואן>>>

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (מעבר מקרן מחקה לקרן סל), התשע"ד –2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 72(א), 102 ו-131(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994
1 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. "חלק א'", "חלק ב'" – כמשמעותם בתקנה 4 לתקנות פרטי תשקיף;
 
"קרן מחקה" – כהגדרתה בסעיף 102;
 
"תקנות פרטי תשקיף" – תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף
של השקעה משותפת, מבנהו וצורתו), התשע"ב-2012;

תנאים להפיכת קרן  מחקה לקרן סל

2. הפיכת קרן מחקה שבניהולו של מנהל קרן לקרן סל תיעשה בכפוף לעמידת
הקרן המחקה בתנאים אלה:
 (א) לא יהיו בקרן יחידות שאינן רשומות על שם מפיץ כאמור בסעיף 46א לחוק;
 (ב) מספר היחידות המוצעות יהיה מוגבל כך שבכל יום לא יעלה מספר יחידות הקרן על מספר שנקבע;

תשקיף מעבר

3. (א) הפיכת קרן מחקה שבניהולו של מנהל קרן לקרן סל תיעשה באמצעות פרסום תשקיף מעבר של קרן מחקה לפיו ירשמו יחידות קרן הסל למסחר  בבורסה והצעת יחידות על פיו תיעשה במהלך המסחר בבורסה בלבד;
 (ב) מבנה תשקיף מעבר של קרן מחקה כאמור בתקנת משנה (א) והפרטים שייכללו בו יהיו כקבוע בתקנות פרטי תשקיף.
 (ג) תשקיף מעבר של קרן מחקה, שמפרסם מנהל קרן לראשונה יכלול גם חלק ב' מעודכן; לעניין זה, "שמפרסם מנהל קרן לראשונה" – אם בעקבות  הפרסום מנהל הקרן יהיה לראשונה למנהל קרן סל;
 (ד) מנהל הקרן יגיש דוח מיידי לרשות ולבורסה על דבר הגשת הבקשה למתן היתר לתשקיף המעבר של הקרן המחקה ועל כוונתו להפוך את הקרן המחקה שבניהולו לקרן סל; בדוח כאמור יצוינו גם אלה:
 
1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; יוכנס סימוכין של תיקון 21 כשיתפרסם


(1) קרן סל היא קרן סגורה שייעודה, לפי מדיניות ההשקעות שלה, השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעור השינוי בנכס מעקב; נכס המעקב בקרן הסל הוא נכס המעקב בקרן המחקה;
(2) רכישה או מכירה של יחידות קרן סל תיעשה תוך כדי המסחר בבורסה בלבד;
(3)  יחידות קרן הסל ניתנות לפדיון בכל יום מסחר בקרן, בכפוף  להוראות הדין.

מעבר מקרן מחקה לקרן סל

4. (א) עם קבלת היתר לפרסום תשקיף המעבר של קרן מחקה, יבצע מנהל הקרן את כל אלה ויגיש על כך דוח לרשות ולבורסה:
 (1) יקצה את יחידות קרן הסל אשר ירשמו למסחר במועד כאמור
בתקנת משנה (ב), לקרן; יחידות קרן הסל המוקצות לקרן יהיו יחידות רדומות כמשמעותן בסעיפים 57א ו- 57ט לחוק; ההקצאה כאמור ניתנת לביטול כל עוד לא בוטלו יחידות הקרן המחקה כאמור
בתקנת משנה (ג).
 (2) ירשום את יחידות קרן הסל על שם חברה לרישומים לפי סעיפים 95א ו- 95ב לחוק;
 (3) יגיש בקשה לפי סעיף 58ז(ב) לחוק להפסקת הצעת היחידות ופדיונן לצורך ביצוע מהלך המעבר מקרן מחקה לקרן סל על ידי הבורסה, במועד שיאושר על ידה (להלן – המועד הקובע);

 (ב) בדוח לפי תקנת משנה (א) יציין מנהל הקרן גם את דבר מתן ההיתר לפרסום התשקיף ואת המועד שבו יחלו יחידות קרן הסל להיסחר, אשר ייקבע בתיאום עם הבורסה;

 (ג) לאחר המועד הקובע ובטרם יתחילו יחידות קרן הסל להיסחר בבורסה, יוקנו למחזיקי יחידות הקרן יחידות מתוך היחידות שהוקצו לקרן חלף יחידות הקרן המחקה המוחזקות בידם, אשר יבוטלו, ורישום היחידות יעודכן בהתאם; לעניין זה, "רישום היחידות" – לרבות במסלקת הבורסה ואצל המפיצים;

 (ד) פעולות שמבצע מנהל הקרן המחקה לפי תקנת משנה (א) יעשו במקביל
לניהולה השוטף של הקרן המחקה.


יאיר לפיד , שר האוצרהנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.