מבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים (ביניים) של חברות הביטוח בהתאם לתקני הדיווח הבינלאומיים (IFRS)

 

 
 

דורית סלינגר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/08/2015

מתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א - 1981, להלן הוראותיי:

1 .כללי

בהמשך לחוזר גופים מוסדיים 2007-9-7 בדבר אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) (להלן - תקינה בינלאומית), חוזר זה קובע הוראות הנוגעות למבנה הגילוי הנדרש בהתאם לתקינה הבינלאומית (להלן - הגילוי הנדרש), בדוחות הכספיים לתקופות ביניים של חברות ביטוח.
2 .אופן הדיווח

א.ההנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש מפורטות בנספח המצורף לחוזר. 

ב.על חברת ביטוח לכלול בגילוי הנדרש לכל הפחות את הסעיפים המפורטים, במבנה המפורט, זולת אם בנסיבות העניין אינו מהותי. בנוסף לפרטים הנדרשים בדוחות העיקריים ובביאורים לפי חוזר זה, יפורטו כל פרט, מידע או הבהרה אשר בהעדרם הדוחות לא יציגו באופן נאות ובצורה נאמנה את מצבה הכספי של החברה, את ביצועיה ותזרימי המזומנים שלה ואת השינויים במצבה הכספי ובהונה העצמי בתקופות הדיווח.

ג.עדכוני תקינה בינלאומית - על חברת ביטוח מוטלת אחריות לעדכן את הגילוי הנדרש הכלול בדוחותיה הכספיים בהתאם לכל עדכון ושינוי בתקינה הבינלאומית.

ד.מספרי השוואה - 

1)לצד כל סכום בדוחות העיקריים ובביאורים, יוצג הסכום המקביל לו, לפי מספר תקופות הדיווח הנדרשות בהתאם להוראות החלות על חברות ציבוריות. 

2)אם הדוחות הוצגו מחדש (Restatement), יש להציג את כל המידע הנדרש בהוראות חוזר זה לתקופות הנדרשות לפי התקינה הבינלאומית.

ה.דוחות סולו - חברת ביטוח תצרף כנספח לדוחות הכספיים, מיד לאחר הביאורים להם, דוחות סולו בצירוף דוח רואה חשבון מבקר, כמפורט בהנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש כאמור בנספח לחוזר.

ו.מידע נלווה לביאורים כמותיים - חברת ביטוח תצרף לטבלאות הביאורים את המידע הנכלל בהערות המצורפות לביאורים, למעט ההבהרות המופיעות ברקע אפור.


3 .חתימה

הדוחות הכספיים ייחתמו על ידי:

א.יו"ר הדירקטוריון של חברת הביטוח, או דירקטור שהדירקטוריון הסמיך במקום יו"ר הדירקטוריון לצורך חתימה על דוחות כספיים לתקופה מסוימת;

ב.מנכ"ל חברת הביטוח;

ג.בעל התפקיד הבכיר בתחום הכספים של חברת הביטוח (סמנכ"ל הכספים של חברת הביטוח או אדם המבצע בפועל את אותו תפקיד). 

לצד החתימות יצוינו שמותיהם ותפקידיהם בחברת הביטוח ויצוין תאריך אישור הדוחות. 

4 .דיווח למפקח במקרה של טעות מהותית

א.התגלתה טעות מהותית בדוחות הכספיים של חברת ביטוח, תדווח החברה למפקח אודות קיומה של הטעות המהותית והצורך בתיקון הדוחות הכספיים בתוך שני ימי עסקים ממועד גילוי הטעות המהותית. הדיווח יכלול את המידע הבא:

  1. המועד והאופן שבו נודע לחברה על דבר קיומה של הטעות המהותית;

  2. התקופות שהדוחות הכספיים בגינן כוללים טעות מהותית;

  3. מהות הטעות, הסעיפים בדוחות הכספיים שהושפעו מהטעות וסכומי ההשפעה של כל אחד מהם;

  4. הדוחות הכספיים שבמסגרתם יבוצע תיקון הטעות המהותית.
ב.ככל שהתגלו מספר טעויות מהותיות, יינתן המידע הנדרש לפי סעיף זה ביחס לכל אחת מהטעויות בנפרד, ובנוסף יצוין סכום ההשפעה המצטבר של כל הטעויות יחד.

לעניין סעיף זה, "טעות מהותית" - בהתאם להגדרות המופיעות בתקן חשבונאות בינלאומי 8 (IAS 8) ובהתאם להנחיות לבחינת מהותיות שנקבעו בהחלטה מספר 99-4 של הרשות לניירות ערך בעניין "קוים מנחים לבחינת מהותיות של טעות בדוחות כספיים", או כל הנחיה אחרת שתבוא במקומה.

5 .תחולה

הוראות חוזר זה חלות על כל חברות הביטוח, לרבות התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה בע"מ ("הפול").
6 .תחילה

א.הוראות חוזר זה יחולו מיום פרסומו.

ב.על אף האמור בסעיף קטן (א) לעיל:

1)הוראות סעיף 2.א לחוזר זה יחולו החל מהדוחות הכספיים לתקופה המסתיימת ביום 30 בספטמבר 2015.

2)הטבלה בביאור 3.ג לנספח ("נתונים נוספים לגבי ביטוח חיים") תחול החל מהדוחות הכספיים לתקופה המסתיימת ביום 30 במרס 2016, ולא תכלול מספרי השוואה בגין תקופות הביניים של שנת 2015.

7 .ביטול תוקף

חוזר ביטוח 2009-1-5 "מבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים (ביניים) של חברות הביטוח בהתאם לתקני הדיווח הבינלאומיים (IFRS)" - בטל.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x