אנרגקס נמשכת מגמת הצמיחה וגידול ברווחיות ברבעון השני

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/08/2015

החברה רושמת רווח של כ-10.5 מליון ש"ח למחצית הראשונה של שנת 2015 לעומת הפסד של כ-1 מיליון ש"ח בחציון אשתקד

הכנסות החברה ממכירת חשמל ברבעון הסתכמו בכ- 17.8 מיליון ש"ח, גידול של פי 4 לעומת הרבעון המקביל אשתקד

ייצור חשמל מפרויקט נאות חובב מעל הציפיות וההכנסה ברבעון מהפרויקט הסתכמה בכ-14.1 מיליון ש"ח

עבודות ההקמה של שלב א' לחוות הרוח בפולין (הספק של MW50) ממשיכות בהתאם ללוח הזמנים – הסתיימו עבודות הקמת היסודות של 25 טורבינות

במהלך הרבעון השלימה החברה גיוס הון בסך של 346 מיליון ש"ח (ברוטו) וההון העצמי של החברה לתאריך המאזן עומד על מעל חצי מיליארד ש"ח.

תוצאות עיקריות לרבעון השני לשנת 2015

  • ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו הכנסות החברה ממכירת חשמל (כולל חלקה בשותפויות ובנאות חובב) לכ-17.8  מיליון ש"ח לעומת כ- 3.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של פי 4 בהכנסות 

  • הרווח הנקי ברבעון הסתכם ל- 7.7 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-0.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

  • ההון העצמי לתאריך המאזן הסתכם בסך של כ-526 מיליון ש"ח לעומת הון עצמי בסך של כ-181 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2014. הגידול בהון נגרם בעיקר בשל גיוס ההון של החברה באפריל  2015, בשל רווחי החברה לתקופה ובשל הזרמת הון על ידי המיעוט.

פרויקט רוח בפולין בהספק של עד MW192

עבודות ההקמה של השלב הראשון בהספק של MW50 בעיצומן ומתקדמות בהתאם ללוח הזמנים.

נכון להיום הסתיים שלב הקמת היסודות ל-25 טורבינות ובכוונת החברה להשלים את הקמתו של שלב זה עד לתום שנת 2015. כך תתאפשר הפעלתו תחת ההסדרה הנוכחית בפולין, המבוססת על מנגנון התעודות הירוקות.

למועד הדוח השקיעה אנרג'יקס בפרויקט כ- 118 מיליון ש"ח בעיקר בגין תשלומים ליצרן הטורבינות וקבלן ההקמה.

החברה מנהלת מגעים ראשונים עם גורמים פיננסיים מובילים באירופה לקבלת מימון לשלביו השונים, שיועמד לאחר חיבור השלב הנוכחי (שלב א') לרשת החשמל.

להלן הערכת החברה ביחס לצפי הנתונים הכלכליים העיקריים לשלב הראשון בפרויקט, במונחי שנת פעילות, ככל והקמת השלב הראשון אכן תושלם במהלך שנת 2015 :
  • השקעה צפויה של החברה בשלב א': 400 מיליון ש"ח

  • הכנסה שנתית צפויה: 55-59 מיליון ש"ח

  • רווח תפעולי : 43-47 מיליון ש"ח

  • תשואת פרויקט ללא מינוף: כ- 10.5%

אסא (אסי) לוינגר, מנכ"ל אנרג'יקס מסר: "אנו גאים בתוצאות הרבעון ורישום רווח של כ-10 מיליון ובפעילות בה מעורבת החברה.  גיוס ההון שהושלם במהלך הרבעון, מאפשר לחברה להמשיך לגדול ולהתפתח ולהקים מתקנים לייצור חשמל בסדרי גודל משמעותיים. בהתאם, החברה ממשיכה במגמת הצמיחה בהיבטים התפעוליים בד בבד עם התקדמות ועשייה בשלבי הייזום, בדגש על פרויקט הרוח בפולין. הושלמו עבודות הקמת היסודות ל- 25 טורבינות בהספק של MW50 ויתרת העבודות נמשכות במרץ. אנו מעריכים כי הפרויקט יחובר לרשת החשמל לפני תום השנה וייהנה מההסדרה הקיימת בפולין.

לחברה הון עצמי של מעל חצי מיליארד ש"ח המבטא את החוסן הפיננסי שלה. בהתאם אנו מממנים את השלב הראשון של הפרויקט בפולין מהון עצמי אך כבר עתה מנהלים מגעים ראשונים עם גורמים פיננסיים מובילים באירופה לקבלת מימון לפרויקט עם חיבורו לרשת החשמל. הסכם מימון זה עתיד לשרת אותנו גם להקמת השלבים הנוספים של הפרויקט. אנו ממשיכים בפעילותינו לייזום פרויקטי רוח בישראל ולאחרונה החברה חתמה על מתווה מחייב לרכישת הזכויות בחוות רוח פעילה ברמת הגולן בעלת זכויות לשדרוג החווה להספק מותקן מוערך של כ- MW15. נדרשת עוד כברת דרך עד להשלמת רכישת החווה, אך אנו משקיעים את מיטב מאמצנו לצורך כך."

אודות אנרג'יקס

החברה הנה חלק מקבוצת אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ. החברה עוסקת בתחום האנרגיות המתחדשות בדגש על אנרגיה פוטו-וולטאית ואנרגיית רוח. החברה החלה את פעילותה בספטמבר 2009 והונפקה בבורסה בתל אביב במאי 2011. במסגרת ההנפקה גייסה החברה הון עצמי בסך של כ-146 מיליון ש"ח, באפריל 2013 גדל ההון בסך של כ-47 מיליון ש"ח נוספים כחלק ממימוש אופציות. מתחילת השנה גייסה החברה הון נוסף בסך של 346 מיליון ש"ח (ברוטו).

החברה פועלת בשני מגזרי פעילות: 

התחום הפוטו-וולטאי – ייזום, פיתוח, תכנון והקמה של פרויקטים לייצור חשמל ממערכות סולאריות פוטו-וולטאיות הנמצאות בבעלותה, ומכירתו לחברת החשמל לישראל. בבעלות החברה (לרבות בבעלות משותפת) מערכות פוטו-וולטאית המייצרות חשמל בהספק כולל של כ-MWp44.1 (פרויקט נאות חובב, 30 מערכות קטנות ו-7 מערכות בינוניות מתוכן 5 מערכות בבעלות משותפת). בימים אלו נמצאת החברה בשלבי הקמה של מערכת פוטו-וולטאיות נוספת בישראל, בבעלות משותפת, בהספק כולל של כ-MWp 5. 

תחום אנרגיית הרוח – ייזום, פיתוח ותכנון של חוות גדולות לייצור חשמל מאנרגיית רוח, ומכירת החשמל בשוק הישראלי והפולני. החברה נמצאת בהליך הקמה של פרויקט ראשון בפולין בהספק MW50 עד לתום שנת 2015, במטרה לאפשר את הפעלתו תחת ההסדרה הנוכחית בפולין.  אנרג'יקס עשויה להקים בהמשך את יתרת הפרויקט, בהספק של MW142 בשני שלבים נוספים, האחד בהספק של עד MW58 והשני בהספק של עד MW84. כמו כן, החברה פועלת לייזום ופיתוח של פרויקטים בתחום אנרגית הרוח בישראל בהספק של כ-MW244.הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x