סאנפלאואר: תוצאות הרבעון השני לשנת 2015 כ38.3 מיליון ש"ח

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/08/2015


סאנפלאואר: תוצאות הרבעון השני לשנת 2015 

הכנסות הקבוצה ממכירת חשמל ברבעון (כולל תוצאות חברות כלולות) הסתכמו בכ-  38.3 מיליון ש"ח, גידול של כ- 2.4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

ה-EBITDA מתחום האנרגיה המתחדשת ברבעון (כולל תוצאות חברות כלולות) הסתכם בכ-31 מיליון ש"ח, גידול של כ- 4.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

לאחר הרבעון, חתמה סאנפלאואר על מערך הסכמים למכירת הפרויקטים הסולאריים בישראל המוחזקים על ידה בהיקף של כ-7 מגה וואט. תמורת הפרויקטים ישולם לסאנפלאואר כ-38 מיליון ש"ח. לו העסקה הייתה מושלמת ביום 30 ביוני 2015, הייתה החברה רושמת בגין המכירה רווח של כ- 23 מיליון ש"ח

תוצאות עיקריות לרבעון השני לשנת 2015 

  • הכנסות הקבוצה ברבעון השני הסתכמו בכ-33.7 מיליון ש"ח, לעומת כ- 32 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 5.3%. העליה נובעת מגידול בהיקף הפעילות של החברה בישראל ובפולין, בניכוי ירידה בהכנסות באיטליה הנובעת מחקיקה חדשה שנכנסה לתוקף בשנת 2015 ושהפחיתה את התעריף המובטח ב- 8%, מירידה בהכנסות בשל ירידות בשערי היורו והזלוטי ברבעון אליהם צמודות הכנסות החברה ומירידה בהכנסות מנדל"ן מניב בעקבות מכירת נכס בנתניה במהלך שנת 2014.

הכנסות הקבוצה ממכירת חשמל ברבעון (כולל תוצאות חברות כלולות) הסתכמו בכ-38.3 מיליון ש"ח לעומת כ-37.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בסך של כ- 2.4% נובע מגידול בהיקף הפעילות של החברה בפולין ובישראל בקיזוז ירידה בהכנסות בשל ירידות בשערי היורו והזלוטי ברבעון אליהם צמודות הכנסות החברה ומתחום האנרגיה המתחדשת באיטליה כתוצאה מהפחתת התעריף המובטח בהתאם לחקיקה החדשה .

  • הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ- 18.4 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 17.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 3.4%. 

  • הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 15.3 מיליון ש"ח לעומת כ- 17.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

  • ה-EBITDA מתחום האנרגיה המתחדשת ברבעון (כולל תוצאות חברות כלולות) הסתכם בכ-31 מיליון ש"ח לעומת כ-30 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 4.2%.

  • ההפסד ברבעון הסתכם בכ- 6.1 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ- 4.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בתקופה המקבילה נכללה הכנסה מהקטנת הפרשה לירידת ערך שרשמה החברה בשל השקעתה בספרד בנוסף הרבעון כולל הפרשי שער באיטליה וספרד בגין ירידת שער היורו ברבעון ב- 1.3% בסך של כ- 1.9 מיליון ש"ח והפרשי שער בפולין בגין ירידת שער הזלוטי ברבעון ב- 3.8% בסך של כ- 5.6 מיליון ש"ח. ברבעון המקביל אשתקד נרשמו בעיקר הפרשי שער באיטליה וספרד בגין ירידת שער היורו בסך של כ- 4.7  מיליון ש"ח  וכ- 2.5 מיליון ש"ח בגין ירידה שער הזלוטי.

  • ההון העצמי של הקבוצה ליום 30.6.2015 הסתכם לכ- 272.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 306.2 מיליון ש"ח, ליום 31.12.2014. הקיטון בהון העצמי נובע בעיקר מהפסד בתקופה ומהפסד הנובע מהפרשי תרגום של הדוחות הכספיים באיטליה ופולין.


אודות סאנפלאואר

החברה פועלת בתחום האנרגיות המתחדשות ובבעלותה פרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות בהיקף כולל של כ-105 מגה וואט (חלק החברה כ- 82 מגה וואט), מתוכם 75 מגה וואט מחוברים לרשת החשמל ומניבים הכנסות והיתרה בהליך הקמה. 

באיטליה לחברה 24 מתקנים סולאריים פעילים בהיקף כולל של כ- 31 מגה וואט (חלק החברה הינו 85%).  בספרד - לחברה 3 מתקנים סולאריים פעילים בספרד בהיקף כולל של כ- 13 מגה וואט (חלק החברה הינו 50%).  

בישראל - לחברה מתקנים סולאריים קטנים ובינונים פעילים בהיקף כולל של כ- 11 מגה וואט (ב- 1 מגה וואט מתוכם חלק החברה הינו 50% וב- 4 מגה וואט חלק החברה הינו 60%). מתוכם בגין 7 מגה וואט נחתמו הסכמים למכירתם.

בפולין - החברה עוסקת בפיתוח ורכישה של פרויקטים לייצור חשמל באמצעות טורבינות רוח. לחברה חוות רוח פעילות בפולין בהיקף כולל של כ- 20 מגה וואט (חלק החברה הינו 15 מגה וואט). בנוסף, החברה מצויה בהליך הקמה של שתי חוות רוח בהיקף כולל של 30 מגה וואט.

פינלנד - החברה החלה בפעילות חדשה של אנרגיה מתחדשת בפינלנד להקמת חוות רוח.

הקבוצה מעסיקה 15 עובדים, במשרדים בארץ ובחו"ל, בעלי ניסיון פיננסי, הנדסי ומשפטי וידע המאפשר ניתוח פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת וביצוע השקעה בהם. לחברה בנוסף נכסי נדל"ן מניב בישראל בשווי של כ-92 מיליון ש"ח. בעלי השליטה העיקריים בחברה - רוני בירם וגיל דויטש - מייסדי בית ההשקעות אקסלנס.


 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x