חברת אספן: "למרות הפגיעה בתוצאות החברה-צפויה להציג תשואת FFO דו ספרתית

 

 
 

עוזי לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/08/2015

חברת אספן גרופ פרסמה את דוחותיה לרבעון השני לשנת 5102, להלן עיקרי הדברים:

התייצבות על שיעורי תפוסה גבוהים

  • החברה ממשיכה לשמור על שיעורי תפוסה גבוהים בנכסיה, אשר עומדים נכון לרבעון זה על כ-87%)בנטרול הנכס הלא מאוכלס ביער השחור בגרמניה – שיעור התפוסה הממוצע הינו 95%(, בדומה לשיעורי התפוסה בסוף 2014 ולעומת שיעור תפוסה של כ84% בשנת 2014.
הורדת שיעור המינוף תוך כדי מימוש נכסים במחיר הזדמנותי

  • להערכתנו, החברה תפעל על מנת להוריד את שיעור המינוף שלה דרך הכנסת שותף בחברה הבת המרכזת את פעילותה בחו"ל ו/או באמצעות מכירת נכסים ו/או באמצעות הכנסת שותפים לנכסים קיימים. ברבעון האחרון מימשה החברה שני נכסים מניבים בישראל בהיקף כספי של כ-16 מ' ₪.
למרות השחיקה בשער האירו – תשואת FFO דו ספרתית גבוהה

  • לשער היורו ישנה השפעה מהותית על תוצאות החברה המוצגות ב - ₪, לאור העובדה שלמעלה מ - 65% מהכנסות החברה בתחום הנדל"ן המניב מקורו בנכסי הנדל"ן באירופה.
לאור כך, הפיחות המשמעותי בשער האירו לעומת ה- ₪ מתחילת השנה הביא לאובדן הכנסות בהיקף של כ-12 מ' ₪ ואובדן FFO בהיקף של כ-6 מ' ₪.

  • הצפי להמשך הצמיחה ב- NOI בשנת 4109 לעומת אשתקד, נובע בעיקר בזכות הרכישה שביצעה החברה בחודש דצמבר האחרון של שלושה נכסי משרדים מניבים בהולנד (90%) בעלות של כ-417 מ' ₪ ובתשואת NOI של כ-8.9%. הנכסים מאוכלסים בשוכרי עוגן איכותיים  של לתקופה שכירות להסכמי החתומים ,(Atradius Credit Insurance, 3M, Kawasaki Motorst)
8.5 – 9.8 -שנים
  • למרות הפגיעה בתוצאות הכספיות שנגרמו כתוצאה מהפיחות בשער היורו מול ה – ₪, ולאור המשך הגידול הצפוי ב – NOI, בין היתר בזכות הגידול בשיעורי תפוסה והרכישות שביצעה החברה אשתקד, צפוי ה – FFO להסתכם השנה בהיקף של כ – 92 מ' ₪הגידול .
  • לאור כך, עשויה התשואה להון להסתכם בכ-12.6% ואילו התשואה ביחס לשווי שוק, כאשר נסחרת החברה בכ-0.75 להון, בכ- 16.6%.
להלן טבלה המציגה את ההתפתחות הצפויה ברווח החברה ובתשואת ה FFO:

לסיכום, למרות הפגיעה בתוצאות החברה בעקבות הפיחות המהותי בשער האירו אל מול השקל, החברה צפויה להציג השנה FFO בהיקף של כ- 54 מ' ₪ המייצג תשואה דו ספרתית בשיעור של כ16.6% על שווי השוק של החברה, הנסחרת במכפיל הון של 0.75; מחיר אטרקטיבי הן אבסולוטית והן בהשוואה לחברות בענף הנסחרות ברובן מעל ההון העצמי.

עוזי לוי,מנהל מחלקת המחקר באיפקס קפיטל מרקטס
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x