י.ח. דמרי מכרה ברבעון השני 160 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-237 מיליון שקל

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/08/2015

מתחילת חודש יולי ועד ליום פרסום הדוחות מכרה החברה 79 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-108 מיליון שקל

ההכנסות במחצית  צמחו בכ-66% לכ-657 מיליון שקל; הרווח הנקי עלה בכ-15% לכ-58.1 מיליון שקל

נכון ליום ה-30.06.2015, החברה בונה 1,502 יחידות דיור ב-20 פרויקטים ברחבי הארץ, מתוכן נמכרו 504 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-647 מיליון שקל

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות גדל לכ-707 מיליון שקל  ומהווה כ-25% מסך המאזן

החברה הודיעה על חלוקת דיווידנד בסך של  כ- 15 מיליון שקל לבעלי מניותיה

חברת י.ח. דמרי, אחת מחברות הבניה הגדולות והמובילות בישראל, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני והמחצית הראשונה של שנת 2015, המלמדות על גידול בהכנסות ובמכירות.

הכנסות י.ח. דמרי במחצית הראשונה של שנת 2015 הסתכמו צמחו בכ-66% לכ-656.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-395.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי של החברה במחצית הראשונה של שנת 2015 עלה בכ-16% לכ-123.8 מיליון שקל (כ-18.8% מההכנסות), בהשוואה לכ-106.5 מיליון שקל (כ-27% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי במחצית הראשונה של שנת 2015 גדל בכ-13% לכ-92.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-81.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה במחצית הראשונה של 2015 גדל בכ-15% לכ-58.1 מיליון שקל, לעומת רווח נקי מיוחס בעלי המניות בסך של כ-50.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השני של השנה עלו ההכנסות של דמרי בכ-6% לכ-208.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-196.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות הושפעה בעיקר מגידול בהיקף מסירת דירות.

הרווח הגולמי של החברה ברבעון השני של 2015 הסתכם בכ-41.6 מיליון שקל (כ-20% מההכנסות), בהשוואה לכ-57 מיליון שקל (כ-29% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה משינוי בתמהיל הפרויקטים שנמסרו במהלך הרבעון.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני של 2015 הסתכם בכ-11.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-28.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

במהלך הרבעון השני של שנת 2015 מכרה החברה 160 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-237 מיליון שקל, לעומת מכירות של 134 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-200.8 מיליון שקל ברבעון הקודם, ובהשוואה למכירת 97 יחידות דיור בתמורה כספית של כ-133.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד – גידול של כ-18% בתמורה הכספית בהשוואה לרבעון הקודם וגידול של כ-77% בתמורה הכספית ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

כמו כן, מתחילת חודש יולי השנה ועד תאריך חתימת הדוח מכרה החברה 79 יחידות דיור נוספות בתמורה כספית של כ-108.4 מיליון שקל. 

נכון ליום ה-30.06.2015, החברה בונה כ-1,502 יחידות דיור ב-20 פרויקטים ברחבי הארץ, מתוכן נמכרו 504 יחידות דיור בתמורה כספית כוללת של כ-646.6 מיליון שקל. 

ממאזן החברה עולה, כי נכון ליום ה-30.06.2015, לחברה יתרת מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-12.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-14.1 מיליון שקל בסוף שנת 2014. בנוסף, לחברה פיקדונות מוגבלים בשימוש בסך של כ-90.2 מיליון שקל.

ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון לסוף הרבעון השני של השנה, גדל לכ-707 מיליון שקל המהווה כ-25% מסך המאזן, וזאת לאחר שבחודש אפריל השנה חילקה החברה דיבידנד בסך של כ-15 מיליון שקל.
החברה הודיעה, כי בסמוך למועד פירסום הדו"חות, אישר הדירקטוריון חלוקת דיווידנד נוסף בסך של כ- 15 מיליון שקל.

אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו:

ביוני 2015, זכתה החברה, במסגרת מכרז של רשות מקרקעי ישראל, בזכויות לבניית 214 יחידות דיור בבניה רוויה בחריש, בתמורה לסך של כ-2.4 מיליון שקל בגין הקרקע, וכן הוצאות פיתוח בסך של כ-33.4 מיליון שקל.

ביוני 2015, זכתה החברה, במסגרת מכרז של רשות מקרקעי ישראל, בזכויות לבניית 68 יחידות דיור בבנייה רוויה בשני מתחמים בעיר שדרות, בתמורה לסך של כ-2.9 מיליון שקל בגין הקרקע, וכן הוצאות פיתוח בסך של כ-6 מיליון שקל.
 
במאי 2015, נודע לחברה על זכייתה, במסגרת מכרז של רשות מקרקעי ישראל, בזכויות לבניית 341 יחידות דיור בבנייה רוויה בראש העין, מתוכן 205 יחידות דיור במחיר מטרה, בתמורה לסך של כ-1.8 מיליון שקל (בתוספת מע"מ) בגין הקרקע, וכן הוצאות פיתוח בסך של כ-86.8 מיליון שקל. 

במרץ 2015, זכתה החברה, במסגרת מכרז של רשות מקרקעי ישראל, בזכויות לבניית 22 יחידות דיור בבנייה רוויה באופקים, בתמורה לסך של כ-1.6 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח). 

במרץ 2015, זכתה החברה, במכרז של רשות מקרקעי ישראל, בזכויות לבניית 38 יח"ד בבנייה רוויה ביוקנעם עילית, בתמורה לכ-12.9 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).

במרץ 2015, התקשרה החברה בהסכם למתן הלוואה לחברה אשר עתידה להקים פרויקט בברצלונה, ספרד, בהיקף של כ-9.6 מיליון שקל (2.25 מיליון אירו) בריבית שנתית של 3.5% וכנגד מתן ההלוואה הוקצו לחברה מניות בחברת הפרויקט. 

בינואר 2015, השלימה החברה הנפקת אגרות חוב (סדרה ה'), המדורגות A2 באופק יציב, בסך כולל של כ-163.3 מיליון שקל ע.נ בריבית שקלית בשיעור שנתי של 3.5%.

בדצמבר 2014, השלימה החברה הנפקה לציבור של מניות רגילה בסך כולל של כ-773.5 אלף ע.נ. כשהתמורה (נטו) מהנפקת המניות הסתכמה בסך של כ-28.6 מיליון שקל.

י.ח. דמרי, שבשליטת יגאל דמרי, היא אחת מחברות הבניה הגדולות והוותיקות בישראל. החברה פועלת בישראל החל משנת 1989 ועוסקת היום בתכנון וביצוע פרויקטים למגורים ברחבי הארץ, בהיקף כולל של אלפי יחידות דיור וכן עוסקת בייזום פרויקטים למסחר, מלונאות ותעשייה. בנוסף, מחזיקה י.ח דמרי במספר נכסים מניבים בישראל. החברה בנתה ואכלסה מעל 7500 יחידות דיור בכל הארץ. לחברה פרויקטים בארץ בשלבי ביצוע ותכנון, עתודות קרקע ופרויקטים מותלים ופרויקטים בהתחדשות עירונית בהיקף כולל של כ- 10,000 יחידות דיור.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x