הסבסוד בהנפקת איגרות חוב מיועדות לחברות הביטוח עומד על כ-1.1 מיליארד ₪ לשנת 2014

 

 
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/08/2015

הסבסוד בהנפקת איגרות חוב מיועדות לקרנות הפנסיה וחברות הביטוח עומד על כ- 3.8 מיליארד ₪  לשנת 2014

החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, פרסמה לראשונה כי היקף הסבסוד בהנפקת איגרות חוב מיועדות לחברות הביטוח לסוף שנת 2014 עומד על כ-1.1 מיליארד ₪. 

אומדן הסבסוד לשנת 2014, בהנפקת איגרות חוב מיועדות לקרנות הפנסיה וחברות הביטוח עומד על כ- 3.8 מיליארד ₪. אומדן זה מורכב מסך הסבסוד בהנפקת איגרות חוב  מיועדות לקרנות הפנסיה אשר פורסם לראשונה בדוח הכספי של המדינה לשנת 2014 ועמד על כ-2.7 מיליארד ₪ ומהסבסוד לחברות הביטוח. 

אומדן הסבסוד בהנפקת איגרות חוב מיועדות, מחושב כמכפלה של היקף ההנפקות בכל שנה, בפער התשואות שבין איגרות החוב המיועדות לקרנות הפנסיה וחברות הביטוח לבין איגרת חוב ממשלתית סחירה בעלת מח"מ זהה (תשואת השוק). 

הנפקה של אגרות חוב לחברות ביטוח (חיים צמוד) היא מכוח חוק המלווה (חברות ביטוח) התשכ"ב-1962. קיימים 10 סוגים של מלוות הנושאים קופון של בין 4.0% ל-6.2% צמוד למדד, לתקופה לפדיון של בין 10 ל-25 שנים.הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x