האם אתה מכיר את הקרן שלך ? עשרים קרנות נאמנות שינו מדיניות לאחרונה

20 קרנות שינו מדיניות ועוד 2 קרנות שינו שם

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/09/2015

תאריך השינוי מס הקרן שם קודם שם חדש מדיניות חדשה
04/08/2015 5107420 אי.בי.אי. (00) מדינה עד 3 שנים אי.בי.אי. (2B) עד 3 שנים 20/80 החשיפה לאגרות חוב, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, מזומנים ופיקדונות, לא תפחת מ- 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
18/08/2015 5117676 איילון (00) שקלית ללא מניות  איילון (2B)י 15/85 תיק מוצרי מדדים בכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה בקרן לאג"ח מכל סוג (לרבות מק"מ ותעודות פיקדון), פקדונות ומזומנים לא יפחת מ- 85% ובלבד ששיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב שהונפקו ע"י מדינת ישראל ו/או בערבותה ומזומנים לא יפחת מ- 50%.

11/08/2015 

5117650 איילון (2C)י 25/75 מניות חו"ל איילון (2C)י 25/75 תיק עד 3 שנים שיעור החשיפה בקרן לאג"ח מכל סוג לרבות מק"מ, פקדונות ומזומנים, לא יפחת מ-75%. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יפחת מ- 0% ולא יעלה על 25% ובלבד שהחשיפה כאמור תהיה רק למניות הנסחרות בחו"ל (לרבות באמצעות פעילות בנגזרים ו/או באמצעות השקעה בתעודות סל ו/או ETF שנכס הבסיס שלהם מניות ו/או מדדי מניות כאמור

10/08/2015 

5100656 אילים (0D) ממשלת ישראל דולרית $ אילים (0D) חסכון דולרי שיעור החשיפה לאג"ח שהוצא ע"י ממשלת ישראל ו/או בערבותה, הצמוד לדולר ארה"ב או הנסחר בדולר ארה"ב ו/או לאג"ח בדירוג AA ומעלה (או דירוג מקביל לו) הצמוד לדולר ארה"ב או הנסחר בדולר ארה"ב לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 
04/08/2015 5108345 אפסילון (0B) תיק אג"ח ללא מניות אפסילון (1B)י 5/95 שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב מכל סוג (לרבות תעודות פקדון), פקדונות ומוזמנים, לא יפחת מ- 95%.
שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 5%.
שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ בקרן לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (*) לא יעלה על 10%.
יתרת החשיפה בקרן תיקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. 
11/08/2015 5112792 אקסלנס (2B) שקל + 25% אקסלנס 25-75 (2B) עד 3 שנים  בהתאם להסכם הקרן, חשיפת נכסי הקרן לאג"ח מכל סוג (לרבות תעודות פקדון) לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג (לרבות תעודות פקדון) ו/או פקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

06/09/2015 

5100771 הראל ( Small Cap US ETF (4B - מגודרת מט"ח הראל (4B) סקטורים עולמי - מגודרת מט"ח החשיפה לסקטורים עולמיים, שתעשה באמצעות מוצרי מדדים, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
27/08/2015 5121801 הראל (00) מחקה שקלי ר. קבועה 5+ שנים ממשלתיות הראל (2A) מחקה עד 3 שנים 25/75  ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד הקרן.  החשיפה לניירות הערך הנכללים במדד הקרן לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגרות חוב, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 
31/08/2015 5104823 הראל (2B) תיק אג"ח + 15% הראל (2B) עד 3 שנים 25/75  החשיפה לאגרות חוב, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב, המזומנים והפקדונות לזמן קצוב, ביחד, אליהם תהיה הקרן חשופה לא יעלה על 3 שנים.

 20/08/2015

5120985 הראל (4D) מניות REIT מחלקת הראל (0A) אג"ח לפדיון מתקצר החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
05/08/2015 5119243 ילין לפידות (1B)(!)י 10/90  ילין לפידות (1B)(!)י 10/90 צמיחה שיעור החשיפה של הקרן לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים לא יפחת מ- 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון).  

 11/08/2015

5102637 מגדל (1A) ריבית משתנה פלוס מגדל (1A) ריבית משתנה + 10%  ללא שינוי מדיניות
02/08/2015 5131099 מגדל (2B)י 20/80 פלוס מגדל (2B)י 20/80 תיק עד 3 שנים
כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, משך החיים הממוצע של כלל הנכסים אליהם תהייה הקרן חשופה לא יעלה על שלוש שנים. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. 
11/08/2015 5103148 מגדל (US (4D מגדל (4A) ממוקדת סקטורים ארה"ב - מגודרת מט"ח החשיפה למניות הנסחרות בארה"ב לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.  החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 
06/08/2015 5114517 מודלים (1A)(!)י 10/90 מודלים (1A)(!) פוטנציאל 10/90 ללא שינוי מדיניות
29/07/2015 5100052 מיטב (0A) מק"מ + A מיטב (1A) חסכון עד שנתיים + 5% לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות ו/או באגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים ו/או בפיקדונות ו/או במזומנים.
06/08/2015 5120308 מיטב (1A) מדינה מנוהלת+ 10% מניות חו"ל מיטב (1A) מדינה מנוהלת+ 10%  ללא שינוי מדיניות
27/07/2015 5114772 מיטב (1B) תיק סולידי + 5%  מיטב (1B) סולידית + 5% עד 3 שנים לפחות 95% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים, ובלבד שלפחות 60% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח שהונפק על ידי המדינה ו/או בערבותה.
08/09/2015 5118468 מנורה מבטחים (0B) אג"ח חברות מנורה מבטחים (1A) ריבית משתנה 5/95 בהתאם להוראות הסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב לא צמודות בריבית משתנה, לרבות תעודות פקדון, לא יפחת מ-95%, ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח כאמור שאינן תעודות פקדון לא יפחת מ- 50%.

 29/07/2015

5119367 תכלית TTFי (0A) תל בונד מאגר מיטב (0B) אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח מידת החשיפה של הקרן לאג"ח המדורגות בדירוג BBB- ומעלה הנסחרות מחוץ לישראל, לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (מובהר בזאת כי השקעה ב- E.T.F המחקים אג"ח כאמור, או מדד אג"ח כאמור - תיכלל במידת החשיפה.)

 16/08/2015

5109822 תטא (3E) גיוון הזדמנויות לכל מזג אוויר  תטא (3E) גיוון הזדמנויות  לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג שהוא. שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן . שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
06/08/2015 5120449 תמיר פישמן (0B)(!) אג"ח חברות תמיר פישמן (2B)י 20/80 תיק עד 3 שנים החשיפה לאגרות חוב, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, מזומנים ופיקדונות, לא תפחת מ- 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x