דיווח מיידי שהוציאה הראל לבורסה בעניין תוצאות מכרז מוסדי

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/09/2015

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 18 באוגוסט 2015 (אסמכתא: 2015-01-098685), אודות בחינת אפשרות של ביצוע הנפקה של אגרות חוב, בדרך של הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב של הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ ("הראל מימון") חברה בת בבעלות מלאה של חברה בת של החברה- הראל חברה לביטוח בע"מ ("הראל ביטוח"), החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 31 באוגוסט 2015 התקיים מכרז מקדים למשקיעים מסווגים )כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, תשס"ז- 2007),לקראת הנפקה לציבור של אגרות החוב (סדרה יא').אגרות החוב (סדרה יא') הוצעו למשקיעים המסווגים ביחידות, אשר כל יחידה כוללת 1000 אגרות חוב.

)סדרה יא'(, כאשר מחיר כל יחידה כאמור הינו 1,000 ש"ח (להלן: "יחידות יא'"). במסגרת המכרז המקדים הוגשו הזמנות לרכישת 627,802 יחידות יא' (בשווי כולל של כ-627.8 מיליון ש"ח), מתוכן קיבלה הראל מימון התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 250,000יחידות יא', בשיעור ריבית שנתית מירבי של 4.36%, אשר יהווה במכרז ההצעה לציבור את שיעור הריבית המירבי. מובהר כי שיעור הריבית השנתית הסופי ייקבע במסגרת מכרז ההצעה לציבור שבכוונת הראל מימון לבצע על פי דוח הצעת המדף שיפורסם (אם וככל שיפורסם). ההנפקה כפופה לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לפרסום דוח הצעת המדף ולרישום למסחר של אגרות החוב שתונפקנה )אם וככל שתונפקנה(. יובהר, כי נכון למועד דיווח זה אין וודאות כי ההנפקה האמורה תצא אל הפועל וכי ביצוע ההנפקה, עיתוייה ויתר תנאיה כפופים לשיקול דעת הראל מימון. אין באמור בדוח זה משום הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של הראל מימון או ליצור התחייבות כלשהי מצד הראל מימון להציע ניירות ערך ו/או לבצע הנפקה כלשהי

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x