נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אוגוסט הסתכם בכ-160 מיליארד דולר

יותר מחודש יולי שבו היה ההיקף 134 מיליארד דולר

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/09/2015


התפתחות שער החליפין – היחלשות השקל מול הדולר לצד מגמה מעורבת של הדולר בעולם.

במהלך חודש אוגוסט נחלש השקל מול הדולר בשיעור של 3.9%,  מול האירו נחלש השקל בשיעור של 6.5%.  

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, נחלש השקל במהלך אוגוסט, ב-3.8%.  

בעולם, נרשמה באוגוסט מגמה מעורבת בשערו של הדולר מול מטבעות עיקריים - הדולר התחזק ב-1.1% מול הפאונד הבריטי;  מנגד נחלש הדולר ב-0.1% מול הפרנק השוויצרי, ב-2.4% מול האירו וב-2.3% מול הין היפני.

תנודתיות שע"ח –עליה בסטיית התקן בפועל במקביל לעליה בסטיית התקן הגלומה. 

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה החודש בכ-1.9 נקודות אחוז ועמדה בסוף חודש אוגוסט על 7.8%. 

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה החודש בכ-0.5 נקודת אחוז ועמדה בסוף אוגוסט על 9.4%. 

סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים עלתה ועמדה בחודש אוגוסט על 11.1%, בהשוואה 

ל- 10.1% בחודש יולי. לעומת זאת, סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מפותחים נשארה ללא שינוי ועמדה בסוף חודש אוגוסט על 9.8%.

נפח המסחר בשוק המט"ח– עליה בנפח המסחר היומי הממוצע במקביל ליציבות בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל.

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אוגוסט הסתכם בכ-160 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-134 מיליארדים בחודש יולי. נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ-31% ועמד על 7.6 מיליארד דולר ביום. 

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש אוגוסט בכ-52 מיליארד דולר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה באוגוסט בכ-43% בהשוואה לחודש יולי. 

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אוגוסט בכ-8.5 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש אוגוסט עלה בכ-54% בהשוואה ליולי ועמד על כ-404 מיליון דולר.

נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם באוגוסט בכ-99 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-88 מיליארד דולר ביולי. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ-24% מחודש שעבר ועמד על 4.7 מיליארד דולר ביום. 

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) נשאר יציב ועמד בסוף חודש אוגוסט על 33.9%.


עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ונגזרים (במיליוני דולרים)

 

 

נפח עסקאות המרה (1)

עסקאות החלף (סוופ)[1] (2)

עסקאות החלף Cross Currency Swap[2] (3)

נפח עסקאות באופציות[3] (4)

נפח המסחר הכולל (1)+(2)+(3)+(4)

אוגוסט 2015    (נתון ארעי)

סה"כ

52,440

99,198

225

8,477

160,340

סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)

2,497

4,724

11

404

7,635

תושבי חוץ

19,215

31,888

150

3,120

54,373

מזה: מוסדות פיננסיים זרים

18,126

31,242

150

2,716

52,234

תושבי ישראל

33,225

67,310

75

5,357

105,967

מזה: סקטור ריאלי

7,407

6,132

0

2,228

15,767

         סקטור פיננסי

2,633

12,653

0

73

15,359

         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)

6,521

10,328

0

116

16,965

         יחידים + קרנות נאמנות

2,237

2,280

0

413

4,930

       אחרים[4]

8,748

27,891

0

1,392

38,031

      בנקים מקומיים[5]

5,679

8,026

75

1,135

14,915

יולי 2015

סה"כ

40,191

87,903

60

6,013

134,167

סה"כ (ממוצע יומי לפי 23 ימי מסחר)

1,747

3,822

3

261

5,833

תושבי חוץ

12,544

30,902

60

2,216

45,722

מזה: מוסדות פיננסיים זרים

11,399

29,780

60

2,009

43,248

תושבי ישראל

27,647

57,001

0

3,797

88,445

מזה: סקטור ריאלי

7,624

7,264

0

1,529

16,417

         סקטור פיננסי

1,914

10,493

0

603

13,010

         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)

6,496

8,575

0

163

15,234

         יחידים + קרנות נאמנות

1,629

2,434

0

431

4,494

        אחרים

6,409

21,447

0

673

28,529

       בנקים מקומיים

3,575

6,788

0

398

10,761 [1] רגל אחת בלבד של עסקת החלף, כלומר הערך הנומינאלישל העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).

[2]  הקרנותהמוחלפות בעסקות Cross Currency Swapיחושבו לצורך הנפח כרגל אחת בלבד, במקרים בהם הרגליים    

   מקזזות זו את זו.

[3]  ה- National value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של Callו- Put.

[4]  כולל גופים כמו מנהליתיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.

[5]  סך המסחר הבין בנקאי מחולקבשניים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x