מידרוג מודיעה על מתן דירוג A2.il באופק יציב לאגרות חוב שתנפיק קבוצת גולד בונד בסך של עד 80 מיליון ₪

החברה מפעילה מטענים ומחסנים בנמל אשדוד

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/09/2015

מידרוג מודיעה על מתן דירוג A2.il באופק יציב לאגרות חוב שתנפיק קבוצת גולד בונד ("גולד בונד" או "החברה") בסך של עד 80 מיליון ₪ ע.נ. . תמורת ההנפקה מיועדת לשמש את החברה להשקעות בתחום פעילות הלוגיסטיקה ולפעילותה השוטפת. תנאי הסדרה המתוכננת טרם נקבעו. 

דוח זה מתייחס למבנה ההנפקה, בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 10.09.2015 אם יחולו שינויים במבנה ההנפקה, תהיה למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן.

פרופיל החברה

חברת גולדבונד מפעילה מסוף מטענים ומחסנים חופשיים בעורף נמל אשדוד במקרקעין בשטח 95 דונם המצויים בבעלותה ו- 43 דונם החכורים מרכבת ישראל. החברה פועלת בשלושה מגזרים עיקריים: מגזר FCL  ("מגזר המכולות המלאות") הכולל הובלת מכולות ומטענים מהנמל לעורף הנמל, אחסונם ובמידת הצורך הובלתם ללקוח. במגזר זה, החברה גם מספקת שירותי המכלה עבור מטען לייצוא בנוסף לשירותי אחסון. מגזר LCL1 ("מגזר המכולות לריקון")- הכולל טיפול במכולות המכילות סחורות של מספר יבואנים. הפעולות המבוצעות במגזר זה כוללות אחסון והובלה של סחורות. בנוסף, במגזר זה מבצעת החברה פעולות ריקון, פיצול ופיזור של הסחורה ומיונה ליבואנים שונים; במגזר הפעילות החופשית מספקת החברה שירותי אחסון למכולות לאחר שחרור מהמכס ושירותי המכלה לסחורה המיועדת ליצוא. פעילות מגזר זה מתמקדת בפריקת מטענים מיוחדים ומתן שירותים לוגיסטיים (לדוגמה, ניהול מרלו"ג). כחלק מפעילות מגזר זה מספקת החברה שירותי שנוע מטענים מנמל אשדוד ולנמל אשדוד באמצעות רכבת ישראל דרך מסוף רכבת הנמצא בשטחה. בנוסף מחזיקה החברה ב- 20.25% ממניות מספנות ישראל בע"מ. החברה התאגדה בחודש ינואר 1963 כחברה פרטית. באפריל 1983 הפכה החברה לחברה ציבורית. בעלי השליטה בחברה הינם חברת סוב שמלצר אחזקות (2001) בע"מ, מר שלומי פוגל וחברת מסופי ספנות בע"מ, המחזיקים, כל אחד, בכ- 28.5% ממניות החברה. החברה ובעלי המניות הנ"ל רואים ביחסיהם כיחסי שליטה משותפת. מנכ"ל החברה הינו מר אריה קרמן ויו"ר הדירקטוריון הינו מר שלומי פוגל. נכון ליום 31 בדצמבר 2014 העסיקה החברה כ- 123 עובדים.

סיכום השיקולים העיקריים לדירוג

דירוג החברה נתמך במיצוב פיננסי חזק של החברה יחסית לרמת הדירוג, המתבטא ברמת מינוף מתונה, יחסי כיסוי מהירים, תזרימי מזומנים יציבים ונזילות וגמישות פיננסית גבוהות, זאת בהתחשב בהיקף הגיוס המתוכנן. מיצובה הפיננסי של החברה הינו פועל יוצא של מעמדה הייחודי בעורף הנמל כבעלת מקרקעין במיקום אסטרטגי, המקנה לה מעמד משמעותי בענף ורווחיות גבוהה ויציבה יחסית וזאת לצד יעילות תפעולית גבוהה, שמרנות ניהולית ומיקוד וכן שמרנות פיננסית, לרבות מדיניות דיבידנד מתונה. מנגד, היקף הפעילות הנמוך יחסית לרמת הדירוג ומאפייני הריכוזיות בחברה גורעים מעוצמתה העסקית ומהווים גורמי משקולת לדירוג. היעדר וודאות ותכנית עסקית מפורטת לגבי ייעוד תמורת ההנפקה היוו אף הם שיקול שלילי בדירוג.

תחום השירותים הלוגיסטיים בעורף הנמל מוערך על ידינו כבעל סיכון בינוני-גבוה נוכח תחרות גבוהה ומתגברת המקוזזת מצד חסמי כניסה גבוהים, ריכוזיות ענפית וביקושים יציבים. קיים יתרון יחסי למחסנים הנמצאים בקרבת הנמל. בשנים האחרונות גדל היצע השטחים בעורף נמל אשדוד, שחקנים חדשים נכנסו לענף והתחרות התגברה וצפויה להתגבר בשנים הבאות. התחרות עודנה בין מספר מצומצם יחסית של שחקנים בשטח מוגבל, אולם נוכח מאפייני השירותים בענף, התחרות מתבטאת בלחץ על מחירי השירותים וכן בכוחם של המשלחים וסוכני האוניות, והיא מהווה גורם שלילי בהערכת הסיכון הענפי. להערכתנו לאורך זמן הענף מאופיין ברמת ביקושים קשיחה ויציבה יחסית נוכח מרכזיות הייבוא הימי בפעילות הכלכלית בישראל.

המיצוב העסקי של החברה נסמך על הערכתנו כי היא בעלת נתח שוק משמעותי במונחי תנועת מכולות בנמל אשדוד, הנגזר מאחזקתה במקרקעין אסטרטגי בעורף הנמל, מניסיונה רב השנים ומיכולות מקצועיות גבוהות. לצד זאת, הדירוג מושפע מהמחזור הנמוך של החברה, נתון אשר אינו בולט לטובה יחסית לדירוג, אולם נגזר מהמאפיינים הענפיים. בנוסף הושפע הדירוג מריכוזיות עסקית בפעילות החברה, הן בהתבססותה בעיקר על נמל אשדוד והן בחשיפה לשני לקוחות מהותיים. כמו כן היעדר קשרי בעלות משמעותיים עם סוכני אוניות או משלחים בין-לאומיים (כמקובל עבור חלק מהמתחרות בענף) מהווה להערכתנו חסרון יחסי בהשוואה לחלק מהמתחרות. 

אנו מעריכים כי השפעת התחרות הגוברת כנזכר לעיל, תקוזז חלקית ע"י המוניטין של החברה בענף, ושיעורי הרווחיות הגבוהים שלה, וכי תחול פגיעה מתונה בנתח השוק של החברה בטווח הזמן הקצר והבינוני. 

רווחיות החברה גבוהה ויציבה במידה הבולטת לטובה יחסית לדירוג, ולהערכתנו נובעת בין השאר מבעלות היסטורית על שטחים בקרבת הנמל ומהוותק והניסיון שרכשה החברה לאורך השנים המקנים לה יכולות שירות מגוונות, גמישות עסקית וזאת לצד יעילות תפעולית גבוהה יחסית. אנו מעריכים כי החברה תתקשה לצמוח במידה מהותית מבלי לפגוע ברווחיות, כפי שאכן קרה בשנת 2014. תרחיש הבסיס שלנו מניח התייצבות הרווחיות התפעולית בטווח של 28%-30% לעומת ממוצע תלת-שנתי של 32%. 

הדירוג נתמך במינוף הנמוך של החברה וביחסי כיסוי מהירים יחסית לענף. רמת המינוף של החברה נמוכה יחסית וזאת בהנחת גיוס חוב בסך 80 מיליוני ₪. יחס ההון למאזן פרופורמה לגיוס כאמור לעיל הוא 60%-65% בטווח הזמן הקצר והבינוני, יחס שבולט לטובה יחסית לדירוג. חוב ברוטו מותאם ל- EBITDAR צפוי להיות בטווח 3-2.5  וחוב ברוטו מותאם ל- FFOR צפוי להיות בטווח 4-3.5 בטווח הזמן הקצר והבינוני. יחס הכיסוי EBITR להוצאות מימון מותאמות ברוטו צפוי לרדת לטווח של 8-6 בטווח הזמן הקצר והבינוני, יחס גבוה יחסית לדירוג. יחסי הכיסוי הנזכרים לעיל אינם מביאים בחשבון תזרימי מזומנים שעשויים לנבוע מהשקעות עתידיות של תמורת ההנפקה, היות ולא קיימת רמת וודאות מספקת כדי להעריך תזרימים אלה. 

לחברה נזילות חזקה התומכת בדירוג, ונובעת מאופייה היציב של הפעילות ויתרות הנזילות הגבוהות. לפי תרחיש הבסיס של מידרוג, תזרים המזומנים החופשי צפוי להיות בטווח של 16-12 מיליוני ₪ בשנה בטווח הזמן הקצר והבינוני. לחברה לא קיימות מסגרות אשראי בהיקף מהותי עקב קיומן של יתרות נזילות גבוהות. נכון ליום 30.6.2015 יתרות הנזילות של החברה מסתכמות לסך של כ- 39 מיליוני ש"ח. במידה והחברה תבצע השקעות הוניות לפיתוח תחומי פעילות חדשים, אנו מעריכים כי השקעות אלו ימומנו מכספי ההנפקה וכי החברה תשמור על יתרות נזילות נאותות.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x