מי שעדין לא יקבל את הדירה שקנה עד ל-1.10.2015 יחויב ב-17% מע"מ בלבד! האם הקבלנים יספרו זאת לקוני הדירות?

לקראת הורדת המע"מ האוצר מפרסם הנחיות לעדכון המחירים החל מ- 1 באוקטובר 2015

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/09/2015

שר האוצר עתיד לחתום על צו הקובע כי שיעור המע"מ ירד מ- 18% ל- 17% החל מיום 1 באוקטובר 2015.
 
להלן יובאו מועדי החיוב הרלוונטיים לעסקאות של מכירת טובין, מכירת מקרקעין, מתן שירותים בהתאם לפרק ו' לחוק מס ערך מוסף: מועד החיוב במס.
 
ככלל, מע"מ בשיעור 17% יחול על עסקה אשר מועד החיוב במס בגינה חל מיום 1 באוקטובר 2015 ואילך, ואילו מע"מ בשיעור 18% יחול על עסקה אשר מועד החיוב במע"מ בגינה חל לפני 1 באוקטובר 2015 (משמע עד ליום 30 בספטמבר 2015).
 
להלן יפורטו הנחיות כלליות לגבי סוגים שונים של עסקאות:
 
1.עסקאות מכירת טובין
 
בעסקה של מכר טובין מועד החיוב במע"מ הוא מועד מסירתם לקונה. לגבי טובין שנמסרו לקונה לפני ה- 1 באוקטובר 2015 העסקה תחויב בשיעור של 18%, ואילו לגבי עסקה שמועד מסירת הטובין בגינה הוא לאחר ה- 1 באוקטובר 2015 תחויב העסקה במע"מ בשיעור 17%, וזאת גם אם התמורה תשולם לפני מועד זה.
 
יודגש כי אין קשר בין מועד התשלום לבין מועד החיוב במע"מ, כך למשל - לקוח שהזמין מוצר ושילם את מלוא התמורה או חלקה לפני שהמוצר נמסר בפועל או נמסר בחלקו, והמוצר יסופק במלואו לאחר ה- 1 באוקטובר 2015, אזי יחול על מלוא מחיר העסקה מע"מ בשיעור של 17%.
  
2.עסקאות במקרקעין
 
בעסקאות של מכירת מקרקעין, מועד החיוב במע"מ הוא מועד מסירת החזקה במקרקעין לידי הקונה או לשימושו, או עם רישום המקרקעין על שמו של הקונה, לפי המוקדם. במידה ושולמה תמורה כלשהי לפני המועד האמור - כולה או חלקה - יחול מועד החיוב במע"מ לגבי סכום ששולם במועד התשלום.
 
כך לדוגמא, במידה ומקרקעין נמכרו אך טרם הועברו לרשות הקונה עד ליום 1 באוקטובר 2015, הרי שבגין כל תשלום שישולם עד ה- 30 בספטמבר 2015 יחול מע"מ בשיעור 18%, ועל כל תשלום שישולם מיום 1 באוקטובר 2015 יחול מע"מ בשיעור 17%. במידה והמקרקעין שנמכרו עברו לקונה לפני ה-1 באוקטובר 2015 אזי יחול מע"מ בשיעור של 18% על מלוא מחיר העסקה.
 
3.עסקאות של השכרת נכסים

על עסקאות של השכרת נכסים יחול בדרך-כלל חיוב במע"מ על בסיס מזומן, כלומר, מועד החיוב במע"מ יחול בדרך-כלל עם קבלת התשלום ועל הסכום שנתקבל. קרי, על כל תשלום שיחול מיום 1 באוקטובר 2015 יחול מע"מ בשיעור 17%.
לדוגמה, בגין דמי שכירות ששולמו ב- 30 בספטמבר 2015 לשלושה חודשים מראש (עבור אוקטובר נובמבר ודצמבר 2015), יחול מע"מ בשיעור 18%, ולהפך, במידה וביום 1 באוקטובר 2015 התקבל תשלום בגין החודשים אוקטובר עד דצמבר, יחול על התשלום מע"מ בשיעור 17%.  
  
4.עסקאות של מתן שירותים
 
חוק מע"מ מבחין בין  שירות שנתינתו מתמשכת לבין שירות חד-פעמי. 
 
בשירות חד-פעמי יחול החיוב במע"מ עם נתינתו, משמע, שיעור המע"מ יקבע לפי מועד מתן השירות. כך, על שירות שניתן לפני ה- 1 באוקטובר 2015 יחול מע"מ בשיעור 18%, גם אם התמורה תשולם לאחר ה - 1 באוקטובר 2015. 
 
בשירות מתמשך שלא ניתן להפריד בין חלקיו, יחול מועד החיוב במועד גמר מתן השירות, כלומר, במידה והשירות הסתיים לאחר ה- 1 באוקטובר 2015 יוטל מע"מ בשיעור של 17%, וזאת גם אם הזמנת השירות נעשתה לפני ה- 1 באוקטובר 2015. לעומת זאת, בשירות מתמשך שניתן להפריד בין חלקיו, יחול החיוב במע"מ על כל חלק שניתן בהתאם למועד נתינתו.
 
במתן שירותים על בסיס תקופתי בדרך של התחשבנות חודשית כגון: שמירה, ניקיון, הובלה - יחול מע"מ בהתאם לשיעור המס החל בתקופה הרלוונטית. לפיכך, על שירותים שניתנו בחודשים אוגוסט וספטמבר 2015 יחול מע"מ בשיעור של 18%, ואילו בגין שירותים שינתנו בחודש אוקטובר ואילך יחול מע"מ בשיעור של  17%.
  
5.עסקאות של חיובים תקופתיים
 
בעסקאות של חיובים תקופתיים בגין חשמל, טלפון, גז וכו', תקופת החיוב נעה בדרך כלל בין חודש לחודשיים. במידה ובמהלך תקופת החיוב חל שינוי בשיעור המע"מ, יחול שיעור המע"מ הרלוונטי לפי מועד הצריכה. ואולם, אם לא ניתן לייחס את היקף הצריכה לתקופות החיוב שלפני ואחרי שינוי שיעור המע"מ, יש לחייב את העסקה במע"מ באופן יחסי לתקופות השונות, כך שבגין ימי הצריכה עד ל - 30 בספטמבר 2015 יחול מע"מ בשיעור 18%, ואילו לגבי התקופה החל מ - 1 באוקטובר 2015 יחול מע"מ בשיעור 17%.
 
6.עסקאות על בסיס מזומן
 
בעסקאות שחל לגביהן חיוב במע"מ על בסיס מזומן, חל החיוב במע"מ בשיעור אשר תקף ביום התשלום. כלומר - בגין כל סכום שישולם לאחר ה- 1 באוקטובר 2015 יחול מע"מ בשיעור 17%.
 
עסקאות החייבות במע"מ לפי בסיס מזומן הינן עסקאות של מתן שירותים בידי בעלי מקצועות חופשיים, עסקאות של דמי מנוי על עיתון, כתבי עת, הצגות וכו'.
 
כך למשל, כאשר דמי המנוי לעיתון שולמו מראש לשנה לפני ה - 1 באוקטובר 2015, יחול על העסקה מע"מ בשיעור 18%, גם אם העיתון יתקבל לאחר ה - 1 באוקטובר 2015, ולהפך, במידה וניתן שירות על ידי עו"ד בתקופה שלפני ה - 1 באוקטובר 2015 כאשר התשלום בוצע לאחר ה - 1 באוקטובר 2015, הרי שהמע"מ שיחול יהיה בשיעור 17%.
 
 
7.עסקאות של יבוא טובין
 
לגבי טובין שישוחררו מרשות המכס החל מ - 1 באוקטובר 2015 יחול מע"מ בשיעור 17%.
 
 
8.עסקאות של מתן אשראי
 
ככלל, עסקאות של מתן אשראי חייבות במע"מ על בסיס מזומן, כלומר מועד החיוב במע"מ יחול בהתאם למועד תשלום הריבית ו/או הפרשי הצמדה. עם זאת, קיימים חריגים, כגון: הלוואות לעובדים, הלוואות לבעלי שליטה והלוואות אחרות אשר מחירן מושפע מקיומם של יחסים מיוחדים.
 
9.מתן אשראי ללא ריבית לעובדים או מנהלים
 
מועד החיוב יקבע בהתאם לחלופות הבאות :

חלופה א' - כאשר נזקפת ריבית לעובד לעניין מס הכנסה מדי חודש , אזי מועד החיוב לעניין מע"מ יחול באותו מועד.

חלופה ב' - כאשר רואה החשבון מחשב את הריבית הרעיונית לעניין מס הכנסה בחישוב שנתי, יהיה מועד החיוב ב -31/12 בכל שנה.

שיעור המס שיוטל על הריבית יחושב בהתאם לכללים הבאים :

עוסק הפועל עפ"י חלופה א' - על הריבית שנצברה עד ליום 30.06.06יוטל מס ערך מוסף בשיעור של 18% ועל הריבית שתיצבר מהמועד האמור ואילך יוטל מס ערך מוסף בשיעור של 17%

עוסק הפועל עפ"י חלופה ב' - מאחר שמועד החיוב יחול ב - 31.12.06, על כל הריבית שתיצבר עד ל- 31/12/06 יוטל מס ערך מוסף בשיעור של 17%.
 
 
10.מועד הוצאת חשבונית
 
המועד להוצאת חשבונית יחול תוך 14 ימים ממועד החיוב במע"מ.
 
למען הסר ספק, יובהר כי המועד הרלוונטי לעניין שיעור המע"מ הינו מועד החיוב במע"מ ולא מועד הוצאת החשבונית. כך למשל, אם נמסרו טובין לפניה - 1 באוקטובר 2015 ומועד הוצאת החשבונית על פי החוק חל לאחר מועד זה, שיעור המע"מ שיחול יהיה 18%.
 
במידה וחשבונית המס כוללת עסקאות החייבות בשיעורי מע"מ שונים, יש לציין בנפרד על גבי החשבונית את מרכיבי העסקה לצד שיעורי המע"מ השונים.
 
11.הוצאת הודעת זיכוי
 
הודעת זיכוי נועדה לתקן או לבטל חשבונית שהוצאה. לפיכך, הודעת זיכוי הבאה לתקן, לשנות או לבטל חיוב במע"מ שהוטל בעבר בשיעור של 18% תוצא אף היא בשיעור של 18%, וזאת גם אם הודעת הזיכוי תוצא לאחר ה- 1 באוקטובר 2015. 
 
סכום המע"מ הכלול בהודעות זיכוי ששיעור המע"מ הכלול בהן הוא 18% והן הוצאו לאחר ה- 1 באוקטובר 2015,ייכלל בדו"ח התקופתי, במשבצת המיועדת לניכוי מס תשומות.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x