הורדת המע"מ לא תשפיע על מוצרי הצריכה אולם הדבר יתבטא בשוק הדיור

 

 
אורי בארי יור מרחב תל אביב בלשכת רואי החשבוןאורי בארי יור מרחב תל אביב בלשכת רואי החשבון
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/10/2015

" הפחתת המע"מ מבורכת אך יחד עם זאת הפיזור שלה במשק הוא שולי. היה ניתן לבצע רפורמות שונות על מנת לעודד את צמיחת המשק. הפחתת המע"מ היא נקודתית אך לא תורגש בהיקפים גדולים דיים. במידה והממשלה הייתה פועלת לעידוד השקעות ובפחת מואץ לעסקים קטנים הדבר היה משתלם יותר למשק הישראלי. בטווח הבינוני והארוך רק פעילות לקידום עסקים קטנים ובינוניים תביא לצמיחת המשק, כי אלו מהווים את הגורם הממריץ המאפשר צמיחה. העסקים הקטנים והבינוניים עדיין פועלים בתפוקות נמוכות. מהפכה בתחום הפחת והחלת פחת מואץ תגדיל את היקף ההון ותאפשר צמיחה עתידית שתחזיר את עצמה באמצעות תשלומי מיסים בעתיד עם גדילה בהיקפי הפעילות. "
 
מה המשמעות עבורנו בהפחתת המע"מ?

כצרכנים :ברמה היומיומית, יש להניח כי חלק מהשינוי בשיעור המע"מ ייספג אצל העסקים ולא יגיע לידי הלקוחות, כפי שקרה בעבר שמחיר המע"מ עלה מ-17% ל-18% והמחירים בחלקם לא השתנו כלל.בעת רכישות גדולות, כמו רכישת רכב או  דירה, 1% הוא כן משמעותי ולכן, אם אתם נמצאים בדיוק בפתחה של רכישה גדולה, המתינו יום נוסף להחלפת שיעור המע"מ ובצעו הרכישה באחוז אחד פחות.
 
כעוסקים :השינוי במע"מ אינו משמעותי עבור רוב העוסקים וברוב המקרים, שכן אנו רוכשים בתוספת מע"מ ומוכרים בתוספת מע"מ ומקזזים ביניהם.על אף השינוי השולי, אנו מביאים בפניכם כאן את סוגי העסקאות השונות וכיצד יש לפעול בעניינן. בכל אופן, תמיד מומלץ להתייעץ ולקבל הנחיות ממוקדות לעסק שלך.

א. מכר וטובין

 1. החיוב במע"מ בגין מכר טובין חל בעת מסירת הסחורה לקונה. לכן: טובין שנמסרו עד למועד השינוי יחויבו במע"מ בשיעור של 18%, וטובין שנמסרו לאחר מועד השינוי יחויבו במע"מ בשיעור של 17%, גם במקרה בו התמורה כבר שולמה (במלואה או בחלקה) לפני מועד מסירת הטובין.

 2. בעסקאות אלו, במידה ומדובר בעסק שרשאי לנהל עסקיו על בסיס מזומן, יחול החיוב במס על העוסק בעת קבלת התשלום, לפי שיעור המע"מ החל באותו המועד.

 3. כאשר טובין נמסרים בחלקים, המועד הרלבנטי לקביעת שיעור המס, יהיה על כל חלק וחלק בהתאם למועד המסירה.
ב. מתן שירותים

 1. החיוב במע"מ בגין מתן שירותים חל עם קבלת התשלום ועל הסכום שנתקבל, כלומר על בסיס מזומן. שירות שהתמורה בגינו התקבלה עד למועד השינוי, יחויב במע"מ בשיעור 18%, ובגין תמורה שהתקבלה לאחר מועד השינוי יחול מע"מ בשיעור של 17%.

 2. 2. מקרים חריגים בהם שיעור המס יהיה במועד מתן השירות:
 • שירות שניתן ע"י עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 15 מיליון ₪ וחלה עליו חובה לנהל פנקסים לפי תוספת י"א להוראות ניהול פנקסים (נותני שירותים ואחרים(. 

 • בעסקת מתן שירות בה השירות ניתן בחלקם – במקרה זה יחול החיוב על כל חלק בנפרד.

 • בעסקת מתן שירות מתמשך שלא ניתן להפריד בין חלקיו – יחול חיוב המע"מ לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה, בעת תשלומו או עם גמר מתן השירות, לפי המוקדם.
 • בעסקת מתן שירות מתמשך שכן ניתן להפריד בין חלקים והינה על בסיס התחשבנות מצטבר, כלומר, דיווח בעבור ההכנסה גם אם טרם התקבל התשלום בעבור השירות, תחויב בהתאם לשיעור המע"מ החל בחודש הרלוונטי שבו ניתן השירות.

ג.  עסקאות במקרקעין

 1. החיוב במע"מ בעסקת מקרקעין חל עם העמדת המקרקעין לרשות הקונה או עם רישום המקרקעין על שם הקונה, המוקדם מביניהם. לכן, מקרקעין שהועמדו לרשות הקונה או נרשמו על שמו עד למועד השינוי – יחויבו במע"מ בשיעור 18%. לאחר מכן, יחויבו במע"מ בשיעור 17%.

 2. לגבי מקדמות ששולמו על חשבון רכישת המקרקעין, החיוב במע"מ יחול על כל סכום ששולם בעת תשלומו, בהתאם למועד השינוי ולשיעורי המס התקפים באותו מועד.
ד.  מקרים מיוחדים

יש לשים לב למקרים מיוחדים כגון השכרת נכסים, עסקאות למתן אשראי ועוד, שבהן מועד החיוב במס הינו עם קבלת התמורה בפועל ועל הסכום ששולם. בהתאם לכך, בגין סכומים ששולמו עד למועד השינוי יחול מע"מ בשיעור של 18%, ובגין סכומים ששולמו לאחר מועד השינוי יחול מע"מ בשיעור של 17% .

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x