מידרוג מודיעה על הותרת דירוג il.aa3 באופק יציב לאיתנות הפיננסית הפנימית של הבנק הבין לאומי

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/10/2015

מידרוג מודיעה על הותרת דירוג il.aa3 באופק יציב לאיתנות הפיננסית הפנימית של הבנק. דירוג הפיקדונות לזמן ארוך והחוב הבכיר של הבנק נותר Aa1.il באופק יציב והוא ממשיך לגלם הנחת תמיכה חיצונית גבוהה מצד המדינה, של 2 נוטשים ביחס לדירוג האיתנות הפיננסית הפנימית. דירוג החובות הנחותים הקיימים (לא מוכרים לצורך באזל  (IIIנותר על כנו: Aa2.il לכתבי ההתחייבות הנדחים ו-Aa3.il (hyb)  לשטרי הון נדחים (הון משני עליון) והוא מגלם את הנחיתות המבנית של חובות אלה ביחס לחובות הבכירים בבנק, מדרג הבכירות בינם לבין עצמם ומנגנוני ספיגת הפסדים. כמו כן, דירוג החובות הנחותים מגלם אף הוא תמיכה חיצונית גבוהה מצד המדינה, אולם לא הוסרה להערכתנו אי הוודאות לגבי מידת התמיכה בחובות אלה ולכן אנו מותירים אופק דירוג שלילי לחובות הנחותים. 

דירוג הפיקדונות לזמן קצר נותר P-1.il. 

שיקולים עיקריים לדירוג הבנק
דירוג האיתנות הפיננסית הפנימית של הבנק (aa3.il יציב) נתמך במיצוב עסקי טוב יחסית במפת מערכת הבנקאות המקומית: לבנק מותג חזק, נתחי שוק משמעותיים, בסיס לקוחות רחב ומפוזר ופיזור מקורות הכנסה - התורמים ליכולת השבת הרווחים; הבינלאומי הינו בנק אוניברסאלי ובנוסף לפעילות תיווך פיננסי, מספק ללקוחותיו קשת רחבה של שירותים בנקאיים ובכלל זה, פעילות ענפה בשוק ההון; הבנק מאופיין במדיניות ניהול סיכונים שמרנית יחסית ההולמת את פרופיל הסיכון ובתוך כך, צפי להורדת המינוף המאזני, אשר תתמוך, להערכתנו, בהמשך שיפור פרופיל הסיכון; לבנק מבנה מקורות רחב, מפוזר ויציב, התומך בדירוגו וכן נזילות בולטת לטובה, אשר מנוהלת ונתמכת גם בתיק ני"ע, המאופיין ברמת סיכון סבירה;  איכות הנכסים של הבנק טובה, עם תיק אשראי ברמת סיכון נמוכה יחסית לדירוג ויחסית למערכת וכריות ספיגת הפסדים צפויים הולמות ; כריות ההון של הבנק הולמות את הדירוג ובולטות לטובה במערכת- תוך צפי לשמירה על מרווח מסוים מהחסם הרגולטורי התחתון והמשך חיזוק איכותן.

מנגד הדירוג מוגבל ע"י גודלו הבינוני של הבנק; ריכוזיות (לווים וענפית) גבוהה בתיק האשראי, בדומה למערכת, אשר מגבירה את הסיכון להתממשות סיכונים סיסטמתיים וללחץ על איכות הנכסים, כאשר אנו לא רואים פוטנציאל שיפור מהותי בסיכון זה בטווח הזמן הקצר. יש לציין, כי סיכון הריכוזיות בבנק נמצא במגמת ירידה בשנים האחרונות, גם נוכח המשך מיקוד במגזר הקמעונאי במסגרת אסטרטגיית הבנק. בנוסף ובהמשך להערכתנו הקודמת, שיעורי הרווחיות של הבנק, המשקפים לגישתנו כרית ביטחון ראשונה כנגד הפסדים (צפויים ושאינם צפויים), נמוכים יחסית לדירוג ואל מול קבוצת ההשוואה  ומוגבלים ע"י מבנה הוצאות קשיח ויעילות תפעולית נמוכה יחסית, אשר מקטינה את מרווח התמרון אל מול סביבה עסקית מאתגרת. להערכת מידרוג, יחסי הרווחיות של הבנק לאורך המחזור הכלכלי ימשיכו להיות נמוכים יחסית לדירוג וחשופים לשינויים בסביבה הכלכלית, גם נוכח פוטנציאל מתון להתייעלות ולצמצום מבנה ההוצאות. יש לציין, כי הבנק פעל ופועל לצמצם את מבנה העלויות, כפי שניכר בפעילויות המיזוג של יובנק ופאגי במהלך שנת 2015.

בדומה למערכת הבנק ניצב בפני אתגרים בסביבה העסקית, נוכח הצפי לצמיחת תמ"ג נמוכה יחסית, סביבת ריביות ואינפלציה נמוכות, תחרות מצד שוק החוב החוץ בנקאי ורגולציה מעודדת תחרות במקטעים מסוימים. כל אלה יובילו להערכתנו לשחיקה מסוימת בהתפתחות מדדי הסיכון בתיק האשראי העסקי, תוך עלייה מסוימת בהוצאות להפסדי אשראי בטווח הזמן הקצר וללחץ על כריות הרווחיות. 

דירוגי הפיקדונות לז"א והחוב הבכיר של הבנק זוכים להטבה של שני נוט'שים המגלמת בתוכה את החשיבות המערכתית של הבנק ואת הערכתנו להסתברות גבוהה לתמיכה חיצונית בעת הצורך. 

אופק הדירוג היציב לדירוגי האיתנות הפיננסית הפנימית והחוב הבכיר משקף את הערכת מידרוג, לכך שלא יחול שינוי מהותי לרעה מהערכתנו לגבי הפרופיל הפיננסי של הבנק לאורך המחזור הכלכלי. הותרת האופק השלילי לדירוגי החוב הנחות הקיים (לא מוכר לצורכי באזל III) של הבנק משקפת את הערכתנו כי לא הוסרה אי הודאות בנוגע להסתברות לתמיכה חיצונית בחובות אלה בעת הצורך, כאמור. 

להלן נתונים כספיים עיקריים, במיליוני ₪: 


 

H1/2015

H1/2014

2014

2013

2012

2011

 מזומנים ופיקדונות בבנקים

28,827

26,836

29,182

26,100

22,939

18,443

 ני"ע

15,434

11,982

12,554

10,799

9,756

11,872

 אשראי לציבור, נטו

70,615

67,835

68,957

68,706

67,879

65,856

פיקדונות הציבור

98,634

90,686

95,155

89,122

84,365

81,387

הון עצמי המיוחס לבעלי המניות הבנק

6,982

6,687

6,813

6,689

6,563

5,810

סך נכסים

121,440

112,085

117,823

111,103

105,387

101,113

 

 

 

 

 

 

 

הכנסות ריבית, נטו [1]

957

1,084

2,101

2,187

2,250

2,177

הוצאות להפסדי אשראי

26

3

89

97

134

93

הכנסות שאינן מריבית

813

814

1,667

1,682

1,547

1,392

הוצאות תפעוליות ואחרות

1,324

1,440

2,912

2,874

2,791

2,816

רווח לפני מס

420

455

767

898

872

660

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

243

269

455

521

577

480

 

 

 

 

 

 

 

הון עצמי המיוחס לבעלי מניות הבנק /נכסים

5.7%

6.0%

5.8%

6.2%

6.2%

5.7%

הלימות ההון ליבה

9.7%

10.0%

9.7%

10.0%

9.7%

8.5%

הלימות הון כולל

13.6%

14.6%

14.3%

14.7%

14.9%

13.1%

 

 

 

 

 

 

 

נזילות [2]

40.5%

38.8%

39.7%

37.9%

35.0%

34.4%

 ROA (מוצג בגילום שנתי) [3]

0.4%

0.5%

0.4%

0.5%

0.6%

0.5%

 ROE (מוצג בגילום שנתי) [3]

7.0%

8.1%

7.0%

7.7%

9.3%

8.3%

PPP%/AvgRWA [4]

1.2%

1.3%

1.2%

1.4%

1.5%

1.1%

הוצאה להפסדי אשראי\תיק אשראי לציבור

0.1%

0.0%

0.1%

0.1%

0.2%

0.1%

חובות בעייתיים\אשראי לציבור

2.7%

3.6%

3.5%

3.4%

3.6%

3.6%

  1. לפני ההפרשה להפסדי אשראי 

  2. מזומן ופיקדונות בבנקים + אג"ח מדינת ישראל וממשלת ארה"ב ובערבות ממשלת ארה"ב לפיקדונות הציבור

  3. רווח נקי שנתי המיוחס לבעלי מניות הבנק (בזמן t), לממוצע נכסים/ הון עצמי המיוחס לבעלי מניות הבנק (t,t-1)

  4. רווח לפני מס + הוצאות להפסדי אשראי (t), לממוצע נכסי סיכון (t,t-1)

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x