בנק ישראל >> ענף התעשייה בירידה ענף השירותים עולים

 

 
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/10/2015


ממצאים עיקריים מסקר החברות לרביע השלישי של שנת 2015
סקר החברות לרביע השלישי של 2015 משקף את המשך קצב ההתרחבות המתון של פעילות המגזר העסקי. ממצא זה עולה ממאזן הנטו המשוקלל הנמצא ברמה דומה לשני הרביעים הקודמים (איור 1 ולוח 1). עם זאת, ישנה שונות בין ענפי המשק: בענף התעשייה מאזן הנטו שלילי מאד, בענפי המסחר, השירותים והתחבורה והתקשורת מאזן הנטו מצביע על אי שינוי ברמת הפעילות, ובענפי הבנייה והמלונאות מאזני הנטו חיוביים. הציפיות לרביע הבא חיוביות יותר ומקיפות את ענפי השירותים, התחבורה והתקשורת והבנייה, כאשר בתעשייה החברות מצפות להמשך התכווצות.
  1. בחן המובהקות פחות אינדיקטיבי בתחבורה ובתקשורת, בשל המספר הקטן של החברות.
  2.  לעומת הרביע המקביל אשתקד.
מאזן הנטו של התפוקה בענף התעשייה מלמד על ירידה נוספת בפעילות ברביע השלישי, המלווה בירידה במכירות לשוק המקומי וליצוא. כמו כן, לירידה המתמשכת בשיעור הניצול של ציוד, נוספה ברביע זה גם ירידה במספר העובדים. הירידה בפעילות מקיפה חברות גדולות, בינוניות וקטנות, אך מאפיינת בעיקר כאלו המייצרות בטכנולוגיה מסורתית. הציפיות בענף הן לירידה נוספת ברביע הבא בהזמנות המקומיות וביתר שאת בהזמנות ליצוא. בענף השירותים מאזן הנטו של הפדיון משקף אי שינוי בפעילות והציפיות הן לגידול משמעותי בפעילות ובהזמנות ברביע הבא. גם מאזן הנטו של המכירות בענף המסחר נמצא סביב אפס עם ציפיות מעורבות לגידול במכירות לצד צמצום במספר העובדים ברביע הבא. 

בענף הבנייה, נרשמה עליה במאזן הנטו של היקף ביצוע העבודות רביע שני ברציפות. ברביע זה התרחבות הפעילות משתקפת הן בבניית מבנים והן בבניית תשתיות. הפעילות המוגברת ממשיכה להיות מלווה במגבלות חמורות הנובעות ממחירי הקרקעות וממחסור בעובדים מקצועיים. הציפיות הן להתרחבות נוספת בפעילות ברביע הבא. העלייה בפעילות בענף המלונאות הרביע הייתה משמעותית בהשוואה לרביע המקביל אשתקד, והיא משקפת את התאוששות הענף ביחס לתקופת "צוק איתן". העלייה נובעת מגידול במספר הלינות של ישראלים לצד אי שינוי במספר הלינות של תיירים. הציפיות הן לחזרה למגמת הירידה בהזמנות תיירים ברביע הבא, והיקפן הנמוך הוא המגבלה החמורה ביותר בענף. בענפי התחבורה והתקשורת הייתה יציבות במכירת שירותים לישראלים לצד ירידה במכירת שירותים לזרים. הציפיות הן להאצה משמעותית בפעילות ברביע הבא. 

 בחינת מגבלות הביקוש וההיצע מלמדת כי מגבלת הביקוש ממשיכה להיות המגבלה העיקרית לביצוע הפעילות (פרט לענף הבנייה). יחד עם זאת, מגבלת המחסור בעובדים מקצועיים הולכת ומחריפה בענפי הבנייה, התחבורה והתקשורת, והמלונאות. בהשוואה לרביע הקודם, קיימת הקלה של ממש בחומרת מגבלת קשיי המימון בחברות קטנות בסקטור העסקי, ומנגד עליה קלה אצל חברות בינוניות וגדולות (איור 3). מגבלות הביקוש בכל הענפים אינן מצויות ברמת חומרה גבוהה, אך ניסיון העבר מלמד שניתן ללמוד משינויים בחומרת המגבלות, גם כשרמתן נמוכה.

ברביע השלישי של שנת 2015 ירדו ציפיות החברות לאינפלציה ל-12 החודשים הבאים לכ-1.4 אחוזים לעומת 1.6 אחוזים ברביע קודם; החציון נותר קבוע ברמה של 1.5 אחוזים. 72 אחוזים מהחברות המדווחות בסקר הרביע צפו שהאינפלציה ב-12 החודשים הבאים תהיה בתוך תחום יעד יציבות המחירים (1-3 אחוזים). הציפיות לשער החליפין ברביע הבא עלו לרמה של 3.91₪ לדולר, בהשוואה ל-3.86 ₪ לדולר שדווחו ברביע הקודם. 

ממצאי סקר החברות לרביע השלישי של שנת 2015 מבוססים על תשובותיהן של כ-320 חברות ועסקים מענפי המשק השונים. 

שאלות הסקר הן איכותיות; החברות מתבקשות לדווח על כיווני השינויים של המשתנים השונים- עליה, ירידה או יציבות – ולציין את עוצמת השינוי- "רב" או "מעט". 

נתוני סקר החברות נמצאו בדרך כלל מתואמים עם מגמות הנתונים המקרו כלכליים של המשק ויתרונם הוא בהיותם זמינים ומספקים מידע מהיר, יחסית למקורות הנתונים האחרים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x