בנק לאומי >> רמת המחירים באפיקי האג"ח עדין גבוהה

צפי לעלייה בתשואות בזמן הבינוני | מומלץ לשמור על מח"מ תיק בינוני-קצר | ציפיות האינפלציה עלו לאחרונה | כל זאת ועוד בסקירת מאקרו מקיפה של כלכלני בנק לאומי

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/11/2015

עיקרי ההמלצות
 • רמת המחירים באפיקי האג"ח עדיין גבוהה מאוד, והתשואות לאורך העקומים המרכזיים בחו"ל ובישראל צפויות לעלות בהדרגה בטווח הזמן הבינוני, כתלות במידת השיפור הכלכלי בעולם. מומלץ לשמור על מח"מ תיק בינוני-קצר. 
 • אפיק האג"ח הקונצרני בארה"ב בדירוגי השקעה מספק תמורה עדיפה ביחס לסיכון, בהשוואה לאגרות חוב מקבילות בישראל, ומומלצת הטיה בתיקים לטובת אפיק זה. בנוסף, התשואה בקבוצת ה-High Yield (דירוגים הנמוכים מדירוג השקעה) בארה"ב, עלתה במהלך השנה האחרונה. אנו המלצנו לאחרונה על הגדלת החשיפה לאגרות קצרות באפיק זה, בהיקף מצומצם מתיק ההשקעות, כפוזיציה בסיכון גבוה.
 • ציפיות האינפלציה במרבית הטווחים עלו לאחרונה, אולם הן עדיין נמוכות מאוד. קצב האינפלציה בחישוב שנתי צפוי לעלות במהלך הרבעון הראשון של שנת 2016, הן בעולם והן בישראל. לאחרונה המלצנו להגדיל במעט את החשיפה לאפיק צמוד המדד.
 • אנו ממליצים על חשיפה מנייתית קרובה לממוצע הרב שנתי בתיק ההשקעות. המלצה זו באה על רקע נתוני מאקרו חלשים מעט ביחס לציפיות, והפחתה מסויימת בקצב הצמיחה העולמי החזוי לשנים 2015-2016. בנוסף, התוצאות הכספיות של הפירמות הכלולות במדדי המניות המרכזיים, למחצית השנייה של השנה (רבעון שלישי ורביעי), צפויות להיות נמוכות יחסית. גורמי הסיכון בשוק- סימני שאלה לגבי קצב הצמיחה בסין, האטה בפעילות התעשייתית בעולם, אי ודאות לגבי תוואי הריבית בארה"ב ועוד, נותרו בעינם.
 • לאפיק המזומן ותחליפיו, המהווה "כרית ביטחון" בתיק ההשקעות, חשיבות גבוהה בשמירה על רמת סיכון סבירה בתיק. מומלצת חשיפה משמעותית לאפיק זה, כרכיב מאזן לחשיפות בתיק שהינן ברמת סיכון גבוהה. 
 • למרות התמחור הזול, אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה מזערית בלבד לסחורות בתיקי ההשקעות. זאת, כיוון שהתאוששות הביקושים הגלובליים לסחורות אינה צפויה בטווח המיידי. הערכה זו מבוססת על כך שקצב הצמיחה העולמי צפוי להמשיך להיות מתון יחסית, ושהצמיחה העולמית תמשיך להיות ממוקדת בענפי השירותים והטכנולוגיה העילית, ולא בענפי התעשייה הכבדה.
 
שוק אגרות החוב
 • תשואות העקומים המרכזיים (ארה"ב, גרמניה) המשיכו לעלות גם השבוע, במקביל להתחזקות בהערכות המשקיעים להעלאת ריבית הבנק המרכזי בארה"ב כבר בחודש דצמבר. נתוני מאקרו חיוביים לגבי הצריכה הפרטית בארה"ב, ועדות יו"ר הפד בקונגרס, תרמו למגמה זו.  
 • בארה"ב, היקף מכירות כלי רכב בחודש אוקטובר היה גבוה ביחס להערכות המוקדמות, וטיפס לרמת השיא של השנים האחרונות. מדדי מנהלי הרכש לסקטור השירותים, שמהווים אף הם אינדקטור למצבו של הצרכן, ממשיכים להציג גם הם רמה גבוהה - בדומה לחודשים האחרונים. סקר ה- ADP כלל תוספת של 182 אלף משרות בחודש אוקטובר, מעט מעל הצפי. נזכיר, כי מחר יפורסמו נתוני התעסוקה הרשמיים, להם השוק צפוי להגיב בשל חשיבותם הגבוהה בקביעת מדיניות הפד.
 • באפיק הקונצרני בארה"ב נרשמה בשבועות האחרונים עליית תשואות בדגש על אגרות חוב בדירוגי השקעה, בדומה למגמה באפיק הממשלתי שם. זאת, במקביל להצטמצמות המרווחים ביחס לעקום הממשלתי. מגמות אלו עשויות להעיד על נטיית המשקיעים לצמצום חשיפה לסיכון מח"מ, ומנגד, נכונות להגדיל במידה מסוימת את החשיפה לסיכון אשראי. 
 • באירופה, מדדי מנהלי הרכש לסקטורים השירותים והייצור בחודש אוקטובר הצביעו על שיפור ביחס לחודש הקודם. בנוסף, שיעור האבטלה ירד במעט לרמה של 10.8%, בעוד הציפיות היו לעלייה קלה. בבריטניה, הותיר הבנק המרכזי את הריבית המוניטארית ללא שינוי, כצפוי.     
 • גם בישראל נרשמה השבוע מגמת מסחר שלילית באפיק הממשלתי בדומה למגמה בעולם. בלטו לשלילה מחירי אגרות החוב הארוכות, הצמודות והשקליות, שירדו בשיעור חד של עד 2.5%. ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון עלו במעט.
 • באפיק הקונצרני נרשמו ירידות שערים במרבית מדדי התל בונד, בדומה למגמה באפיק הממשלתי. זאת, למעט מדד תל בונד תשואות (המורכב מאגרות חוב בדירוגים נמוכים) שעלה בכ- 0.5% תוך הצטמצמות במרווח ביחס לעקום הממשלתי. 
 • עלייה בתלילות העקום המקומי 

בשבועיים האחרונים נרשם זינוק של כ- 20 נ.ב. בתשואות לכל אורך עקום ממשלת בארה"ב, כאמור. זינוק זה בתשואות מבטא את העלייה המסוימת בציפיות המשקיעים לעלייה בריבית, כבר בחודש דצמבר. ההסתברות להעלאת ריבית בדצמבר, כפי שהיא נגזרת ממחירי החוזים, עומדת כעת על 54%. לפני 10 ימים היא עמדה על 36% בלבד. 

בשוק המקומי, ניכרה תגובה חלקית לעליית התשואות בארה"ב. בעוד חלקו הארוך של העקום הממשלתי המקומי השקלי זינק בכ- 25 נ.ב., נרשמה עלייה מתונה של כ- 5 נ.ב. בלבד בחלקו הקצר. אנו סבורים כי ההבדלים בתגובות על פני העקום נובעים כתוצאה מהציפיות השונות לשינויים במדיניות המוניטארית בארה"ב ובישראל. בעוד בארה"ב המשקיעים מצפים להידוק מוניטארי קרוב, בישראל צפויה ריבית הבנק המרכזי להישאר ברמה אפסית לתקופה ממושכת יותר. בהכללה ניתן לומר כי חלקו הארוך של העקום המקומי רגיש יותר לשינויים בתשואות אגרות החוב האמריקאיות הארוכות ואילו חלקו הקצר צפוי להתנהג במתאם גבוה יותר עם שינויים בתוואי הצפוי של ריבית בנק ישראל.

הזינוק שחל בתשואות בחלקו הארוך של העקום, במקביל לשינוי קל בלבד שחל בחלקו הקצר, הביא לעלייה של כ- 20 נ.ב. בתלילות העקום המקומי (פער התשואות בין 10 שנים ושנתיים). כיום, עומדת התלילות ברמה של כ- 190 נ.ב., מעט מעל לממוצע בשנתיים האחרונות. העלייה שחלה בתלילות העקום המקומי, מעלה במידה מסוימת את האטרקטיביות של אגרות החוב הממשלתיות השקליות הארוכות, אך להערכתנו עדיין אינה מהווה פיצוי הולם לסיכון שבהארכת מח"מ. לאור האמור, אנו נותרים בהמלצתנו לשמירה על מח"מ בינוני-קצר בתיק. 

שוק המניות
 • מדדי המניות העיקריים בעולם עלו השבוע בשיעורים של עד 2%. מדד המניות העולמי השלים בכך עליה של 11% מאז סוף חודש ספטמבר. עליה זו מחקה את מרבית הירידות שנרשמו בחודשים מאי-ספטמבר, והמדד נמוך כעת כ-6% בלבד מרמת השיא של חודש מאי.
 • העליות בשווקים בחודש האחרון באו יחד עם רגיעה מסויימת בחששות המשקיעים מהתפתחויות שליליות בסין. במהלך החודש פורסמו מספר נתונים חיוביים בסין לגבי פעילות סקטור השירותים, והמכירות הקמעונאיות, אולם מרבית נתוני המאקרו (ובפרט נתוני סחר החוץ, והייצור התעשייתי) מצביעים על המשך האטה בכלכלה הסינית. לנוכח זאת, ניתן לצפות שסימני השאלה לגבי הכלכלה הסינית יחזרו ויטרידו את מנוחת המשקיעים בחודשים הקרובים.
 • בארה"ב ובאירופה, עונת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי נמצאת בעיצומה. התוצאות המצרפיות כוללות ירידה בהכנסות וברווחיות, אולם תוצאות אלו גרועות פחות בהשוואה לציפיות המשקיעים עם תחילת עונת הדוחות. יתכן שגם לעובדה זו היה משקל בעליות השערים האחרונות שנצפו בשווקים.
 • מדדי המניות במרבית השווקים המתפתחים רשמו אף הם עליות השבוע, אולם אלו היו מתונות בהשוואה לעליות במדדים המרכזיים. בשלב זה, ההתפתחויות הכלכליות במדיניות המתפתחות הגדולות (סין, הודו, ברזיל, רוסיה) אינן חיוביות ולכן אנו לא ממליצים להגדיל את החשיפה למדינות אלו, למרות התמחור האטרקטיבי.
 • גם בישראל נרשמו עליות שערים במרבית מדדי המניות המרכזיים. בניגוד למגמה הכללית, מדד ת"א 75 בלט בשבועות האחרונים בירידות. ירידות אלו נרשמו, בין היתר, בשל הצטרפות מניות חדשות מחו"ל למסחר בבורסת תל אביב בהתאם לכללי הרישום הכפול. הכניסה של מניות חדשות, שמשקלן במדד משמעותי, הביאה את מנהלי התעודות העוקבות אחרי מדד ת"א  75 למכור מניות המשתייכות כיום למדד (כיוון שמשקלן בו יורד) ומימושים אלו, על רקע סחירות נמוכה במניות המשתייכות למדד ת"א 75, הביאו לפגיעה בתשואת המדד כולו. 

חשיפה מנייתית בתיקים על פני מחזור העסקים העולמי
קצב הצמיחה העולמי ממשיך להתמתן. בסיכום שנת 2015 הצמיחה העולמית תהיה מעט נמוכה יותר מאשר בשנה שעברה, על פי ההערכות המעודכנות של קרן המטבע העולמית. מגמה זו, של האטה בקצב הצמיחה העולמי, נמשכת כבר משנת 2010, ויש לה השלכות על רווחיות הפירמות. מסיום המשבר בשנת 2009 ועד שנת 2013, עלו רווחי הפירמות בקצב מהיר (מבוסס על חברות מדד ה-S&P500), אולם בשנתיים האחרונות הרווחים המצרפיים כמעט שלא עלו, וברבעונים האחרונים אף נצפתה ירידה ברווחים. 

למרות הפגיעה ברווחי הפירמות, מדד המניות העולמי קרוב שוב לשיא כל הזמנים, כאשר הריביות הנמוכות תורמות לעליות בשווקים, וסביבת הריבית הנמוכה צפויה ככלל להישאר תומכת בתקופה הנראית לעין. כתוצאה מכך, מכפילי הרווח במרבית המדדים העיקריים בעולם (ארה"ב, אירופה, יפן) ממשיכים לעלות והם גבוהים במעט מהממוצע הרב שנתי. השאלה העיקרית שהמשקיעים שואלים את עצמם בהקשר זה, היא האם מחזור העסקים החיובי הנוכחי, שהחל בשנת 2009, קרוב לסיומו?

תשובה מוחלטת לשאלה זו ניתן יהיה לתת רק בדיעבד. אולם אפשר לנצל את התקופה של מדדי מניות גבוהים, וצמיחה חיובית אך איטית יחסית, להקטנה הדרגתית של החשיפה המנייתית בתיקי ההשקעות. בהתאם לגישה זו, עד לתחילת שנת 2015 המלצנו על חשיפה מנייתית גבוהה בתיקי ההשקעות. מאז, המלצנו מספר פעמים על הקטנות מדודות בהיקף חשיפה זו, עד שכעת אנו ממליצים על חשיפה מנייתית בשיעור הקרוב לממוצע הרב שנתי. 

מטבעות
 • הדולר רשם בסיכום שבועי תיסוף של 0.6% מול המטבעות העיקריים. עיקר התיסוף חל לאחר עדותה של יו"ר הפד, ג'נט ילן, בפני הקונגרס, שם חזרה על עיקרי המסרים מהחלטת הריבית מהשבוע שעבר. בתוך כך נחלש האירו בכ-0.9% לרמה של 1.087$. בחודשים הקרובים עשוי הבנק המרכזי האירופי להודיע על הגדלת תכנית ההרחבה הכמותית, מה שמביא כבר כעת ללחצים לפיחות בשער החליפין של האירו מול המטבעות המרכזיים.  השקל נותר כמעט ללא שינוי מול הדולר. 
 • הדולר האוסטרלי התחזק בכ-1% לעומת הדולר. השבוע החליט הבנק המרכזי באוסטרליה להותיר את הריבית על כנה ברמה של 2%. 

סחורות
 • מדד הסחורות העולמי נותר השבוע כמעט ללא שינוי. עליות שערים נרשמו בסקטור הסחורות החקלאיות והאנרגיה,  וירידות שערים במחירי המתכות היקרות והתעשייתיות. 
 • בסקטור המתכות היקרות נרשמו ירידות שערים חדות בעקבות הציפיות להעלאת ריבית בארה"ב. מחיר הזהב והכסף  ירדו ב-3.2% ו-3.4% בהתאמה. מחיר הפלדיום ירד ב-7.8% על אף הערכות לעליה בביקוש לרכבי בנזין. 
 • מחירי האנרגיה נסחרו בתנודתיות. ביום שלישי זינק מחיר החבית בכ-3.8% בשל החשש לשיבושים באספקת הנפט בברזיל ובלוב, בעקבות שביתה בחברת Petroleo Brasileiro וסגירה של מסוף ייצוא נפט בלוב. מחיר החבית ירד עם פרסום דוח המלאים האמריקני שהציג תוספת של 2.85 מיליון חביות בשבוע האחרון, במקביל לעליה בתפוקת הנפט. בסיכום שבועי, נותר מחיר חבית כמעט ללא שינוי. 
 • עליות שערים נרשמו בסקטור הסחורות החקלאיות. הסוכר והחיטה עלו בכ-2.2%. זאת בעיקר בעקבות השפעות מזג אויר בברזיל, בדרום מזרח אסיה וברוסיה.
 • למרות התמחור הזול, אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה מזערית בלבד לסחורות בתיקי ההשקעות. זאת, כיוון שהתאוששות הביקושים הגלובליים לסחורות אינה צפויה בטווח המיידי. הערכה זו מבוססת על כך שקצב הצמיחה העולמי צפוי להמשיך להיות מתון יחסית, ושהצמיחה העולמית תמשיך להיות ממוקדת בענפי השירותים והטכנולוגיה העילית, ולא בענפי התעשייה הכבדה.

אג"ח: שי ג'רבי
מטבעות וסחורות: מורן בכר
חנוך פרנקוביץ'
ענף מחקר שוק ההון


מסמך זה בוצע בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. אין לראות במסמך זה המלצה או תחליף להפעלת שיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ -  בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא - לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הנתונים נלקחו ממערכות ממוכנות כגון מגמה, גרפיט, בלומברג ועוד, למעט מקרים שבהם נכתב אחרת ולא בוצעו בדיקות לאימות הנתונים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל. הבנק אינו מתחייב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם, עשוי להיות מעת לעת עניין במידע.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x