המשביר 365 עברה ברבעון לרווח נקי של כ-14.2 מיליון שקל

 

 
רפי שביט מנכל המשביר 365 החזקותרפי שביט מנכל המשביר 365 החזקות
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/12/2015

רמי שביט, מנכ"ל המשביר 365 החזקות: "החברה החלה ביישום תכנית הארגון מחדש שנקטה - ובראשה המיזוג התפעולי  של המשביר בתי כלבו עם ניו-פארם, שאת תוצאותיו נראה במהלך שנת 2016. אנו ממשיכים לפתח מנועי צמיחה ורווחיות חדשים לקבוצה, ובהקשר זה אנו נכנסים לתוכנית פיתוח ניו פארם באמצעות מודל הזכיינות ולפעילות בשוק המוסדי באמצעות המשביר בתי כלבו, שבכוונתה להתמודד במספר מכרזים לאספקת מוצרים לארגונים וגופים ציבוריים, כאשר בהקשר זה כבר זכינו לאחרונה במכרז לאספקת ביגוד למשטרת ישראל".

סיכום התוצאות העסקיות:
קבוצת המשביר 365 החזקות פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2015 ולתשעת החודשים הראשונים של 2015.

ברבעון השלישי של 2015 עלו הכנסות הקבוצה בכ-14.2% לכ-772.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-676.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-7.6% והסתכם בכ-207.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-193.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי של החברה ברבעון השלישי עלה לכ-20 מיליון שקל, בהשוואה לכ-13 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נובע בעיקרו משיפור בתוצאות קשרי תעופה .

הקבוצה עברה ברבעון השלישי של 2015 לרווח מפעולות נמשכות של כ-14.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-1.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2015 הסתכם בכ-14.2 מיליון שקל (מתוכם כ-7.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה להפסד של כ-12.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (מתוכם הפסד של כ- 15.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2015 עלו הכנסות הקבוצה לכ-1.82 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 1.77 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכם בכ-6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-15 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה רשמה בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הפסד מפעולות נמשכות בסך של כ-12.5 מיליון שקל (מתוכם כ-14 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת הפסד של כ-19 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (מתוכם הפסד של כ-19.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). 

ממאזן המשביר 365 עולה, כי לקבוצה מזומנים, שווי מזומנים ופיקדון לזמן קצר נכון ליום 30.9.15 בהיקף של כ-70.6 מיליון שקל. ההון העצמי של הקבוצה, נכון ליום 30.9.15, הסתכם בכ-132.9 מיליון שקל (כ-116.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).

התוצאות בחלוקה למגזרי פעילות:

במגזר בתי הכלבו נרשמו ברבעון השלישי הכנסות של כ-255.3 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-255.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפני דמי ניהול הסתכם ברבעון בכ-5.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-4.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. התוצאות משקפות את המשך החרפת התחרות והרחבת שטחי המסחר. כמו-כן, הירידה במכירות הושפעה מהותית מהקיטון בשוק תווי הקנייה.

יצוין, כי לאור סיום המשאים ומתנים למכירת החזקות ניו פארם וביצוע המיזוג התפעולי בין המשביר בתי כלבו לבין ניו פארם, חזרה הקבוצה, החל מיום 30.6.15, להכליל את תוצאות ניו פארם כחלק מהפעילויות הנמשכות שלה. 

במגזר הדראגסטורים, בו נכללות תוצאות ניו-פארם, נרשמו ברבעון הכנסות של כ-169.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-183.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפני דמי ניהול הסתכם ברבעון בכ-2.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-5.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר התיירות, בו פועלת הקבוצה באמצעות חברת קשרי תעופה, נרשמו ברבעון הכנסות של כ-339.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-230 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפני דמי ניהול הסתכם ברבעון בכ-25.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-12.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר מועדון והחזקות נרשמו ברבעון השלישי הכנסות של כ-8.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-7.0 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפני דמי ניהול הסתכם ברבעון בכ-5.0 מיליון שקל, בהשוואה לכ-6.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות וההוצאות משקפות את יציבות פעילות מועדון הלקוחות club 365, המשך הצמיחה ופיתוח המועדון, הן בהרחבת מגוון ההטבות לחברי המועדון ע"י הכנסת חברות נוספות והן בהעמקת הקשר עם חברי המועדון. 

במגזר הטכנולוגיות, במסגרתו פועלת 365 טכנולוגיות שהינה מיזם המצוי בשלבי פעילותו הראשונים, רשמה החברה ברבעון השלישי הכנסות של כ-25 אלף שקל, בהשוואה לכ-7 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד. המגזר רשם ברבעון הפסד תפעולי לפני דמי ניהול בסך של כ-3.8 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי של כ-2.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. חברת 365 טכנולוגיות השלימה גיוס הון מקרנות בינלאומיות בחודש אוגוסט 2015, השיקה פעילות ביפן ובצ'ילה, ופועלת להשקת פעילות בפולין ובמדינות נוספות. 

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2015 נרשמו במגזר בתי הכלבו הכנסות של כ-746.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-771.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי לפני דמי ניהול בתשעת החודשים הראשונים של 2015 עלה לכ-25.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-25.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

במגזר הדראגסטורים, בו נכללות תוצאות ניו-פארם, נרשמו בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הכנסות בסך של כ-506.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-547.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי במגזר לפני דמי ניהול בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכם בכ-10 מיליון שקל, בהשוואה לכ-16.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר התיירות עלו ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2015 בכ-25.5% לכ-547.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-436.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי במגזר לפני דמי ניהול בתשעת החודשים הראשונים של 2015 עלה אף הוא והסתכם בכ-21.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-7.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

במגזר מועדון והחזקות עלו ההכנסות בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2015 לכ-22.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-19.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי לפני דמי ניהול בתשעת החודשים הראשונים של 2015 במגזר הסתכם בכ-5.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-15.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח התפעולי נובעת בעיקרה מגידול בהוצאות הפרסום וקיטון בהכנסות הבין מגזריות.

במגזר הטכנולוגיות רשמה החברה בתשעת החודשים הראשונים הכנסות של כ-227 אלף שקל, בהשוואה לכ-7 אלף שקל בתקופה המקבילה אשתקד. המגזר רשם בתקופה הפסד תפעולי של כ-10.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-7.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בוצעה השקעה ב – 365 טכנולוגיות ולכן לא צפויות תמיכות נוספות בה על ידי החברה.

מאז תחילת שנת 2015 דיווחה הקבוצה על מספר אירועים מהותיים:

  • בכוונת החברה לפעול לגיוס חוב עבור החברה במהלך חודש דצמבר 2015 על בסיס תשקיף המדף מחודש אוגוסט 2014.

  • הקבוצה סיכמה החודש עם קבוצת עזריאלי, כי תפנה את סניף "המשביר לצרכן" בקניון עזריאלי בתל-אביב תמורת כ-14.5 מיליון שקל, וכן קבלת זכות, לשיקול דעתה, לפתיחת סניף במתחם החדש שתקים עזריאלי בסמוך. 

  • חברת הבת  365 טכנולוגיות בע"מ התקשרה בחודש יולי האחרון בהסכם להקצאת ומכירת מניות בשיעור של 12% מול שני משקיעים מחו"ל בתמורה לסך של כ- 11.6 מיליון שקל (כ- 3 מיליון דולר) המשקף שווי חברה של כ 95 מליון ₪  ולקבלת הלוואה בהיקף דומה.

  • בחודש יולי האחרון  החלה החברה במיזוג תפעולי, לפיו אוחדו מטות והנהלות החברה והחברות הבנות, המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ וניו פארם דראגסטורס בע"מ. מטרת המיזוג התפעולי הינה ייעול וצמצום הוצאות ההנהלה והכלליות של הקבוצה, וכן שינוי המבנה הארגוני ומיקוד עסקי עד לסוף שנת 2015, אשר יכלול, בין היתר, גם שינויי וקיצוץ משרות מקבילות בקבוצה. להערכת החברה, המיזוג התפעולי צפוי וצריך להניב יעד חסכון של בין כ – 15 ל – 30 מיליון ש"ח בשנה קלנדרית בחודש מאי 2015 השלימה הקבוצה הנפקה פרטית של מניות לקבוצת הפניקס. בסך הכל, גייסה הקבוצה סכום של כ-31 מיליון שקל תמורת כ-7.9% ממניותיה.

  • במרץ 2015 חתמה הקבוצה על הסכם למכירת 50% ממניותיה בחברת מועדון 365 פיננסים לקבוצת יינות ביתן תמורת כ-12 מיליון שקל.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x