ועדת המחירים תנטר את רווחיות הרשתות הקמעונאיות במוצרים המפוקחים

הוועדה תעקוב אחר נתוני הרשתות הקמעונאיות בתחום המוצרים המפוקחים ותחיל באופן הדרגתי מרווחי שיווק חדשים

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/12/2015

ועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר, הכלכלה והחקלאות החליטה לעקוב אחר רווחיות הרשתות הקמעונאיות במוצרים המפוקחים ולהחיל מרווחי שיווק חדשים. בכך, צפויה פעילות הוועדה להוזיל את מחירם הסופי לצרכן של מוצרים אלה. החלטת הוועדה התקבלה לאחר ביצוע בחינה מעמיקה של עלויות הרשתות הקמעונאיות במכירת מוצרי מזון שבפיקוח, לפי פרקים ה' ו-ו' לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים. 

ניטור המחירים יבוצע באמצעות הגשת דוחות חצי שנתיים של הרשתות הקמעונאיות לוועדת המחירים ולמפקחים על המחירים במשרדי החקלאות והכלכלה. הדוחות יאפשרו לוועדה לוודא כי רווחיותן במכירת המוצרים שנמצאים תחת פיקוח מחירים עומדת בקנה אחד עם ציפיות הוועדה. במידה ויתברר כי ההתנהלות הקיימת אינה משתנה תבחן הוועדה צעדים נוספים.

ועדת המחירים מצפה כי כל הגופים המעורבים בשרשרת היצור, ההפצה, השיווק והמכירה של מוצרים שבפיקוח יימנעו מניסיון להשגת רווחיות גבוהה על מוצרים אלה, על חשבון המחיר הסופי לצרכן. במקרים בהם הרשת הקמעונאית מקבלת הנחה מספק המוצר שבפיקוח, מצופה כי חלקה הארי של ההנחה תשורשר למחיר הסופי לצרכן ולא תופנה להגדלת רווחיות הקמעונאי. 

הדיווח הראשון לגבי המחצית השנייה של שנת 2015 יועבר לוועדת המחירים בתאריך 1.4.2016. הדיווח השני לגבי המחצית הראשונה של 2016, בו הוועדה מצפה לראות את השפעות ההחלטה, יועבר בתאריך 1.10.2016, ובהתאמה במועדים הבאים לאחר מכן.

במקביל לניטור הרווחים, המרווח הקמעונאי החדש יוטמע במסגרת קביעת המחיר המרבי לצרכן באופן הבא (המרווח הקמעונאי לכל מוצר מפורט בנספח 1):

  • ביצים - הבחינה העלתה כי המרווח כיום גבוה באופן משמעותי מהמלצת הוועדה. בניגוד לסל מוצרי החלב המפוקחים בו יש קיזוז פנימי, במרווח הקמעונאי של הביצים אין קיזוז מעין זה. בהתאם לכך עדכון המרווח הקמעונאי של הביצים יעשה במסגרת עדכון המחירים השוטף הקרוב (בתחילת שנת 2016). מכיוון שמדובר בשינוי הדורש צעדי היערכות, העדכון יעשה באופן מדורג, בשתי פעימות. העדכון הראשון בשיעור של מחצית השינוי הנדרש יעשה בעת העדכון השוטף הקרוב, והמחצית השנייה של ההפחתה תעשה שישה חודשים לאחר העדכון הראשון. במועד זה יעשה גם עדכון שוטף וזאת ללא קשר לשיעורו של העדכון השוטף הנדרש.

  • מוצרי חלב – עדכון המרווח הקמעונאי יעשה במסגרת עדכון הבסיס הבא של מוצרי החלב. מחירי מוצרי החלב נקבעים כסל של כלל המוצרים כאשר המרווח הקמעונאי של הגבינה הצהובה במשקל צפוי לגדול, והמרווח של שאר מוצרי החלב צפוי להצטמצם. 

  • לחם – עדכון המרווח הקמעונאי יעשה בעת עדכון הבסיס הצפוי בתקופה הקרובה. 

  • מלח – המפקח על המחירים במשרד הכלכלה יבחן את הצורך בהמשך הפיקוח על מלח. באם יימצא כי יש מקום להמשיך בפיקוח, יבוצע עדכון של המרווח הקמעונאי.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x