הכנסות ממסים בנובמבר הסתכמו בכ-22.1 מיליארד שקלים

 


בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/12/2015


ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממסים - נובמבר 2015

להלן אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר - נובמבר 2015 שנערך על ידי חטיבת המידע הניהולי באגף החשב הכללי.

גירעון

 1. בחודש נובמבר נמדד גירעון בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך 0.5 מיליארד שקלים. 

 2. בפעילות למימון היה בחודש נובמבר גירעון אפסי.

 3. בחודשים ינואר – נובמבר 2015 היה לממשלה גירעון בפעילותה התקציבית בסך 7.8 מיליארד שקלים, זאת לעומת גירעון בסך 14.4 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, ובהשוואה לגירעון שנתי בסך 31.4 מיליארד שקלים המתוכנן בתקציב לשנת 2015.

 4. הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים (דצמבר 2014 – נובמבר 2015) עומד על  2.0% מהתמ"ג. 
הוצאות

 1. בחודשים ינואר עד ה 19 נובמבר 2015 פעלה הממשלה ללא מסגרת תקציב מאושרת ובהתאם לחוק יסוד משק המדינה. 

 2. סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן) הסתכמו בחודש נובמבר ב 24.2 מיליארד שקלים. מזה: הוצאות משרדי הממשלה 22.6 מיליארד שקלים, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 0.9 מיליארד שקלים ותשלומי ריבית וקרן למוסד לביטוח לאומי 0.6 מיליארד שקלים. 

 3. מתחילת השנה הסתכמו סך הוצאות משרדי הממשלה (ללא פירעון קרן וריבית) ב 239.8 מיליארד שקלים  - עלייה של 5.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד:
 • הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב 4.4%. 

 • הוצאות מערכת הביטחון עלו ב 7.8%. 

הכנסות

1.סך גביית המסים בחודש נובמבר הסתכמה ב 22.1 מיליארד שקלים.

2.בחודשים ינואר – נובמבר הסתכמה גביית המסים בסך של 249.2 מיליארד שקלים, עלייה נומינלית של 6.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הגדלת ההפרשה לקרן פיצויים על פי החלטת שר האוצר תקטין את גביית המסים השנתית בכ- 1.5 מיליארד שקלים, הרישום יעשה בחודש דצמבר.

3.הכנסות ממענקים מחו"ל הסתכמו בחודש נובמבר ב 0.7 מיליארד שקלים.

4.הכנסות מגביית ריבית, מע"מ יבוא ביטחוני והכנסות אחרות  הסתכמו בחודש נובמבר בסך כולל של 0.9 מיליארד שקלים.

מימון הגירעון

 1. בחודש נובמבר הסתכם גיוס ההון נטו (מקומי ובחו"ל) בסך של  3.8 מיליארד שקלים.

 2. כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו עלו יתרות הממשלה בבנקים בסך של 3.8 מיליארד שקלים.
מצ"ב נתונים מפורטים כולל חלוקה סכמתית ראשונית של המיון הכלכלי של ההוצאות הנדרש על פי סעיף 49ב לחוק יסודות התקציב.

בחודש נובמבר 2015 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ואגרות ב-22.1 מיליארדי ₪

 1. סך הכנסות המדינה ממסים 
 • בחודש נובמבר 2015 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ומאגרות ב-22.1 מיליארדי ₪.

 • בניכוי שינויי החקיקה, עלו ההכנסות בשיעור ריאלי  של 6.5% לעומת חודש נובמבר אשתקד. המסים הישירים עלו ב-13.7%,  ואילו הגביה המסים העקיפים נשארה ללא שינוי. יש לציין כי אשתקד נדחו החזרי מע"מ מאוקטובר לנובמבר בסכום של כ 300 מיליון ₪, כך שהכנסות נובמבר 2014 היו נמוכות. 

 • בחודשים ינואר-אוגוסט נרשם עודף של 8.3 מיליארד ש"ח לעומת תחזית הגבייה המקורית. כתוצאה מכך, עודכנה התחזית לשנת 2015 ל-269.4 מיליארד ש"ח. בחודשים ספטמבר -  נובמבר נרשם עודף נוסף של 0.6 מיליארד ש"ח לעומת פריסת התחזית המעודכנת.  סה"כ עודף הגביה מראשית השנה עומד על   8.9 מיליארד ₪. 

 • בחודש ספטמבר, הוחלט על הפחתת שיעור המע"מ מ-18% ל-17% החל מחודש אוקטובר 2015, ועל הפחתת שיעור מס חברות מ 26.5% ל-25% משנת 2016. עלות הפחתות אלה נאמדת ב-5.7 מיליארד ש"ח בשנה מלאה, מזה עלות של 0.8 מיליארד ש"ח כבר בשנת 2015.

 • נתוני המגמה בארבע השנים האחרונות מצביעים על גידול מתמשך בגביית המסים בקצב שנתי ממוצע של כ-5%. בתוך כך, מסוף שנת 2011 ועד חודש יוני 2014, הגבייה גדלה בקצב של 4% לשנה ואילו מחודש יוני 2014 ועד חודש אוגוסט 2015, הואץ קצב הגידול לכ-8%. אולם בשלושת החודשים האחרונים ניכרת האטה בקצב הגידול ל-1% בלבד.

2.הכנסות רשות המסים בישראל

 • הכנסות רשות המסים בחודש נובמבר 2015 הסתכמו ב-21.5 מיליארד ₪, לעומת 20.7 מיליארד ₪ בחודש נובמבר 2014. בניכוי תיקוני החקיקה, עלו ההכנסות בשיעור ריאלי של 6.5% לעומת חודש נובמבר אשתקד. הגידול ניכר רק במסים ישירים ואילו במסים עקיפים לא חל שינוי. 

 • הכנסות רשות המסים בחודשים ינואר-נובמבר 2015 הסתכמו ב-243.3 מיליארד ₪, לעומת 227.8 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. בניכוי תיקוני חקיקה והתאמות עלו ההכנסות בשיעור ריאלי של 7.8%. 
הכנסות ממסים ישירים

בחודש נובמבר 2015 הסתכמו ההכנסות ממסים ישירים ב-11.1 מיליארד ₪, לעומת 9.8 מיליארד ₪ בנובמבר 2014 . בניכוי תיקוני חקיקה, עלו ההכנסות בשיעור של כ-13.7%.

 • ניכויים (ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון). הגביה מניכויים בחודש נובמבר 2015 הסתכמה בכ-6.7  מיליארד ₪, עליה של 9.5% לעומת חודש נובמבר 2014. 

 • שוק ההון – הגביה משוק ההון הסתכמה ב-238 מיליון ₪, ירידה של 22.7%. בגביה מריבית נרשמה עליה של 85% ובגביה מני"ע נרשמה ירידה של 70%. 

 • מס הכנסה מחברות ומעצמאים – הגביה ברוטו ממס הכנסה מחברות ומעצמאים הסתכמה בחודש נובמבר 2015 בכ-4.7 מיליארד ₪, עליה של 27% לעומת חודש נובמבר 2014. שליש מעלייה זו מקורה בענפי התעשייה והכרייה. בגביה מעצמאים נרשמה עליה בשיעור של כ-41% הנובעת ממספר תיקי מנהלים ובגביה מחברות נרשמה עליה בשיעור של 21%. 

 • מיסוי מקרקעין – ההכנסות ממיסוי מקרקעין (בניכוי החזרים) הסתכמו ב-767  מיליון ש"ח, עליה ריאלית של 19% לעומת נובמבר 2014. במס שבח נרשמה עליה בשיעור של 41% ובמס רכישה בשיעור של 16%.

 • החזרי מס הכנסה– החזרי מס הכנסה הסתכמו בכ-826 מיליון ₪, עליה של 15% לעומת חודש נובמבר 2014. 
ההכנסות ממסים עקיפים

בחודש נובמבר 2015 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב-10.4 מיליארד ₪, לעומת 10.8 מיליארד ₪ בחודש נובמבר 2014. בניכוי תיקוני חקיקה  ההכנסות הריאליות נשארו ללא שינוי.

 • מס ערך מוסף – ההכנסות ממס ערך מוסף נטו בחודש נובמבר 2015 הסתכמו בכ-7.4 מיליארד ₪, ירידה של כ-1.4% לעומת אוקטובר 2014. יצויין כי ללא הפחתת שיעור המע"מ בתחילת אוקטובר היו ההכנסות עולות ב-3.1%. יצויין כי חל גידול גבוה יחסית, של 22% בהחזרים.

 • מס קניה יבוא – ההכנסות ממס קניה יבוא בחודש נובמבר הסתכמו ב-1.2 מיליארד ₪, גידול של 5% לעומת נובמבר 2015. הסיבה העיקרית היא גידול של פי 2 ביבוא דלקים.

3.הכנסות מאגרות משרדי הממשלה

בחודשים ינואר-נובמבר 2015 הסתכמו ההכנסות מאגרות ב-5.9 מיליארד ₪.

נתונים ארעיים על הכנסות המדינה ממסים בחודש  נובמבר 2015

במיליוני ₪ ובאחוזים

 

נובמבר

ינואר-נובמבר

שיעור שינוי ריאלי (באחוזים) *

 

2014

2015

2014

2015

נובמבר

ינואר-נובמבר

סה"כ מסים, בהגדרות תקציב

21,152

22,056

233,719

249,221

5.0

7.3

מסים ישירים, בהגדרות תקציב

9,842

11,083

114,911

126,316

13.4

10.6

מסים ישירים, בהגדרות רשות המסים

9,758

11,243

116,507

128,529

16.0

11.0

מס הכנסה נטו

8,805

10,243

105,701

114,934

17.1

9.4

מס הכנסה ברוטו

9,531

11,069

115,523

125,356

17.0

9.1

בניכוי החזרי מס הכנסה

726

826

9,821

10,423

14.6

6.7

ניכויים מריבית

94

173

1,683

1,823

84.8

9.0

ניכויים מניירות ערך

214

64

2,131

2,057

-69.8

-2.9

בניכוי החזרי ריבית

5

4

113

72

-24.9

-36.1

מסי נדל"ן נטו

650

767

7,106

9,787

18.8

38.5

התאמה להגדרות התקציב  (א

84

-160

-1,596

-2,213

..

..

מסים עקיפים, בהגדרות תקציב**

10,836

10,426

112,918

116,966

-3.1

4.2

מסים עקיפים, בהגדרות רשות המסים

10,646

10,524

112,871

117,226

-0.5

4.5

מע"מ נטו, לא כולל מע"מ יבוא בטחוני

7,581

7,422

79,205

82,834

-1.4

5.2

     מע"מ יבוא  

3,421

3,306

40,659

38,930

-2.7

-3.7

     מע"מ מקומי  

6,857

7,369

68,982

75,555

8.2

10.2

     החזרי מע"מ  

2,697

3,253

30,436

31,651

21.5

4.6

ס"ה מסי יבוא ללא מע"מ

1,381

1,452

17,447

17,596

5.9

1.4

     מכס  

184

204

2,515

2,702

11.6

8.1

     מס קניה יבוא  

1,197

1,248

14,932

14,894

5.0

0.3

ס"ה מסים מקומיים ללא מע"מ

1,684

1,650

16,219

16,796

-1.3

4.2

     מס קניה מקומי  

35

25

357

433

-28.1

22.0

     מס דלק  

1,594

1,579

15,175

15,794

-0.2

4.7

     מס טבק  (ב  

55

46

687

569

-15.8

-16.7

     מס בולים  

0

0

0

0

..

..

התאמה להגדרות התקציב  (א

190

-98

47

-260

..

..

אגרות ותשלומי חובה אחרים

474

547

5,890

5,939

16.2

1.4


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x